|vineri, decembrie 1, 2023
  • Follow Us!

Nereguli la plata a trei investiţii în infrastructură descoperite în ograda primarului din Titeşti, Cătălin Daneş 

large_09-11-11--21-38-45titesti

 

Potrivit unor verificări ale Curţii de Conturi la Primăria comunei Titeşti, condusă de primarul Cătălin Daneş, s-a descoperit că entitatea a efectuat în 2016 plăți la obiectivul de investiții „Asfaltare 4,06 km drumuri sătești comuna Titești, județul Vâlcea” pentru lucrări executate și necuprinse în proiect (podețe acces curți locuitori din satul Bratovești) în sumă totală de 20 mii lei, dar înscrise în situațiile de lucrări ca „șanțuri pereate”. Primăria Titești a efectuat plăți la obiectivul de investiții „Refacere pod pe drumul comunal DC 3 Titești-Tărure, punctul la Achimești și refacere pod din satul Bratovești, punctul La Ciopei, comuna Titești, județul Vâlcea”, pentru lucrări facturate, recepționate dar neexecutate, reprezentând montarea a două toalete ecologice, în valoare de 4 mii lei, care la terminarea lucrărilor nu se regăsesc în patrimoniul entității, nefiind cuprinse în inventarierea anuală. S-a constatat efectuarea de plăți la obiectivul de investiții „Construire pod pe drumul văcăriei în punctul La Năstase, comuna Titești, județul Vâlcea”, pentru lucrări facturate, dar neexecutate, reprezentând podeț tubular cu diametru 1000 mm, în cuantum total de 8 mii lei, fiind estimate accesorii în sumă de 1 mie lei. Participațiile în sumă de 1 mie lei deținute de Primăria Titești la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea nu sunt înregistrate în evidența contabilă.

S-a constatat menținerea nejustificată în evidența contabilă, în contul de imobilizări în curs de execuție a investiției „Amenajare cu indicatoare de orientare urbană și stradale în Comuna Titești”, finalizată în anul 2016, în valoare de 37 mii lei. Pentru sponsorizarea în anul 2016 a cheltuielilor cu iluminatul public în sumă de 5 mii lei, Primăria nu a realizat transferul sumelor rămase disponibile la finele anului 2016, din contul corespunzător de cheltuieli bugetare, în contul de „Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului”, nefiind întocmit contul de execuție distinct pentru donații și sponsorizări, așa cum prevede legislația în vigoare. Sistemul de control intern managerial a fost proiectat, dar a fost implementat cu deficiențe, la nivelul Primăriei Titești. Procedurile operaționale nu au fost actualizate în totalitate pe baza prevederilor legale în vigoare, respectiv nu au fost actualizate standardele de implementare a controlului intern managerial. La nivelul ordonatorului terțiar de credite Școala Gimnazială Titești, sistemul de control intern managerial nu a fost proiectat și nu fost implementat. Nu a fost elaborat programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, care să cuprindă obiectivele, activităţile, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente ale măsurilor de control luate de către conducerea entităţii. Nu au fost elaborate și aprobate proceduri operaționale pe activitățile realizate.

Pe eșantionul selectat cuprinzând creanţele bugetului local din lista de rămășiță de la 31.12.2016, s-au constatat obligații de plată neachitate în sumă de 1 mie lei, provenite din impozite și taxe scadente la plată în anii 2010 și 2011, pentru care s-a prescris dreptul organului fiscal de a cere executarea silită, fapt care a condus la păgubirea bugetului prin pierderile patrimoniale provenite din neurmărirea veniturilor în termenele legale de prescripție. Primăria Titeşti nu a stabilit și încasat accesorii pentru plata cu întârziere a facturilor de apă emise pentru un număr de 16 clienți în sumă de 1 mie lei, conform clauzelor din contractele de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă încheiate. Nu a fost ținută evidența nominală și centralizată a impozitelor și taxelor datorate bugetului local cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind întocmirea registrului de rol nominal unic, respectiv la nivelul compartimentului de impozite și taxe locale nu s-a asigurat întocmirea corectă și cronologică a acestui registru. S-au constatat neconcordanțe între suprafețele de teren înregistrate în evidența fiscală și suprafețele de teren înregistrate în registrul agricol, ceea ce a avut consecință, o diminuare a bazei impozabile și a impozitului aferent anului 2016. Au fost stabilite venituri suplimentare în sumă de de 11 mii lei și reprezintă suma aferentă impozitului pe teren care nu a fost stabilită, la nivel global urmărită și încasată în anul 2016, la care se adaugă accesorii în sumă de 2 mii lei.

(Petre Coman)

Leave a Response