|luni, februarie 6, 2023
  • Follow Us!

Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare, formular 390 VIES 

Finante-Valcea

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor, persoane impozabile, înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, care au efectuat livrări intracomunitare scutite de taxă, achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile, livrări de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, precum şi prestări/achiziţii de servicii intracomunitare, că, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, au obligaţia completării şi depunerii la organele fiscale competente a „Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”, formular 390 VIES.
Declaraţia recapitulativă se depune, în format electronic, la registratura organului fiscal competent, la poştă, prin scrisoare recomandată sau online, pe portalul www.e-guvernare.ro.
Formatul electronic se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe website-urile:
– ANAF, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii;
– AJFP Vâlcea, www.finantevalcea.ro, categoria Utile/ Programe utile/Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii, din prima pagină, lateral stânga.
Atenţie! Declaraţia recapitulativă se depune numai pentru lunile calendaristice în care ia naştere exigibilitatea taxei.
Declaraţia depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi declaraţii, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular. În declaraţia rectificativă se rectifică tranzacţii declarate în orice perioadă de raportare anterioară şi se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.
De reţinut! Se completează câte o declaraţie rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.

Sancţiuni
Nedepunerea la termenele legale sau depunerea de declaraţii recapitulative cu sume incorecte ori incomplete se sancţionează cu amendă:
– de la 1.000 la 5.000 lei în cazul nedepunerii declaraţiei recapitulative la termenele legale;
– de la 500 la 1.500 lei în cazul depunerii declaraţiei recapitulative cu date incorecte ori incomplete.
Nu se sancţionează contravenţional persoanele care corectează declaraţia recapitulativă până la termenul legal de depunere a următoarei declaraţii recapitulative, dacă depunerea declaraţiei recapitulative cu sume incorecte ori incomplete nu a fost constatată de organul fiscal anterior corectării.
Nu se sancţionează contravenţional persoanele care corectează declaraţiile recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a acestora.
Nu se sancţionează contravenţional persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declaraţiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.
În cazul aplicării sancţiunii amenzii, contravenientul are posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională.
*
Baza legală: art. 156^4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul preşedintelui ANAF nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie recapitulativă 390 VIES privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 67/2010; art. 219^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Leave a Response