|duminică, decembrie 3, 2023
 • Follow Us!

O firma cu cifra de afaceri 0 lei si 2 angajati castiga contracte de zeci de miliarde de lei la ABA Olt 

20181022_125252

AQUA DINAMIC INSTAL SRL, o firma cu cifra de afaceri 0 lei si 2 angajati, castiga contracte de zeci de miliarde de lei la ABA Olt.

ABA Olt: Încă șase  lucrări de regularizare și amenajare a albiilor pe cursurile de apă din Județul Vâlcea

 În vederea protejării populației, a locuințelor, precum şi a obiectivelor socio-economice din județul Vâlcea, prin Decizia nr.584/25.09.2018, Administrația Națională „Apele Române”, va reface și finaliza în regim de urgenţă din surse proprii, prin Administrația Bazinală de Apă Olt, înca șase lucrări de regularizare și amenajare a albiilor pe urmatoarele cursuri de apă :

,,Amenajare  pârâu Valea Plopilor, comuna Vaideeni, jud. Vâlcea”

 • capacitățile aprobate: regularizare albie minora pe sectorul Izvorul Rece-Slatioara, decolmatare pe o lungime de 3,6 km.

DENUMIRE CONTRACT

,,Consolidare albie minoră pârâu Sasca la Milcoiu, zona Ciutești-Tepșenari, com. Milcoiu, jud. Vâlcea”

 • capacitățile aprobate: consolidare mal pe o lungime de 500 metri.

 

,,Decolmatare și îndiguire pârâu Geamăna la Drăgoești, zona Buciumeni, com. Drăgoești,   jud.Vâlcea”

 • capacitățile aprobate:decolmatare albie pe o lungime de 1000 metri.

 

,,Îndiguire pârâu Urșani la Horezu, oraș Horezu, jud. Vâlcea”

 • capacitățile aprobate: consolidare mal pe o lungime de 320 metri.

 

 ,,Regularizare pârâu Luncavăț la Oteșani, zona Cârstănești, sector David-Cârjaliu, com. Oteșani, jud. Vâlcea”

 • capacitățile aprobate: apărari de mal pe o lungime de 1350 metri.

 

,,Regularizare pârâu Ursana la Olanu și la Stoilești, comunele Olanu, Stoilești, jud. Vâlcea”

 • capacitățile aprobate: amenajare albie pe o lungime de 1000 metri.

 

Valoarea totală alocată acestor obiective de investiții din surse proprii ANAR, este de 6.620.000 lei.

 

De asemenea, tot prin Decizia nr.584/25.09.2018, Administrația Națională „Apele Române” a alocat din surse proprii suma de 1.000.000 lei, pentru – ,,Combaterea inundațiilor pe râul Olt și afluenți, județul Covasna”

capacitățile aprobate: consolidare mal pe o lungime de 500 metri, pe  pârâu Iarăș; consolidare mal pe o lungime de 50 metri, pe pârâu Haghiș și consolidare mal pe o lungime de 1500 metri, pe pârâu Cormoș.

 Contractele de execuție au fost semnate în luna octombrie,  ulterior fiind predate amplasamentele către firmele executante și emise ordinele de începere a lucrărilor.

Reamintim faptul ca, prin Hotărârea nr. 582 din 2 august 2018, pentru județul Vâlcea, în vederea protejării locuinţelor şi obiectivelor socio-economice, au fost aprobate, în regim de urgență, următoarele obiective de investiții: “Regularizare pârâu Luncavăț și afluenți pe sectorul Vaideeni-Horezu-Popești’’;“Amenajare pârâul Iazul Morților, oraș Băbeni ’’si“Amenajare pârâu Topolog, comuna Nicolae Bălcescu’’.

Lucrările sunt în plină desfășurare  și sunt planificate a  fi finalizate până la sfârșitul anului 2018.

Directorul ABA OLT, domnul Ștefan Prală, efectuează periodic verificări în teren pentru a se asigura de corecta derulare a lucrărilor conform graficelor de execuție, întocmite și asumate de către constructori.

 

  

cifra afaceri

[CAN1006695 / 26 oct. 2018] Lotul 7 – Amenajare parau valea Plopilor, comuna Vaideeni, județul Vâlcea

 • TIP PROCEDURA: NEGOCIERE FARA PUBLICARE PREALABILA
 • TIP LEGISLATIE: LEGEA NR. 98/23.05.2016
 • SECTORIALE: NU
 • TRIMIS LA JOUE: NU
 • PPP: NU
 • DATA TRANSMITERII IN SEAP:26 OCT. 2018
DETALII

Detalii

Anunt cu transmitere la JOUE:

Nu
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumire si adrese

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT
Cod de identitate fiscala18264803,
Adresa:Strada Remus Bellu, Nr. 6,
Localitate:Ramnicu Valcea,
Cod NUTSRO415 Valcea,
Cod Postal:240156,
Tara:Romania,
E-mail:daniela.sima@dao.rowater.ro,
Telefon:+40 250739881,
Fax:+40 250739880,
Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)http://www.rowater.ro.

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comunaNu .
Contractul este atribuit de un organism central de achizitieNu .

I.4) Tipul autoritatii contractante

Alt tip

I.5) Activitate principala

Mediu
SECTIUNEA II: OBIECT

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Lotul 7 – Amenajare parau valea Plopilor, comuna Vaideeni, județul Vâlcea

II.1.2) Cod CPV principal:

45246000-3 Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului

Tipul contractului: Lucrari

II.1.4) Descriere succinta:

Lucrari de refacere a cursului de apa

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturiNu

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei (fara TVA)

Valoare 2824519.07 (Pentru informatii despre contractele individuale, a se utiliza sectiunea V. Valoarea totala a achizitiei se completeaza automat pe masura ce se adauga contracte in sectiunea V.2)
Moneda: RON.

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

Cod CPV principal:

45246000-3 Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)

Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS:

RO415 Vâlcea

Locul principal de executare:

pe paraul Valea Plopilor in comun Vaideeni

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)

Realizarea în regim de urgenţă a unor lucrări de prevenire şi înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada iunie – iulie 2018

II.2.5) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

II.2.7) Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii

Durata in zile :75.

II.2.11) Informatii privind optiunile

OptiuniNu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii EuropeneNu
Tip de finantareAlte fonduri

II.2.14) Informatii suplimentare:

surse proprii
SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

Atribuirea unui contract fara publicarea prealabila a unei invitatii la procedura concurentiala de ofertare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in cazurile enumerate mai jos (completati anexa D1)

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Contract de achizitii publice

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica

S-a organizat o licitatie electronicaNu

IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publiceNu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.1) Publicare anterioara privind aceasta procedura:

Numarul anuntului in JOUE: – 
(Unul dintre urmatoarele: Anunt de intentie utilizat ca invitatie la o procedura concurentiala de ofertare; Anunt de participare; Anunt de transparenta ex ante voluntara)

IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii

Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus – 

IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui anunt de intentie

Autoritatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului de intentie de mai susNu
SECTIUNEA V: ATRIBUIREA CONTRACTULUI

V.2) Atribuirea contractului

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.3) Informatii suplimentare

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3,
Localitate:Bucuresti,
Cod Postal:030084,
Tara:Romania,
E-mail:office@cnsc.ro,
Telefon:+40 213104641,
Fax:+40 213104642 / +40 218900745,
Adresa (adrese) Internet: (daca este cazul)http://www.cnsc.ro.

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

26 oct. 2018
ANEXA D1 – ACHIZITII PUBLICE GENERALE
Justificarea atribuirii contractului fara publicarea prealabila a unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Directiva 2014/24/UE
(selectati optiunea relevanta si prezentati o explicatie)
 1. Justificarea alegerii procedurii negociate fara publicarea prealabila a unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare în conformitate cu articolul 32 din Directiva 2014/24/UE

 Nicio oferta sau nicio oferta/cerere de participare adecvata ca raspuns la:

 o licitatie deschisa
 o licitatie restransa
 Produsele în cauza sunt fabricate exclusiv în scopuri de cercetare, experimentare, studiu sau dezvoltare în conditiile prevazute de directiva (numai pentru bunuri)

 Lucrarile, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de un anumit operator economic pentru urmatorul motiv:

 absenta concurentei pentru motive tehnice
 scopul achizitiei este crearea sau achizitionarea unei opere de arta sau reprezentatii artistice unice
 protectia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturile de proprietate intelectuala
 Extrema urgenta determinata de evenimente care nu puteau fi prevazute de catre autoritatea contractanta si în conformitate cu conditiile stricte prevazute de directiva
 Livrari suplimentare efectuate de furnizorul initial comandate în conditiile stricte prevazute de directiva
 Lucrari/servicii noi, constituind o repetare a lucrarilor/serviciilor existente si solicitate în conformitate cu conditiile stricte prevazute de directiva
 Contract de servicii care va fi atribuit castigatorului sau unuia dintre castigatori conform regulilor unui concurs de proiecte
 Achizitie de produse cotate si achizitionate pe o piata de marfuri

 Cumpararea de produse sau servicii în conditii deosebit de avantajoase

 de la un furnizor care îsi înceteaza definitiv activitatile comerciale
 de la lichidatorul dintr-o procedura de insolventa, un concordat preventiv sau o procedura de aceeasi natura prevazuta în legislatia sau reglementarile nationale

 2. Alte justificari ale atribuirii contractului fara publicarea prealabila a unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

 Achizitia nu se încadreaza în domeniul de aplicare al directivei
3. Explicatie

 

 

 

 

 

 

One Response to O firma cu cifra de afaceri 0 lei si 2 angajati castiga contracte de zeci de miliarde de lei la ABA Olt

 1. Laurian C.

  La cita minte are mecanicul de locomotiva nici nu mai mira pe nimeni ca merge numai pe smecherii. Fereasca Dumnezeu cind va deraia trenul si-l vor verifica superiorii la contracte si Institutiile statuluyi la avere.
  Atunci nu-l mai poate scapa nimeni.

   

Leave a Response