|duminică, aprilie 2, 2023
  • Follow Us!

Urbanowski, directorul USG, convoacă şedinţa AGA de aprobare a rezultatelor financiare… cu 6 luni întârziere 

urbanowski usg

 

La iniţiativa directorului general al USG, Witold Urbanowski, consiliul de administraţie al SC Ciech Soda România SA (fosta Uzinele Sodice Govora) a convocat şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la întreprindere pentru data de 29 decembrie 2016, în condiţile în care şedinţa trebuia să aibă loc… în luna aprilie sau cel târziu mai, conform legii. Ordinea de zi a şedinţei AGA cuprinde următoarele proiecte de hotărâri: mandatarea lui Witold Urbanowski, director general al societăţii, să prezideze Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, să semneze hotărârea adunării potrivit prevederilor din Legea nr. 31/1990 privind societăţile şi a prevederilor din actul constitutiv al societăţii şi să efectueze, cu posibilitate de subdelegare, formalităţile cerute de legislaţia română pentru înregistrarea hotărârilor; alegerea unui nou membru în Consiliul de Administraţie al SC Ciech Soda România SA – Wojciech Stramski, în locul lui Miroslaw Wojtaszko (se revocă din funcţie Miroslaw Wojtaszko şi se propune pentru funcţia de membru al consiliului de administraţie Wojciech Stramski); prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii pe anul fiscal 2015 pe baza următoarelor documente: raportul administratorilor pe anul 2015, raportul auditorului financiar pe anul trecut; descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie, pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2015. Acţionarii SC Ciech Soda România SA reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al societăţii, au dreptul de a solicita, în scris, introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României. Fiecare acţionar, indiferent de nivelul participaţiei la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare înaintea datei de desfăşurare a şedinţei AGA. Potrivit raportului administratorilor SC Ciech Soda România SA, societatea a realizat anul trecut o cifră de afaceri de peste 373,74 milioane de lei şi un profit de 157,1 milioane de lei. Spre comparaţie, SC Ciech Soda România SA a înregistrat în 2014 venituri totale de peste 315 milioane de lei (faţă de 354 milioane de lei în anul 2013), cheltuieli totale de 315,3 milioane de lei (comparativ cu circa 494 milioane de lei în 2013), rezultând o pierdere de numai 313.000 lei (70.000 euro), în condiţiile în care pierderile în 2013 au fost de aproape 140 milioane de lei (31,8 milioane de euro). Având în vedere incidenţa art. 153 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile şi intenţiei manifestate de acţionari de continuare a activităţii societatii, urmată de majorarea, în anul 2014, a capitalului social, acesta ajungând la 31 decembrie 2014 la o valoare de 66,3 milioane de lei, SC Ciech Soda România SA a adoptat soluţii concrete de rezolvare a capitalurilor proprii negative. Astfel, prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor societăţii nr. 1/15 ianuarie 2015 s-a aprobat majorarea capitalului social prin aport in numerar, cu suma maximă de 45 milioane de lei, de la valoarea de 66,3 milioane de lei, la valoarea maximă de 111,3 milioane de lei, în vederea atragerii de lichidităţi necesare strategiei de dezvoltare prin investiţii a societăţii, dezvoltării SC Ciech Soda România SA pe termen lung prin implementarea unui program investiţional, îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă, a situaţiei financiare a societăţii şi a structurii pasivului întreprinderii, în sensul aducerii activului net al societăţii la o valoare care să depăşească jumătate din valoarea capitalului social în conformitate cu prevederile din actul constitutiv, raportat la dispoziţiile din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. În cadrul acestei proceduri de majorare a capitalului social, au fost subscrise de către acţionari un număr total de 179,9 milioane de acţiuni noi, în valoare totală de 44,99 milioane de lei. Ca urmare a acestei proceduri de majorare, capitalul social al SC Ciech Soda România SA a ajuns la valoarea de 111,3 milioane de lei. În şedinţa AGEA din 4 septembrie 2015, acţionarii prezenţi au arătat în mod explicit că sunt împotriva dizolvării societăţii şi au decis ca situaţia SC Ciech Soda România SA să fie rezolvată prin continuarea procedurii de majorare a capitalului social. Au propus spre aprobare AGEA majorarea capitalului social al societăţii cu o sumă proporţională cu posibilităţile de participare la majorarea capitalului social. Consecutiv, prin Hotărârea AGEA nr. 1/4 septembrie 2015 a fost aprobată majorarea capitalului social prin aport în numerar, cu suma maximă de 440 milioane de lei, de la valoarea de 111,3 milioane de lei, la valoarea maximă de 551,3 milioane de lei, în vederea atragerii de lichidităţi necesare îmbunătăţirii indicatorilor de performanţă, a situaţiei financiare a SC Ciech Soda România SA şi a structurii pasivului societăţii, aducerii activului net al întreprinderii la o valoare care să depăşească jumătate din valoarea capitalului social. În cadrul acestei etape de majorare a capitalului social, SC Ciech Cerium, societate cu răspundere limitată în comandită, a subscris un număr de 1,65 miliarde de acţiuni noi, în valoare de 414 milioane de lei. În 17 decembrie 2015, SC Ciech Cerium SRL a vândut pachetul de acţiuni deţinut la societate, acesta fiind cumpărat de SC Ciech SA. La data de 31 decembrie 2015, capitalul social al SC Ciech Soda România SA rezultat în urma celor două etape de majorare desfăşurate în cursul anului 2015 este de peste 525 milioane de lei (faţă de 66,3 milioane de lei anterior majorărilor), divizat în 2,1 miliarde de acţiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,25 lei şi este deţinut de către acţionarii societăţii, conform datelor din Registrul Acţionarilor ţinut de SC Depozitarul Central SA, după cum urmează: SC Ciech SA – 98,73%; CET Govora – 1,17%; Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) – 0,047%; alţi acţionari – 0,0458%. La finalul exerciţiului financiar 2016, conducerea SC Ciech Soda România SA va face demersuri susţinute în vederea aducerii capitalului social la o valoare care să respecte dispoziţiile art. 153 teza I din Legea nr. 31/1990 privind societăţile. La data de 31 decembrie 2015, datoriile totale ale SC Ciech Soda România SA erau de 116,4 milioane de lei, în scădere cu circa 600 milioane de lei faţă de nivelul din 2014. Principalii factori care au influenţat activitatea societăţii în anul 2015 au fost: mărirea capacităţii de producţie, fapt ce a condus la creşterea consumurilor, dar şi a veniturilor; costurile de exploatare, sunt datorate în principal efectelor combinate ale menţinerii preţului ridicat la utilităţi si la materii prime; profitul financiar a fost obţinut în cea mai mare parte prin renunţarea de către SC Ciech Cerium SRL la creanţa constând din dobânzi aferente împrumuturilor.

(Nicu Trandafir)

Leave a Response