|marți, septembrie 27, 2022
  • Follow Us!

Primarul din Voineasa a dat pe tavă firmei Quasar Industries administrarea pârtiei de schi 

• Fără a organiza o licitaţie publică sau o selecţie de oferte,

Primarul din Voineasa a dat pe tavă firmei Quasar Industries administrarea pârtiei de schi

Avem un nou caz de semnalat pe adresa procurorilor de la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA)…. Primarul din Voineasa, liberalul Gheorghe Stanciu, cu de la sine putere, a decis să încheie un contract de asociere în participaţiune cu firma Quasar Industries SRL din Petroşani (condusă de acelaşi controversat om de afaceri Daniel Faur, patronul de la Acomin), prin abuz şi fără a respecta legile din România. Concret, la mijlocul lunii decembrie 2012, primarul Stanciu a întocmit un “referat de specialitate”, prin care propunea Consiliului Local din Voineasa adoptarea unei hotărâri privind încheierea unui contract de asociere în participaţiune în vederea exploatării în comun a domeniului schiabil Voineasa “Ski Resort Transalpina”. În mod cu totul ciudat, primarul Gigi Stanciu a indicat şi firma care să se ocupe de administrarea pârtiei: Quasar Industries SRL. Fără nici o bază legală şi fără a organiza o licitaţie sau o selecţie publică şi transparentă, primarul din Voineasa a decis să supună la vot în şedinţa din 19 decembrie 2012 a consiliului local propunerea de încheiere a acestui contract de asociere în participaţiune… direct cu societatea lui Daniel Faur, Quasar Industries SRL.

Văzând că toată această afacere are iz penal, doi consilieri locali au refuzat să voteze şi să semneze procesul-verbal, drept pentru care au luat hotărârea că este mai bine pentru ei să demisioneze. Însă, acest gest disperat nu l-a impresionat pe primarul Gheorghe Stanciu care a supus la vot proiectul de hotărâre respectiv, fără să mai aştepte recomandarea direcţiilor de specialitate din cadrul Primăriei Voineasa. Astfel că, în data de 19 decembrie 2012, 9 din cei 11 consilieri locali au votat în favoarea propunerii de asocierere cu firma Quasar Industries SRL. Pentru a da o “notă de legalitate”, consilierii locali au mai ales o comisie care să negocieze contractul de asociere, în următoarea componenţă: Dănuţ Moldoveanu, Gheorghe Dobrin (fostul primar) şi Nicolae Copăceanu. În fine, s-a mai hotărât ca primarul comunei Voineasa să semneze contractul de asociere în participaţiune negociat de comisia desemnată.

Nu ştim ce negociere a făcut edilul şef Gheorghe Dobrin, dar după nici 48 de ore de la decizia consiliului local, acesta a “elaborat” şi semnat un contract de asociere în participaţiune ce ce întinde pe aproape 10 pagini. Bineînţeles că firma Quasar Industries SRL are o grămdă de drepturi, iar primăria are înscrise numai obligaţii.

Astfel, potrivit contractului încheiat în data de 21 decembrie 2012, asociatul administrator Comuna Voineasa are următoarele obligaţii: să aducă în asociere aportul corespunzător contribuţiei prevăzute în contract; să asigure desfăşurarea netulburată şi neîntreruptă a activităţilor desfăşurate de asociatul SC Quasar Industries SRL, în vederea îndeplinirii obiectului prezentei asocieri şi a serviciilor conexe, în cadrul domeniul schiabil ┬½Ski Resort Transalpina┬╗, pe întreaga durată de valabilitate a contractului; să nu solicite asociatului SC Quasar Industries SRL plata totală sau parţială de taxe şi impozite (!?!) pentru bunurile mobile şi imobile aflate in proprietatea asociatului administrator care fac parte din domeniul schiabil ┬½Ski Resort Transalpina┬╗, pe întreaga durată a asocierii; să pună la dispoziţia asociatului SC Quasar Industries SRL, în termen de… o zi de la data semnării contractului, toate documentele necesare pentru îndeplinirea formalităţilor legale necesare defăşurării activităţilor prevăzute în contract, în vederea deschiderii de puncte de lucru, autorizarea activităţilor de alimentaţie publică şi alte servicii, formalităţi legate de aparate de marcat fiscale, încheierea de contracte pentru furnizarea de utilităţi necesare punctelor de lucru ale asociatului SC Quasar Industries SRL; să asigure prezenţa şi funcţionarea, în permanenţă, în domeniul schiabil ┬½Ski Resort Transalpina┬╗, pe întreaga durata a asocierii, conform reglementărilor legale speciale în materie, a serviciilor de jandarmerie montană, salvamont, salvare şi asistenţă medicală pentru turişti, poliţie, în strânsă corelare cu programul de activitate stabilit pentru domeniul schiabil; să ţină contabilitatea separată a asocierii (venituri şi cheltuieli) şi să determine rezultatul ei, în conformitate cu reglementările contabile în vigoare şi să îl repartizeze asociaţilor, potrivit clauzelor contractului de asociere, până în data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă.

Quasar Industries SRL achită Primăriei Voineasa doar 10% din încasările de la pârtia de schi

Însă, şirul ilegalităţilor nu se opreşte aici, pentru că la capitolul VII din contract “Participarea la beneficii şi pierderi”, se prevăd următoarele: asociatul administrator (Primăria Voineasa) va colecta veniturile şi cheltuielile asociaţiei în participaţie pentru activităţile aferente serviciilor de exploatare a instalaţiilor de transport pe cablu (telegondolă, teleschi şi telescaun) şi serviciilor de exploatare a parcurilor auto sau garaj şi va repartiza beneficiile sau pierderile rezultate din asociere, stabilite în proporţie 99% pentru asociatul administrator si 1% pentru asociat (SC Quasar Industries SRL), fiecare parte, lunar, până în data de 10 a lunii viitoare pentru fiecare lună de referinţă, pe baza decontului care va fi prezentat asociatului SC Quasar Industries SRL.

Dar ceea ce este mai interesant este alineatul următor: “asociatul SC Quasar Industries SRL va desfăşura activităţile de alimentaţie publică din domeniul schiabil ┬½Ski Resort Transalpina┬╗, echipamentele necesare practicării sporturilor de iarnă şi servicii specializate de iniţiere şi instruire în tehnicile de schi sau snowboard (în mod direct sau, dacă va considera necesar, după caz, prin subcontractarea activităţilor către alţi agenţi economici specializaţi) şi va achita lunar asociatului administrator: pentru activităţile desfăşurate în mod direct, o sumă egală cu 10% din valoarea cifrei de afaceri realizată din aceste activităţi, pe baza unui decont lunar, până în data de 10 a lunii, pentru fiecare lună de referinţă; pentru activităţile desfăşurate în mod indirect (prin subcontractori), integral contravaloarea beneficiilor rezultate pentru asociatul SC Quasar Industries SRL din acestea, pe baza unui decont lunar, până în data de 10 a lunii, pentru fiecare lună de referinţă”.

Surprizele nu se opresc pentru că primarul Gheorghe Stanciu şi patronul de la Acomin, Daniel Faur, au avut grijă să treacă unele “clauze” pentru ca acest contract să continue şi în sezoanele viitoare de schi. Astfel, contractul de asociere poate înceta în următoarele cazuri: prin acordul ambelor părţi, materializat printr-un act adiţional scris la prezentul contract (nu va fi cazul); pierderea bunurilor mobile si imobile care fac din domeniul schiabil Voineasa “Ski Resort Transalpina” sau deteriorarea lor fortuită până într-un stadiu care le face improprii folosirii în conformitate cu destinaţia lor, dacă asociaţii nu decid reconstruirea sau efectuarea reparaţiilor necesare; denunţarea unilaterală a contractului de către oricare parte, cu un preaviz de minim 30 de zile; rezilierea contractului de asociere, pentru nerespectarea obligaţiilor esenţiale din contract, de către una dintre părţi, în situaţia în care debitoarea obligaţiei nu şi-a executat respectiva obligaţie în termen de maxim 5 zile de la data la care a fost notificată în acest sens de către creditoarea obligaţiei – situaţie în care contractul se va considera desfiinţat de plin drept fără să fie necesară vreo formalitate prealabilă sau intervenţia justiţiei. În fine, la alte clauze din contract se mai menţionează următoarele: “Pentru asigurarea unei lansări corespunzătoare a domenului schiabil ┬½Ski Resort Transalpina┬╗ pe piaţa de profil a sporturilor de iarnă din România şi a unei promovări eficiente (marketing-publicitate) părţile au convenit ca, până la data de 31 ianuarie 2013, accesul turiştilor la serviciile de parcare sau garaj şi serviciile de transport cu ajutorul instalaţiilor de transport pe cablu (telegondolă, teleschi şi telescaun) va fi gratuit.

Partenerul asociat nu poate veni cu decont de cheltuieli mai mari decât venitul înregistrat de către asociatul administrator. Tarifele aferente serviciilor de transport aferente instalaţiilor de transport pe cablu şi tarifele de parcare sau garaj în domeniul schiabil Voineasa, valabile începând cu data de 1 februarie 2013, se vor stabili sau modifica, pe baza unor studii de fundamentare tehnico- economice, după analiza prealabilă într-o şedinţă comună a părţilor asociate din contract, urmată de aprobarea lor de către Consiliul Local Voineasa, în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în Ordonanţa nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local”.

(Petre Coman)

Leave a Response