|duminică, iulie 21, 2024
  • Follow Us!

De la primarul din Olanu „fără număr”: toţi angajaţii au primit ilegal salarii majorate 

gheorghe-anghel-primarul-comunei-olanu-valcea

 

Un raport al Curţii de Conturi relevă faptul că primarul din Olanu, Gheorghe Anghel, a acordat în cursul anului 2014 salarii către angajații primăriei… mult mai mari decât cele stabilite de legea unică a salarizării, valoarea estimată a abaterii fiind de 30.000 lei la care se adaugă accesorii în valoare de 10.000 lei. Din cauza nereducerii cu 5%, începând cu 1 octombrie 2014, a cotei contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator, în cazul lucrărilor efectuate de către doi constructori, au fost decontate nejustificat lucrări în sumă de 2.000 lei la care se adaugă accesorii în sumă de 1.000 lei. Din verificarea concordanței datelor din evidența operativă cu cele din evidența contabilă privind soldul creanțelor bugetare la data de 31 decembrie 2014, Curtea de Conturi a constatat că entitatea nu a înregistrat în evidența contabilă creanțe bugetare în valoare de 212.000 lei. La nivelul Primăriei Olanu și al ordonatorului terțiar de credite, Școala Gimnazială Olanu, nu s-au constituit provizioane pentru litigii (sumele prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar) în valoare de 376.000 lei. În evidența contabilă a Școlii Gimnaziale Olanu nu sunt reflectate active fixe și mobile, pe care le-a primit în folosință de la primărie, în valoare de 109.000 lei. Primăria Olanu a facturat către Asociația crescătorilor de bovine Olanu, servicii de închiriere a tractorului primăriei, la o valoare mai mică decât valoarea rezultată din aplicarea tarifelor de închiriere aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local, valoarea estimată a abaterii fiind de 1.000 lei și reprezintă venituri din chirii nestabilite, neînregistrate și neîncasate. Din analiza soldului creanțelor bugetare la data de 31 decembrie 2014 s-a constatat că deşi au fost iniţiate măsuri de executare silită acestea nu au mai fost continuate existând pericolul prescrierii debitelor în cauză şi prejudicierea bugetului local cu sumele neîncasate. În anul 2014, la nivelul Primăriei Olanu, nu a fost stabilit, înregistrat și încasat impozitul pe spectacole în valoare estimată de 31.000 lei. Din cauza aplicării coeficienților de corecție aferenți unor localități de rangul V pentru toate satele componente ale comunei (inclusiv satul Olanu care este sat de reședință și care, în conformitate cu Codul fiscal, este localitate de rangul IV), valorile impozitului pe clădiri și pe teren pentru toți locuitorii satului Olanu au fost stabilite la un nivel mai scăzut decât cel rezultat din aplicarea corectă a Codului fiscal, valoarea estimată a abaterii fiind de 8.000 lei.

La investiţia de înființare rețea publică de alimentare cu apă în comună s-au decontat lucrări neexecutate

Din verificarea modului de actualizare, cu rata inflației, a drepturilor salariale, obținute în baza sentinței civile emisă de Tribunalul Vâlcea, s-a constatat că s-au stabilit sume de plată către salariații entității mai mari decât cele cuvenite. Urmare a verificării modului de calcul al drepturilor salariale acordate salariaților Școlii Gimnaziale Olanu, în baza hotarârilor judecătorești, precum și al modului de calcul al actualizării, cu rata inflației, al acestor drepturi, s-a constatat că, unui număr de 6 salariați, le-au fost calculate și acordate sume mai mari decât cele stabilite cu respectarea prevederilor legale, în valoare totală de 2.000 lei. La obiectivul de investiții „Prima înființare rețea publică de alimentare cu apă în comuna Olanu” s-au decontat lucrări neexecutate în valoare de 9.000 lei. Din verificarea documentelor de aprovizionare, a documentelor justificative privind consumul de carburanți precum și a stocurilor de carburanți și a bonurilor valorice de carburanți s-au constatat următoarele diferențe: valoarea stocului de carburanți este mai mică cu 1.000 lei decât soldul din contabilitate (cont 302 analitic combustibili) bugetul local fiind prejudiciat cu suma în cauză; valoarea stocului bonurilor valorice de carburanți este mai mare decât soldul din contabilitate cu suma de 1.000 lei. În anul 2013, la Primăria Olanu, o persoană a beneficiat de ajutor de încălzire, deşi deţinea bunuri ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei. La obiectivul de investiții ,,Prima înființare rețea publică de alimentare cu apă în comuna Olanu” nu a fost constituită garanția de bună execuție în valoare de 20.000 lei. Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi: aplicarea tuturor măsurilor de executare silită, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în vederea recuperării creanțelor în interiorul perioadei de prescripție; stabilirea întregii obligaţii către bugetul local (estimate în timpul misiunii de audit la suma de 31.000 lei) reprezentând valoarea impozitului pe spectacole nestabilit, neînregistrat și neîncasat și luarea măsurilor de încasare în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, etc.

(Petre Coman)

Leave a Response