|miercuri, mai 31, 2023
  • Follow Us!

Sume alocate din TVA pentru achitarea plăţilor restante ale unităţilor administrativ-teritoriale 

finante

 

            Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623/26.08.2014, a fost publicat Ordinul ministrului delegat pentru Buget nr. 1.071/2014 de aplicare a prevederilor art. 65 alin. (3) – (17) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014.

            În materialul de mai jos prezentăm cele mai importante prevederi ale celor două acte normative.

Potrivit ordonanţei, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor pe anul 2014, se alocă 600.000 mii lei în scopul achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale la data de 30 iunie 2014, rezultate din relaţii cu:

– furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv cei care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat;

– bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.

Scopul repartizării sumei menţionate este achitarea plăţilor restante, la data de 30 iunie 2014, înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, reprezentând:

– obligaţii de plată rezultate din relaţiile cu furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări;

– sume neachitate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat pe baza deconturilor justificative, înregistrate la data de 30 iunie 2014, pentru acoperirea diferenţei dintre preţul reglementat al energiei termice livrate populaţiei şi preţul de facturare al energiei termice livrate populaţiei, diminuate cu plăţile efectuate la data cererii;

– obligaţii de plată faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.

Suma repartizată potrivit prevederilor menţionate va fi utilizată exclusiv pentru:

– stingerea obligaţiilor fiscale restante, la data de 30 iunie 2014, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;

– stingerea obligaţiilor fiscale restante, la data de 30 iunie 2014, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat;

– stingerea obligaţiilor fiscale restante, la data de 30 iunie 2014, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat;

– stingerea obligaţiilor fiscale restante, la data de 30 iunie 2014, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau bugetele fondurilor speciale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale.

Cererile pentru alocarea sumelor se depun de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice până la 31 octombrie 2014, însoţite de următoarele documente:

– situaţia obligaţiilor de plată către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat;

– certificatele de atestare fiscală ale solicitanţilor;

– acorduri încheiate între unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi furnizorii de bunuri, servicii sau lucrări;

– cerere privind introducerea unui control de tip preventiv, organizat şi exercitat de Ministerul Finanţelor Publice, prin structurile descentralizate, asupra operaţiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate, aprobate prin ordin al ministrului Finanţelor Publice.

Certificatele de atestare fiscală se eliberează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării, fără a fi percepute taxe de eliberare, pe baza datelor existente în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent, şi cuprind creanţele fiscale exigibile, existente în sold la data de 30 iunie 2014 şi neachitate până la data eliberării acestora.

În certificatele de atestare fiscală sunt cuprinse obligaţiile fiscale principale şi accesorii, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, stabilite prin declaraţii şi/sau decizii emise de organele fiscale competente, comunicate conform art. 44 din Codul de procedură fiscală.

Important! Sumele destinate achitării obligaţiilor de plată restante care fac obiectul cererilor scrise depuse de solicitanţi nu pot fi mai mari decât obligaţiile fiscale restante pentru stingerea cărora se utilizează rezultatele din certificatele de atestare fiscală.

            Acordurile se încheie de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale cu fiecare furnizor de bunuri, servicii şi lucrări faţă de care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială/instituţiile publice finanţate integral din bugetul local are/au obligaţii de plată restante, pentru stingerea obligaţiilor fiscale restante.

Răspunderea pentru respectarea realităţii şi exactităţii sumelor care fac obiectul cererilor depuse, precum şi a sumelor înscrise în situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat/furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat şi către bugetul de stat sau bugetele fondurilor speciale revine ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.

Cererile împreună cu documentele anexate care nu respectă prevederile art. 65 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014, precum şi cererile pentru care Ministerul Finanţelor Publice nu a repartizat sume, se restituie unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

Unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale cărora le-au fost restituite cererile ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor pot depune o nouă cerere până la 31 octombrie 2014.

            Virarea în contul bugetelor locale a sumelor defalcate din TVA se efectuează de către unităţile Trezoreriei Statului în următoarele condiţii:

– existenţa bugetelor locale majorate sau rectificate;

– existenţa deschiderilor de credite bugetare disponibile cel puţin la nivelul ordinelor de plată prezentate;

– sumele înscrise în ordinele de plată sunt în limita sumelor înscrise în acordurile încheiate şi a sumelor reprezentând plăţi restante;

– sumele sunt utilizate conform destinaţiei pentru care au fost alocate de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice;

– sumele din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale sunt reconfirmate de organele fiscale.

Înregistrarea în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi a instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local a stingerii obligaţiilor fiscale restante, se efectuează pe baza extraselor de cont eliberate de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului şi a înştiinţărilor primite de la organele fiscale.

Înregistrarea în contabilitatea furnizorilor a stingerii creanţelor de natură comercială şi a obligaţiilor fiscale restante, se efectuează pe baza copiilor de pe extrasele de cont şi de pe documentele de plată, care se transmit acestora de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituţiile publice finanţate integral din bugetul local, şi a înştiinţărilor primite de la organele fiscale.

Prin Ordinul nr. 1.071/2014 au fost aprobate următoarele formulare:

– Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la art. 65 alin. (1) lit. b) din OG nr. 9/2014 – Anexa 4 la ordin;

– Situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat şi către bugetul stat sau bugetele fondurilor speciale – Anexa nr. 5 la ordin;

– Acord încheiat pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 65 alin. (4) lit. a) şi b) din OG nr. 9/2014 – Anexa nr. 6a la ordin;

– Acord încheiat pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 65 alin. (4) lit. c) din OG nr. 9/2014 – Anexa nr. 6b la ordin;

– Cererea privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014, conform prevederilor art. 65 alin. (7) din OG nr. 9/2014 – Anexa nr. 7 la ordin;

– Cererea privind introducerea unui control de tip preventiv asupra operaţiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate conform prevederilor ar. 65 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 – Anexa nr. 9 la ordin.

 

Leave a Response