|duminică, ianuarie 29, 2023
 • Follow Us!

Primaria Ramnicului angajeaza mai multe persoane la Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea 

angajam

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE  RÂMNICU  VÂLCEA

ANUNŢ

 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea anunţă scoaterea la concurs, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, modificată şi completată prin H.G. nr. 1027/2014, a următoarelor posturi vacante, personal contractual, pe perioadă nedeterminată, în data de 23 iunie 2017, ora 1000 de:

-CONTABIL ȘEF, GRADUL II – CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE  RÂMNICU VÂLCEA – 1 post;

-ECONOMIST, GRADUL II-COMPARTIMENT CONTABILITATE – 1 POST;

-INSPECTOR DE SPECIALITATE, GRADUL II- COMPARTIMENT CONTABILITATE – 1 POST;

-ADMINISTRATOR I – COMPARTIMENT ADMINISTRATIV – 1 POST;

-ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE – COMPARTIMENT ADMINISTRATIV – 3 POSTURI;

-MUNCITOR CALIFICAT I (ELECTRICIAN) – COMPARTIMENT ADMINISTRATIV – 1 POST;

-MUNCITOR CALIFICAT I (INSTALATOR) – COMPARTIMENT ADMINISTRATIV – 1 POST;

-MUNCITOR CALIFICAT II – COMPARTIMENT ADMINISTRATIV – 2 POSTURI;

-ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (PL) – COMPARTIMENT SOCIO MEDICAL – 2 POSTURI;

-ASISTENT MEDICAL (PL) – COMPARTIMENT SOCIO MEDICAL – 1 POST;

-ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (PL) – COMPARTIMENT SOCIO MEDICAL – 2 POSTURI;

-INFIRMIER – COMPARTIMENT SOCIO MEDICAL – 1 POST;

-ASISTENT SOCIAL DEBUTANT – COMPARTIMENT SOCIAL – 1 POST.

 

Dosarul de concurs pentru posturile de contabil șef, economist, inspector de specialitate, administrator, îngrijitor curățenie, muncitor calificat I (electrician), muncitor calificat I (instalator), muncitor calificat II, infirmier și asistent social debutant va conţine următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copia certificatului de naştere;

d)copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

e)copiile actelor care atestă pregătirea şi experienţa profesională;

f)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

g)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

h)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

i)curriculum vitae;

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Dosarul de concurs pentru posturile de asistent medical debutant, asistent medical și asistent medical principal

va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copia certificatului de naştere;
 4. d) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
 5. e) copia actului care atestă pregătirea profesională (diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă în specializarea asistent medical generalist/pediatrie);
 6. f) copie Autorizaţie de liberă practică (Certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicală din România-valabil);
 7. g) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 8. h) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 9. i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 

 1. j) curriculum vitae;

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-g) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

Dosarul de concurs se depune la Registratura Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, situat în Rm. Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 14, ultima zi de depunere fiind 15 iunie 2017, ora 1630.

 

Condiţii generale de participare la concurs conform H.G. nr. 286/2011:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de participare la concurs: 

Pentru postul de contabil șef, gradul II – Căminul pentru Persoane Vârstnice  Râmnicu Vâlcea – 1 post:

-Condiţii de studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice;

-Condiţii de vechime:  – minimum 5 (cinci) ani vechime în specialitatea studiilor;

 

Pentru postul de economist, gradul II – Compartiment Contabilitate – 1 post;

-Condiţii de studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice;

-Condiţii de vechime:  – minimum 3 (trei) ani vechime în specialitatea studiilor;

 

Pentru postul de inspector de specialitate gradul II – Compartiment Contabilitate – 1 post;

-Condiţii de studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

-Condiţii de vechime:  – minimum 3 (trei) ani vechime în specialitatea studiilor;

 

Pentru postul de administrator I – Compartiment Administrativ – 1 post:

-Condiţii de studii: studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;

-Condiţii de vechime:  – minimum 3 (trei) ani vechime în muncă;

 

Pentru postul de îngrijitor curățenie – Compartiment Administrativ – 3 posturi:

-Condiţii de studii: diplomă/certificat de absolvire studii generale;

-Condiţii de vechime:  minimum 2 ani vechime în muncă.

 

Pentru postul de muncitor calificat I (electrician) – Compartiment Administrativ – 1 post:

-Condiţii de studii: diplomă/certificat de absolvire studii generale;

-Condiţii de vechime: minimum 5(cinci) ani vechime în muncă;

Certificat de calificare/atestat în meseria de electrician;

 

Pentru postul de muncitor calificat I (instalator) – Compartiment Administrativ – 1 post:

-Condiţii de studii: diplomă/certificat de absolvire studii generale;

-Condiţii de vechime: minimum 5(cinci) ani vechime în muncă;

Certificat de calificare/atestat în meseria de instalator;

 

Pentru postul de muncitor calificat II – Compartiment Administrativ – 1 posturi:

-Condiţii de studii: diplomă/certificat de absolvire studii generale;

-Condiţii de vechime: minimum 3(trei) ani vechime în muncă;

 

Pentru postul de asistent medical debutant (PL) –Compartiment Socio Medical – 2 posturi:

-Condiţii de studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă în specializarea asistent medical generalist/pediatrie;

-Condiţii de vechime: -.

 

Pentru postul de asistent medical (PL) –Compartiment Socio Medical – 1post:

-Condiţii de studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă în specializarea asistent medical generalist/pediatrie;

-Condiţii de vechime: 1(un) an vechime în specialitate.

 

Pentru postul de asistent medical principal (PL) –Compartiment Socio Medical – 2 posturi:

-Condiţii de studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă în specializarea asistent medical generalist/pediatrie şi dovada pentru obţinerea gradului profesional principal;

-Condiţii de vechime: minimum 5 ani vechime ca asistent medical.

 

Pentru postul de infirmier –Compartiment Socio Medical – 1 post:

-Condiţii de studii: diplomă/certificat de absolvire studii generale;

-Condiţii de vechime: minimum 3(trei) ani vechime în muncă;

-Atestat/curs de infirmier;

 

Pentru postul de asistent social debutant – Compartiment Social– 1post:

-Condiţii de studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea asistență socială;

-Condiţii de vechime: –

 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea din str.General Praporgescu nr.14.

-selecţia dosarelor de concurs 16-19 iunie 2017;

-proba scrisă în data de 23 iunie 2017 ora 1000.

-proba interviu în data de 29 iunie 2017 ora 1000.

 

Bibliografie:

Pentru postul de contabil șef, gradul II – Căminul pentru Persoane Vârstnice  Râmnicu Vâlcea:

1.Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

3.Legea nr. 53/2003 codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

5.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

7.Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;

8.Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale;

9.Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

10.H.G.nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12012   197 10 201   0 18>Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

11.H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;

12.H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;

 

 

13.H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice;

 1. Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, aprobat prin H.C.L. nr. 35/10.02.2017.

18.Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Pentru postul de economist, gradul II – Compartiment Contabilitate;

1.Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

3.Legea nr. 53/2003 codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

5.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

7.Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;

8.H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;

9.H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;

10.H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice;

 1. Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea și plata cheltuielilor institutiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, aprobat prin H.C.L. nr. 35/10.02.2017.

 

Pentru postul de inspector de specialitate gradul II – Compartiment Contabilitate;

1.Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

3.Legea nr. 53/2003 codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, aprobat prin H.C.L. nr. 35/10.02.2017.
 2. Hotărârea nr. 500/2001 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

7.Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;

8.Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

9.Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

10.H.G.nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12012   197 10 201   0 18>Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

11.Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 1. Hotărârea nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariatilor din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare.

 

Pentru postul de administrator I – Compartiment Administrativ:

1.Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

3.Legea nr. 53/2003 codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Cap. II Răspunderea disciplinară

 1. Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, aprobat prin H.C.L. nr. 35/10.02.2017.

5.Ordinul nr. 71/2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

6.Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

7.Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

 1. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

9.Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 

Pentru postul de îngrijitor curățenie – Compartiment Administrativ:

1.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

2.Legea nr. 53/2003 codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Cap. II Răspunderea disciplinară

3.Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

Cap. IV Obligațiile lucrătorilor

 1. Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, aprobat prin H.C.L. nr. 35/10.02.2017.

5.Ordinul nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

-Metode generale de efectuare a curățeniei;

-Metode de dezinsecție și dezinfecție;

-Noţiuni fundamentale de igienă.

 

Pentru postul de muncitor calificat I (electrician) – Compartiment Administrativ:

1.Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, aprobat prin H.C.L. nr. 35/10.02.2017.

2.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

3.Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Cap. II Răspunderea disciplinară.

4.Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.

5.Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

Cap. IV Obligațiile lucrătorilor

Tematică:

-Instalații electrice de joasă tensiune la consumator;

-Aparate pentru instalații de joasă tensiune;

-Tablouri de distribuție;

-Aparate de măsură și control;

-Iluminatul electric;

-Instalații de curenți slabi;

-Receptoare de forță (mașini electrice);

-Instalații de lumină și forță;

-Utilizarea energiei electrice;

-Instalații de protecție a clădirilor și a liniilor aeriene de joasă tensiune.

 

Pentru postul de muncitor calificat I (instalator) – Compartiment Administrativ:

1.Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, aprobat prin H.C.L. nr. 35/10.02.2017.

2.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

3.Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Cap. II Răspunderea disciplinară.

4.Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.

5.Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

Cap. IV Obligațiile lucrătorilor

6.Instalații tehnico-sanitare și de gaze – Ștefan Vintilă; Gheorghe Constantinescu

7.Instalații de încălzire sanitare și gaz (Exploatare: Întreținere; Reparații)- Mihai Ilina; Constantin Luță Editura Tehnică București 1974

Tematică:

A.Instalațiile de încălzire centrală:

 • menținerea în exploatare normală a întregului sistem de încălzire centrală, inclusiv realizarea de reparații și intervenții la apariția unor incidente, avarii sau defecțiuni;
 • asigurarea parametrilor de performanță proiectați în scopul realizării exigențelor consumatorilor pe întreaga durată a exploatării;
 • funcționarea instalațiilor cu un consum minim de energie;
 • reprezentarea si cotarea organelor de asamblare cu și fără filet.

B.Exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare:

 • întreținerea și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare;
 • instrucțiuni de exploatare la instalațiile care se modernizează, se reabilitează sau se transformă, precum și la cele la care se efectuează reparații;

C.Exploatarea instalațiilor sanitare:

 • rețelele exterioare de alimentare cu apă rece și caldă care servesc clădirile și care nu intră în exploatarea furnizorilor de apă;
 • rețelele exterioare de canalizare, incluzând construcțiile aferente acestora (cămine, separatoare de grăsimi și nisip, etc.) până la racordul la colectorul public de canalizare;
 • stații de hidrofor, care nu intră în exploatarea furnizorului de apă;
 • instalații de preparare a apei calde de consum.

 

Pentru postul de muncitor calificat II – Compartiment Administrativ:

1.Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, aprobat prin H.C.L. nr. 35/10.02.2017.

2.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

3.Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Cap. II Răspunderea disciplinară.

4.Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.

5.Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

Cap. IV Obligațiile lucrătorilor

Tematică:

-Faze și operații în executarea lucrărilor de zidărie/ zugrăveli/vopsitorie;

-Caracteristici ale fazelor și operațiilor de zidărie/ zugrăveli/vopsitorie;

-Condiții de calitate a lucrărilor executate;

-Recepția lucrărilor, abateri admisibile.

 

Pentru postul de asistent medical debutant (PL), asistent medical (PL) și asistent medical principal (PL) –Compartiment Socio Medical:

1.Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, aprobat prin H.C.L. nr. 35/10.02.2017.

2.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

 1. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;

5.Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

6.H.G.nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12012   197 10 201   0 18>Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

7.Ordinul nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

 1. Urgențe Medico-Chirurgicale –Sinteze, Lucreția Titircă-Ed. Medicală

Tematică:

-Insuficiența respiratorie acută

-Edem pulmonar acut

-Embolia pulmonară

-Infarctul miocardic acut

-Hipertensiunea arterială

-Angina pectorală

-Resuscitarea cardio-respiratorie

-Tulburări de ritm ale inimii

-Pancreatita acută

-Colica biliară

-Ocluzia intestinală

-Hemoragiile digestive superioare

-Perforația de organe

-Colica renală

-Accidente vasculare cerebrale

-Stările comatoase

-Intoxicația acută exogenă

-Boli de nutriție și metabolism: diabet zaharat și hipoglicemie;

-Sondaje, spălături, clisme

-Administrarea medicamentelor

-Alimentația pacientului: principii generale, tipuri de alimentație, regimuri alimentare

-Tehnici de evaluare și îngrijiri corespunzătoare nevoilor fundamentale

-Prevenirea infecțiilor nosocomiale

 

Pentru postul de infirmier –Compartiment Socio Medical:

1.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

2.Legea nr. 53/2003 codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Cap. II Răspunderea disciplinară

3.Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

Cap. IV Obligațiile lucrătorilor

 1. Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, aprobat prin H.C.L. nr. 35/10.02.2017.

5.Ordinul nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

 1. Tehnica îngrijirii bolnavului- Carol Mozeș- Editura medicală ediția 2014

Partea I-a : Dezinfecția, dezinsecția, deratizarea

Îngrijirea curentă și supravegherea bolnavului

Partea a II-a: Alimentația bolnavului

Partea a III-a: Particularitățile de îngrijire a bolnavilor cu afecțiuni neurologice, îngrijirea bolnavilor cu accidente vasculare

Îngrijirea bolnavilor vârstnici

 

Pentru postul de asistent social debutant – Compartiment Social:

1.Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

 1. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;

5.Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale;

6.Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

7.H.G.nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12012   197 10 201   0 18>Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

8.H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;

9.H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;

10.H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice;

 1. Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, aprobat prin H.C.L. nr. 35/10.02.2017.

12.Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Calendarul de desfăşurare a concursului:

-30.05.2017 – afişare anunţ concurs;

-15.06.2017 – ora 1630, data şi ora limită pentru depunerea dosarelor de concurs;

-16-19.06.2017 – selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor;

-20.06.2017 – depunere contestaţii selecţie dosare;

-21.06.2017 – soluţionare contestaţii selecţie dosare;

-23.06.2017 – proba scrisă- ora 1000;

-26.06.2017 – afişare rezultate proba scrisă;

-27.06.2017 – depunere contestaţii proba scrisă;

-28.06.2017 – soluţionare contestaţii proba scrisă;

-29.06.2017 – proba interviu- ora 1000 ;

-30.06.2017 – depunere contestaţii proba interviu;

-03.07.2017 – soluţionare contestaţii proba interviu;

-04.07.2017 – comunicare rezultate finale concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, tel. 0250736080.

 

PRIMAR,                                               Director Cămin pentru Persoane Vârstnice

Mircia GUTĂU                                                               Râmnicu Vâlcea

Felicia CĂLINESCU

Leave a Response