|vineri, decembrie 1, 2023
  • Follow Us!

Fostul primar din Bujoreni, Gheorghe Udubae, a „călcat pe bec” de mai multe ori, potrivit concluziilor Curţii de Conturi 

udubae_partid

 

În urma unui control al Curţii de Conturi la Primăria comunei Bujoreni s-a descoperit că, în 2016, atunci când primar era Gheorghe Udubae, a efectuat plăți pentru susținerea unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România în suma totală de 20 mii lei fără a fi prezentate documente justificative cu privire la destinația utilizării în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pentru suma de 20 mii lei primită de cele 2 unități de cult și nejustificată cu documente conform prevederilor legale au fost calculate accesorii în sumă de 1 mie lei. Efectuarea de plăți nelegale în suma totală de 96 mii lei pentru salarii acordate în cazul a trei funcționari publici ale căror raporturi de serviciu au fost suspendate până la soluționarea dosarelor penale în care sunt implicați și care au fost reangajați în cadrul Primăriei Bujoreni pe funcții contractuale. S-au calculat accesorii în sumă de 17 mii lei. Estimarea veniturilor proprii ale bugetului local al Primăriei Bujoreni pe anul 2016 nu a avut la bază constatarea, evaluarea și inventarierea materiei impozabile și a bazei de impozitare în funcție de care se calculează impozitele și taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea, precum și alte elemente specifice, în scopul evaluării corecte a veniturilor. Primăria a achiziționat bunuri de natura obiectelor de inventar în valoare de 13 mii lei pe care le-a înregistrat eronat în contul de materiale. Primăria Bujoreni deține în patrimoniu suprafața totală de 38,50 ha păduri și 40 ha teren izlaz înregistrate eronat în domeniul privat al comunei Bujoreni, care, potrivit legislației, fac parte din domeniul public. Nu au fost înregistrate în evidența contabilă participațiile, deținute de UATC Bujoreni la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara APA Vâlcea, precum și cele, deținute la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea. Au fost constituite și înregistrate eronat în evidența contabilă a Școlii Gimnaziale Gura Văii Bujoreni provizioane pentru cheltuieli de natura drepturilor salariale rezultate din punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești și din aplicarea Legii nr. 85/2016. Valoarea abaterii constatate este de 459 mii lei și reprezintă provizioane constituite eronat pentru diferențele de drepturi salariale pentru personalul didactic al școlii Gimnaziale Gura Văii care trebuie plătite în perioada 2017-2020. În urma evaluării sistemului de management și control intern s-a constatat că la 31.12.2016, nu exista un inventar actualizat al procedurilor prevăzute a fi elaborate, la care să fie raportat numărul procedurilor operaționale elaborate, actualizate și aprobate. Ca urmare a analizei creanțelor bugetului local la data de 31.12.2016 s-a constatat existența unor debite în sumă totală de 77 mii lei reprezentând impozite și taxe, pentru care nu au fost prezentate documente cu privire la măsurile legale de executare silită care au fost luate, existând riscul prescrierii acestor sume. Din controlul efectuat asupra evidenței autorizațiilor de construire eliberate în perioada 2012-2015, s-a constatat că nu s-a efectuat o verificare sistematică de către personalul de specialitate din cadrul UATC Bujoreni a gradului de realizare a lucrărilor pe perioada de valabilitate a autorizațiilor de construire, în vederea stabilirii și încasării taxei de regularizare, în cazul unui număr de 118 contribuabili. Referitor la modul de stabilire și încasare a taxei pentru eliberarea autorizațiilor de construire pe anul 2016, pentru un număr de 18 beneficiari s-a constatat stabilirea și încasarea eronată a taxei, veniturile suplimentare fiind în sumă de 5 mii lei.

 

Primăria Bujoreni a achiziționat… mai multe autoturisme faţă de prevederile legale

 

Tot în raportul Curţii de Conturi este menţionat faptul că Primăria Bujoreni a achiziționat în anul 2016 două autoturisme în condițiile în care prevederile legale în vigoare limitează dreptul consiliilor locale ale comunelor de a deține mai mult de un autoturism. În urma analizei cheltuielilor de capital pentru anul 2014 s-a constatat faptul că entitatea a efectuat plata unor penalități de întârziere în valoare totală de 275 mii lei fără a lua masurile cu privire la stabilirea cauzelor care au condus la aceasta situație, a persoanelor vinovate, precum și de recuperare de la acestea a sumelor plătite nejustificat de către Primăria Bujoreni că urmare a încheierii unor angajamente legale fără sa aibă prevederi bugetare și surse de finanțare aprobate. Pentru plățile efectuate fără justificare legală au fost calculate accesorii în sumă totală de 167 mii lei. S-au efectuat plăți în sumă totală de 3,5 mii lei reprezentând penalități de întârziere, cheltuieli de judecată și cheltuieli de executare silită ca urmare a neplății în termenul contractual a contravalorii serviciilor contractate și fără a lua masuri cu privire la stabilirea cauzelor care au condus la aceasta situație, a persoanelor vinovate, precum și de recuperare de la acestea a sumelor plătite nejustificat de către Primăria Bujoreni. S-au calculat accesorii până la data de 29.11.2017 în sumă totală de 0,5 mii lei. S-a constatat faptul că entitatea nu a transmis în răspundere gestionară sau în folosință, după caz, salariaților ori administratorilor entității toate elementele de natura activelor, inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aferenta anului 2016 realizându-se fără respectarea tuturor prevederilor legale. Nu a fost înregistrată, facturată și încasată redevența aferentă contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare pentru perioada de valabilitate a contractului, debitul neîncasat fiind stabilit la suma de 3 mii lei, pentru care s-au calculat accesorii în sumă de 1 mie lei. Urmare verificării cheltuielilor efectuate de către Școala Gimnazială Gura Văii, comuna Bujoreni, s-a constatat efectuarea unei plăți în suma de 1,5 mii lei reprezentând contravaloarea a 10 mp pardoseli din parchet laminat (materiale plus manopera), a lucrărilor pregătitoare în vederea efectuării operațiunii, care nu au fost executate, dar au fost facturate și încasate. Entitatea a efectuat în mod nejustificat plați în sumă totală de 6 mii lei pentru servicii de mentenanță website și servicii extindere spațiu de stocare fără documente justificative care să ateste realitatea prestării serviciilor. S-au calculat accesorii în sumă de 1 mie lei. S-a constatat efectuarea unei cheltuieli nelegale din bugetul local în suma totală de 20 mii lei, că urmare a înscrierii în situațiile de lucrări, a unor prețuri mai mari la materialele puse în opera (tablă Lindab) neputând justifica diferența de preț pe baza documentelor de procurare de la furnizori. Pentru suma încasată necuvenit de către constructor au fost calculate accesorii în sumă de 3 mii lei de la data încasării sumelor până la data finalizării auditului.

(Petre Coman)

Leave a Response