|sâmbătă, iulie 2, 2022
  • Follow Us!

Operatorul de transport rutier SC Antares Transport SA a primit licenţa de traseu „Râmnicu Vâlcea – Mihăeşti – SC Vox Profile SRL” 

ANTARESTRANSPORT1

 

 

Zilele trecute, Consiliul Judeţean Vâlcea a atribuit licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Râmnicu Vâlcea – Mihăeşti – SC Vox Profile SRL” operatorului de transport rutier SC Antares Transport SA. Operatorul rutier SC Antares Transport SA a înaintat Consiliului Judeţean Vâlcea, cu adresa nr. 1874/09.02.2018, dosarul cuprinzând documentele menţionate, în vederea atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Râmnicu Vâlcea – Mihăeşti – SC Vox Profile SRL”. Suplimentar, operatorul de transport a inserat în dosarul depus, copii xerox după următoarele documente: cartea de identitate a autovehiculului VL-60-ANT cu care se efectuează traseul V 00216162L; certificatul de clasificare-emis de Registrul Auto Român (R.A.R.); asigurarea obligatorie de răspundere civilă – R.C.A; asigurarea călătorilor şi bagajelor; certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului; licenţa de transport Nr.1061097, eliberată de Autoritatea Rutieră Română-A.R.R., Agenţia Vâlcea, valabilă până la data de 08.01.2026; certificatul de competenţă profesională pentru transportul rutier naţional şi internaţional de persoane nr. 0019831; declaraţie pe propria răspundere că documentele depuse sunt conforme cu documentele originale. De asemenea, dosarul conţine avizele eliberate de compartimentele specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate. Staţiile de pe raza administrativ-teritorială a primăriilor care au acordat aviz pentru efectuarea cursei regulate speciale sunt altele decât staţiile publice prevăzute pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor în executarea serviciilor de transport public judeţean prin curse regulate. Consiliul Judeţean Vâlcea a solicitat prin adresa nr. 1874/19.02.2018, avizul Autorităţii Rutiere Române-A.R.R., Agenţia Vâlcea, instituţie care, prin adresa nr. 1162/21.02.2018, a acordat avizul favorabil pentru eliberarea licenţei de traseu pentru transportul public de persoane prin servicii regulate speciale operatorului de transport SC Antares Transport SA, pentru traseul „Râmnicu Vâlcea – Mihăeşti – SC Vox Profile SRL”. Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului încheiat cu beneficiarul transportului sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3 ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. În acest sens, licenţa de traseu solicitată poate fi eliberată pentru perioada cuprinsă în contractul de prestări servicii nr. 08/27.01.2017, actul adiţional nr.1, încheiat între prestatorul serviciului şi beneficiarul transportului, respectiv de la data aprobării prin hotărâre a Consiliului Judeţean până în data de 01.02.2019. Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu numărul de vehicule necesare efectuării traseului, respectiv Licenţa de traseu Seria TL nr. 096. Licenţa de traseu este însoţită pe toată durata efectuării transportului de Caietul de sarcini aferent acesteia, în original şi cuprinde: staţiile, altele decât staţiile publice, precum şi distanţele dintre acestea; orele de plecare, respectiv de sosire; zilele în care se efectuează transporturile; capacitatea autovehiculului care efectuează transportul.

Leave a Response