|marți, martie 21, 2023
  • Follow Us!

Primarul din Drăgăşani, Cristian Nedelcu, a „produs” într-un an prejudicii şi abateri financiare de 20 miliarde lei vechi 

Cristian-Nedelcu

 

Camera de Conturi Vâlcea a efectuat anul trecut o acţiune de audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Primăriei Drăgăşani pe anul 2014, fiind constatate prejudicii şi abateri financiar-contabile în sumă totală de circa 20 miliarde lei vechi. În anul 2014, s-a constatat că există lucrări de investiții executate sau în curs de execuție (exemplu ,,reabilitare tribună stadion”; „rezervor de incendiu colectare și eliminare ape meteorice zonă stadion”) pentru care nu s-au întocmit documentațiile tehnico-economice în conformitate cu prevederile legale și pentru care nu au fost obținute autorizații de construcție. S-a constatat că în 2014 au fost înregistrate pe costurile perioadei cheltuieli aferente exercițiului financiar anterior în sumă de 21.000 lei, reprezentând cheltuieli cu energia electrică, apa, gaze, cheltuieli de publicitate. S-a diminuat nejustificat valoarea stocului de carburanți cu suma de 6.000 lei. A fost majorată nejustificat valoarea investiției ,,Amenajare Club T” cu suma de 23.000 lei (factură înregistrată dublu). La unitatea de învățământ din subordine s-a înregistrat eronat pe cheltuieli lucrarea „Sistem de iluminare acces școală” în valoare de 4.000 lei. Nerespectarea dispoziţiilor legale privind înregistrarea în evidenţa contabilă a modificărilor intervenite în structura patrimoniului unităţii administrativ teritoriale, fiind menținute nejustificat în contul 231 „Active fixe corporale în curs” obiective de investiţii în sumă de 1,9 milioane de lei, finalizate, nerecepționate sau recepționate. Nu a fost înregistrat în contabilitate autoturismul „Dacia 1310 CL Break” primit prin transfer fără plată. Ca urmare a executării obiectivului „Reabilitare amfiteatru”, din demolări au rezultat materiale ce nu au fost înregistrate în evidența contabilă. Nu au fost luate toate măsurile de urmărire şi executare silită pentru debitele neachitate la termen de persoanele fizice şi persoanele juridice care deţin bunuri impozabile pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale şi care înregistrează restanţe la plata impozitelor şi taxelor către bugetul local. Au existat cazuri când persoanele fizice sau juridice, care au concesionat sau închiriat bunuri de la primărie, nu au declarat și nu au plătit impozite și taxe locale aferente bunurilor concesionate sau închiriate. S-a constatat că s-a plătit în mod nejustificat către un agent economic prestator de servicii informatice, suma de 1.5000 lei, reprezentând „servicii de transpunere plan de conturi conform OMF 2021/2013” deși aceste servicii reprezentau obligațiile prestatorului asumate prin contract. Înregistrarea în situațiile financiare anuale a lucrării de investiții „Amenajare Terasă Ștrand” la valoarea de 69.800 lei valoare mai mare față de cea reală cu suma de 8.700 lei și în consecință o datorie mai mare cu suma de 8.700 lei către furnizorul de lucrări.

Primăria Drăgăşani a depășit consumul normat de benzină cu circa 3,5 tone

Primăria Drăgăşani a deținut, în anul 2014, patru autoturisme de transport persoane pentru care normativul de consum de carburanți a fost de 1500 litri pe an pe autoturism (125 litri/lună/pe autoturism). În urma verificărilor efectuate, privind consumul de carburanți, s-a constatat că în perioada analizată a fost depășit consumul normat de benzină cu circa 3,5 tone. Nu au fost cuprinse în acțiunea de inventariere anuală a patrimoniului toate elementele de activ și de pasiv ale patrimoniului (active fixe necorporale, furnizori, clienți, debitori, creditori și disponibilități), iar în cazul investițiilor în curs aceasta nu s-a efectuat conform reglementărilor legale. Unitatea administrativ-teritorială are în sold, la finele anului 2014, creanțe în valoare totală de 22.000 lei (neinventariate), în a cărui componență se află și sume ce provin din anii anteriori, fără a fi analizat și desfășurat în analitic din punct de vedere al vechimii și certitudinii încasării acestora. La obiectivul de investiții „Împrejmuire Cimitir Eternitatea” valoarea lucrărilor înregistrate în contabilitate și decontate este mai mare cu suma de 1.100 lei (s-a calculat o cotă de CAS mai mare decât cea prevăzută de prevederile legale respectiv 20,8% față de 15,8%). Din analiza situațiilor de lucrări, în valoare de 50.000 lei reprezentând reabilitare sistem încălzire la liceu a rezultat că valoarea acestora a fost stabilită în mod eronat, datorită utilizării la calculul cheltuielilor cu manopera a unei cote de contribuții sociale mai mari decât cea prevăzută de legislația în vigoare la acel moment (CAS 20,8% calculat față de 15,8% conform reglementărilor legale). Din verificarea efectuată s-a constatat că Spitalul Municipal Costache Nicolescu Drăgășani a încheiat cu un agent economic un contract având ca obiect „prestarea de servicii privind organizarea de scheme de intercomparare în laboratoarele medicale, împreună cu materialele de control aferente”, fără a avea în vedere oferta pentru același tip de servicii transmisă de un alt agent economic care era mai avantajoasă din punct de vedere economic cu suma de 1.100 lei. La unitatea de învățământ nu a fost desemnată o persoană responsabilă cu achizițiile publice. Printre măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi s-au numărat: inventarierea tuturor lucrărilor de investiții executate și în curs de execuție care necesită autorizații de construcție conform legii și pentru care nu există autorizații de constructie, obținerea autorizațiilor de construcție și întocmirea documentației tehnico-economice ,în conformitate cu prevederile legale în vigoare; elaborarea unei proceduri operaționale cu privire la înregistrarea și valorificarea materialelor rezultate din casări, demolări, desfaceri; luarea tuturor măsurilor de executare silită prevăzute de legislația în vigoare, în vederea încasării la termenul legal a veniturilor bugetului local; efectuarea punctajului cu compartimentul contracte, depistarea tuturor bunurilor concesionate sau închiriate și neimpozitate, extinderea impozitării pe perioadele anterioare, conform reglementărilor legale, calculul accesoriilor aferente, debitarea, urmărirea și încasarea acestora; efectuarea tuturor demersurilor pentru diminuarea obligației de plată către constructor și înregistrarea în contabilitate a mijlocului fix „Amenajare Terasă Ștrand” la valoarea corectă.

(Petre Coman)

Leave a Response