|duminică, ianuarie 29, 2023
  • Follow Us!

Consiliul Local va iniţia procedurile de preluare a Liceului Tehnologic Oltchim pentru a-l preda Universităţii Piteşti 

um-vladesti

 

Vineri, 16 iunie, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea este chemat să aprobe iniţierea procedurilor de preluare a bazei materiale a Liceului Tehnologic Oltchim, din administrarea consiliului de administraţie, în administrarea Consiliului Local în vederea transmiterii acesteia în proprietatea statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionle – Universitatea din Piteşti. Cu adresa înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 23022/12 iunie 2017, Universitatea din Piteşti a transmis memoriul justificativ aprobat de către consiliul de administraţie al acestei unităţi de învăţământ în şedinţa din data de 31 mai 2017 prin care se propune iniţierea demersurilor comune pentru relocarea activităţilor Centrului Universitar al Universităţii din Piteşti, filiala Râmnicu Vâlcea, de la Vlădeşti (fosta unitate militară), la Liceul Tehnologic Oltchim, având în vedere următoarele considerente: dimensiunea didactică şi de cercetare – Universitatea din Piteşti, are capacitatea instituţională de a dezvolta programe de studiu performante, în directă corelare cu cerinţele pieţei muncii locale, prin implicarea angajatorilor inclusiv în proiectarea planurilor de învăţământ, urmărindu-se dezvoltarea programelor precum Ingineria mediului, Ecologie şi protecţia mediului, Biologie, Chimie, Energetică şi tehnologii nucleare, Horticultură, Autovehicule Rutiere, Ingineria transportului şi a traficului, Calculatoare, Electronică aplicată, Ştiinţe economice şi drept, socio-umane; constituirea în campusul de la Vâlcea a Colegiului Terţiar Non-universitar, o formulă instituţională cu eficienţă pragmatică, ce asigură absolvenţilor de liceu cu sau fără bacalaureat o meserie în genul celor pe care le obţineau absolvenţii de şcoli tehnice de altădată; dimensiunea socială, economică – oferindu-le absolvenţilor de învăţământ preuniversitar oportunitatea de a studia aproape de casă, într-un campus modern. Precizăm că, prin hotărârea nr. 243/92/20 septembrie 2012, Consiliul Local a aprobat ca administrarea bazei materiale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiu să se facă de către Consiliul Local prin consiliile de administraţie ale fiecărei unităţi de învăţământ, astfel că, în vederea iniţierii demersurilor privind transmiterea imobilului teren şi clădiri având numărul cadastral 39338, înscris în CF 39338, unde îşi desfăşoară activitatea Liceul Tehnologic Oltchim, situat pe b-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea, în domeniul public al statului, respectiv în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti, se impune preluarea bazei materiale a respectivei unităţi de învăţământ din administrarea consiliului de administraţie, în administrarea Consiliului Local. Prin Hotărârea nr. 171/16 iunie 2009, aşa cum a fost completată prin hotărârea nr. 234//20 august 2009, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat solicitarea de trecere a imobilului- teren în suprafaţă de 20.547 mp şi construcţiile situate pe acesta în suprafaţă de 1965 mp, situat în strada Ştirbei Vodă nr. 149, precum şi a imobilului-teren în suprafaţă de 120.538 mp şi construcţiile situate pe acesta în suprafaţă de 991 mp, situat la aceeaşi adresă, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Universitatea din Piteşti, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi administrarea Consiliului Local. Conform prevederilor din hotărârea mai sus menţionată, imobilele ce urmau a fi preluate de municipiu, erau destinate construirii de locuinţe sociale, locuinţe pentru tineri, precum şi pentru realizarea unor obiective de utilitate publică, necesare comunităţii locale. Ulterior, în cadrul procedurii de avizare a documentaţiei privind solicitarea mai sus menţionată, la cererea Ministerului Justiţiei, documentaţia aferentă proiectului de hotărâre de guvern a fost completată cu hotărârile Consiliului Local nr. 216/29 august 2011 şi nr. 297/147 din 20 noiembrie 2012, prin care s-a menţinut solicitarea de trecere a imobilelor mai sus menţionate, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Universitatea din Piteşti, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi administrarea Consiliului Local, aşa cum a fost ea exprimată prin Hotărârea nr. 171/06 iunie 2009 completată cu Hotărârea nr. 234//20 august 2009.

 

Consiliul Local va solicita Universităţii din Piteşti predarea suprafeţei de 23 ha de teren de la fosta unitate militară Vlădeşti

 

Tot Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea va mai aproba vineri o hotărâre privind solicitarea de trecere a imobilului-teren în suprafaţă de 117.525 mp şi construcţiile situate pe acesta în suprafaţă de 12127 mp, situat în strada Ştirbei Vodă nr. 149, precum şi a imobilului-teren în suprafaţă de 120.538 mp şi construcţiile situate pe acesta în suprafaţă de 991 mp, situat la aceeaşi adresă, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi administrarea Consiliului Local. Imobilele ce urmează a fi preluate de municipiu vor fi destinate construirii de locuinţe sociale, locuinţe pentru tineri, precum şi pentru realizarea unor obiective de utilitate publică, necesare comunităţii locale. Prin memoriul justificativ al Universităţii din Piteşti aprobat de către consiliul de Administraţie al acestei unităţi de învăţământ în şedinţa din data de 31 mai 2017 şi transmis Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, se propune iniţierea demersurilor comune pentru relocarea activităţilor Centrului Universitar al Universităţii din Piteşti, filiala Râmnicu Vâlcea, de la Vlădeşti (fosta unitate militară), la Liceul Tehnologic Oltchim, se impune reluarea de către autoritatea publică locală a acestor demersuri, în sensul solicitării de preluare a imobilului compus din teren şi construcţii, în suprafaţă totală de 238.063 mp, din care construcţii în suprafaţă de 13118 mp, situat pe strada Ştirbei Vodă nr. 149, Râmnicu Vâlcea, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti în domeniul public al municipiului Rm. Vâlcea şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Rm. Vâlcea. Imobilul situat pe strada Ştirbei Vodă nr. 149. Râmnicu Vâlcea aflat în domeniul public al statului, în suprafaţă totală de 238.063 m.p, se compune din: campus universitar cu o suprafaţă totală de teren de 117.525 m.p. din care construcţii 12127 m.p.. având număr cadastral 44010, număr carte funciară 44010 şi număr cadastral 44011 şi număr carte funciară 44011; poligonul Turnul Roşu. cu o suprafaţă totală de teren de 120.538 m.p.. din care construcţii 991 m.p. având număr cadastral 43114 şi număr carte funciară 43114. Solicitarea municipiului privind preluarea imobilului din strada Ştirbei Vodă nr. 149, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea, este susţinută de faptul că. în prezent municipiul Râmnicu Vâlcea nu deţine teren disponibil necesar dezvoltării economico-sociale şi de mediu a municipiului, iar autoritatea publică locală are în vedere în acest sens implementarea unor proiecte finanţate atât din fonduri europene cât şi din bugetul local, privind: îmbunătăţirea mediului urban (se au în vedere demolarea clădirilor care nu mai corespund din punct de vedere tehnic, realizarea de alei pietonale, trotuare, amenajare piste biciclişti. etc.); amenajare spaţii verzi (defrişarea vegetaţiei existente, respectiv modelarea terenului, plantare de arbori şi arbuşti); crearea de facilităţi pentru recreerc pe terenurile astfel amenajate, avându-se în vedere zone special amenajate pentru sport, locuri dejoacă pentru copii, etc.); instalare siteme de supraveghere video a spaţiilor amenajate; dotarea cu mobilier urban (bănci, coşuri de gunoi, împrejmuiri, etc.); realizare sistem de irigaţii/sistem de iluminat pentru spaţiile amenajate; construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, precum şi locuinţe sociale. Precizăm că potrivit prevederilor din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului local, prin hotărâre a Guvernului, declarându-se din bun de interes public naţional în bun de interes public local.

(Petre Coman)

Leave a Response