|luni, februarie 6, 2023
  • Follow Us!

Patru firme se bat pe gunoiul din Râmnicu Vâlcea 

0-191552-ecologic_307f379edf

• SC URBAN SA, scoasă pe tușă de CNSC

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea este chemat luni, 7 octombrie, să aprobe revizuirea documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activităţi componente ale Serviciului public de salubrizare din municipiu. Se impune acest lucru întrucât Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) a admis, în parte, contestaţiile depuse de SC Compania Romprest Service SA, SC Brai-Cata SRL şi SC Polaris M Holding SRL, în contradictoriu cu Primăria Râmnicului, şi a obligat autoritatea contractantă ca, în termen de cel mult 20 de zile de la data primirii deciziei, să ia mai multe măsuri. Astfel, printre măsurile care vzează Primăria Râmnicului enumerăm: să reformuleze cerinţa de calificare de la pct. III.2.1.b) – Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale potrivit căreia în cazul unei asocieri, liderul trebuie să fie titular al licenţei ANRSC, în sensul că toţi cei care compun asocierea ofertantă şi care prestează serviciile pentru care este necesară licenţă trebuie să o deţină, nu doar liderul; să reformuleze menţiunea „fiecare tabel centralizator cu utilaje sau echipamente va fi însoţit de anexe cu: 1. contract de vânzare-cumpărare, leasing, închiriere, comodat, dupa caz. Pe lângă documentele indicate se va permite şi prezentarea unui angajament de punere la dispoziţie”, în sensul acceptării angajamentului de punere la dispoziţie a utilajelor sau echipamentelor ca document de sine stătător, nu doar „pe lângă” contractele enumerate; să emită un act prin care să completeze anunţul de participare şi fişa de date cu explicaţii privind capacitatea şi numărul autospecialelor – „Operatorul poate opera şi cu autogunoiere compactoare de capacităţi mai mici (10 mc) sau mai marif dar nu mai muit de 18 mc. De exemplu, pentru acoperirea cantităţii de 32 mc deşeuri se pot propune minimum 2 autogunoiere de 16 mc, 4 autogunoiere de 10 mc sau 2 autogunoiere de 18 mc”; să elimine de la pct. III. 2.3.a) – Capacitatea tehnică sau profesională sintagma „în condiţiile în care situaţia o impune” sau să explice care sunt aceste condiţii (să elimine obligaţia ofertantului de a îşi deplasa resursele tehnice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru a fi verificate de comisia de evaluare); să precizeze o unică dată de începere a duratei contractului; să indice nivelul taxei de depozitare a deşeurilor pentru Staţia de Compost Râureni şi pentru depozitul ecologic Feteni, precum şi, dacă este posibil, să posteze în SEAP Hotărârea Consiliului Local Râmnicu Vâlcea nr. 294/143/2012; să definească termenii „deşeuri organice, deşeuri reziduale şi deşeuri inerte”; să elimine de la pct III. 2.3.a) – Capacitatea tehnică sau profesională condiţia ca autovehiculele să fie minimum Euro 4; să clarifice dacă acordă sau nu punctaje ofertanţilor potrivit art. 28 caietul de sarcini. Măsurile de remediere vor fî aduse la cunoştinţa operatorilor economici, prin publicarea lor în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, cu respectarea prevederilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. Însă, tot CNSC a respins, ca nefondate, capetele de cerere de anulare a întregii proceduri de atribuire, din contestaţiile menţionate, precum şi contestaţia SC Urban SA nr. 5206/ 16 august 2013, în contradictoriu cu Municipiul Râmnicu Vâlcea. Prin contestaţia nr. 5220/13 august 2013, depusă de SC Compania Romprest Service SA, privind procedura de licitaţie deschisă pentru delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului public de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea, cu data de deschidere a ofertelor 30 septembrie 2013, organizată de Primăria Râmnicului, în calitate de autoritate contractantă, contestatoarea a solicitat modificarea documentaţiei de atribuire sau, în subsidiar, anularea şi refacerea ei. Totodată, s-a solicitat şi suspendarea procedurii de atribuire până la data remedierii documentaţiei, solicitare respinsă ca nefondată de Consiliu prin decizia nr. 619S/C4/3480/19 august 2013. Pe rol, în prezent, se află celelalte capete de cerere din contestaţie.

CNSC a respins ca nefondate, capetele de cerere privind anularea întregii proceduri de atribuire

În urmă cu 1 an, Consiliul Local al municipiului a aprobat studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii unor activităţi componente ale Serviciului Public de Salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea, după cum urmează: precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special; colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, etc); colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite din gospodăriile populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a locuinţelor sau apartamentelor proprietate individuală. De asemenea, conform articolului 2 din hotărârea mai sus menţionată, s-a aprobat delegarea prin concesiune, prin licitaţie publică deschisă, a gestiunii activităţilor prevăzute la art. 1. Adoptarea acestei hotărâri, a fost determinată de încetarea de drept, prin ajungerea la termen a Contractului de delegare nr. 39051 din 9 decembrie 2005 încheiat cu SC Urban SA, precum şi de faptul că prin HCL nr. 208/57 din 9 august 2012 procedura de licitaţie deschisă pentru desemnarea noului operator al serviciului de salubrizare, a fost anulată. Menţionăm că prin Sentinţa Civilă nr. 2788/3 iulie 2012 pronunţată de Tribunalul Vâlcea s-a anulat articolul 2 al hotărârii nr. 240/29 septembrie 2011 în baza căruia a fost demarată în anul 2011, procedura de licitaţie publică pentru delegarea acestui serviciu şi s-a stabilit refacerea studiului de oportunitate şi a documentaţiei de atribuire, ţinând seama de datele recensământului populaţiei şi al locuinţelor, precum şi corelarea acestor documentaţii cu proiectele aflate în derulare privind gestionarea deşeurilor la nivel judeţean, în care Municipiul Râmnicu Vâlcea este parte, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 204/12 august 2011 privind asocierea municipiului cu Judeţul Vâlcea şi cu localităţi din judeţul Vâlcea, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Vâlcea. În vederea demarării procedurii licitaţiei publice pentru delegarea gestiunii activităţilor componente ale serviciului public de salubrizare, aşa cum au fost stabilite prin studiul de oportunitate aprobat prin HCL nr. 294/143 din 20 noiembrie 2012, au fost revizuite, conform prevederilor HG nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor şi Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, documentele în baza cărora urma a fi organizată licitaţia publică aceste documente revizuite respectiv: regulamentul serviciului public de salubrizare, caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de salubrizare, caietul de sarcini pentru delegarea unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare şi contractul de delegare prin concesiune a unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, fiind aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 312/161 din 29 noiembrie 2012 cu completările şi modificările ulterioare. După publicarea documentaţiei de licitaţie în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, au fost depuse contestaţii la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), de către unii operatori de servicii de salubrizare, prin care aceştia au solicitat unele modificări la documentaţia de atribuire iar unii chiar anularea procedurii de licitaţie. Prin decizia din data de 18 septembrie 2013, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a admis în parte contestaţiile depuse de SC Compania Romprest Service SA, SC Brai-Cata SRL şi SC Polaris M. Holding SRL şi a obligat autoritatea contractantă ca, în termen de cel mult 20 de zile de la data primirii deciziei să remedieze aspectele pentru care au fost admise contestaţiile. Totodată CNSC a respins ca nefondate, capetele de cerere privind anularea întregii proceduri de atribuire.
(Petre Coman)

Leave a Response