|marți, decembrie 7, 2021
  • Follow Us!

Primăria Călimăneşti vrea să combată sărăcia şi excluziunea socială în comunitatea Jiblea Veche 

Florinel-Constantinescu-680x365_c

 

 

Consiliul Local al oraşului Călimăneşti a aprobat luna trecută proiectul „SISTEM – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educaţie şi Muncă în Călimăneşti” şi a cheltuielilor legate de proiect. Obiectivul general al proiectului, finanţat prin Programului Operaţional Regional Capital Uman 2014-2020, este combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale în comunitatea Jiblea Veche – Călimăneşti, din judetul Vâlcea, prin implicarea a cel puţin 600 de persoane, cu precădere din rândul populației de etnie romă, în masuri integrate de educaţie, ocupare, antreprenoriat, susţinerea dezvoltării şi furnizării de servicii socio-medicale, îmbunătăţire a conditiilor de locuit, combatere a discriminarii şi promovarii multiculturalismului. Prin Hotărârea Consililului Local nr 25 din 13.09.2016 s-a aprobat încheierea unui acord de parteneriat între Primăria Oraşului Călimăneşti, Şcoala Gimnazială Şerban Vodă Cantacuzino şi Asociaţia Scienţia Nemus în scopul implementării proiectului menţionat anterior. Cererea de finanțare a acestui proiect, în urma aprobării propunerii de selecţie, a trecut de etapa de verificare administrativă și a eligibilității, precum și de etapa de evaluare tehnico-economică și se află în prezent în etapa de contractare. În concordanţă cu prevederile Ghidul Solicitantului al Programului Operațional Regional 2014-2020, referitoare la necesitatea de a se face dovada capacității solicitantului de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile și de finanțare a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, respectiv cele referitoare la lista documentelor obligatorii pe care beneficiarul de finanțare trebuie să le pună la dispoziția Autorității de Management POR în etapa de contractare, se impune adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local privitoare la aprobare proiectului şi a cheltuielilor legate de acest proiect. Astfel, în conformitate cu forma bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, ca anexă a contractului de finanțare, și având în vedere că, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei; Cod apel: POCU/138/4/1/Reducerea numărului de comunitati marginalizate în care exista populaţie aparţinând minoritaţii romă (acele comunităţi în care populaţia apartinând minoritatii romă reprezintă minim 10% din totalul populaţiei la nivelul comunităţii) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate, contribuţia proprie este de  2% din cheltuielile eligibile ale proiectului din care se scad cheltuielile aferente ajutorului de stat, valoarea totală a proiectului (valoarea eligibilă plus valoarea neeligibilă plus TVA) în urma etapei de evaluare și selecție a fost stabilită la 13.753.774 lei, iar contribuția proprie totală la valoarea de 135.352 lei, compusă din 135.352 lei – cota de 2% din contribuţia proprie a solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile (din care 70.315 lei – Oraş Călimăneşti şi 65.037 lei – Şcoala Gimnazială Şerban Vodă Cantacuzino) și respectiv 0 lei – cheltuieli neeligibile.

Leave a Response