|marți, aprilie 20, 2021
  • Follow Us!

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE pentru închirierea unor suprafeţe de teren din albiile minore 

   1. Informaţii generale: Administraţia Bazinală de Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea, cod fiscal RO 23730128 telefon 0250/ 739.881, fax 0250.738.255.

2. Obiectul si durata închirierii : închiriere teren pentru o durată de 2 ani

3. Condiţiile de participare : dovada cumpărării caietului de sarcini; garanția de participare la licitatie – 10% din valoarea minimă a chiriei anuale; certificatul constatator emis de ORC, valabil la data deschiderii ofertelor; certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor către stat inclusiv cele locale; certificat de atestare fiscală; cazier fiscal emis MF; cazier judiciar al administratorului; bilanţul contabil pentru ultimii 2 ani, vizat de administraţia fiscală; fisa de informatii generale privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani; declarație că nu se află in litigiu cu titularul dreptului de administrare.

4. Cuantumul şi forma garanţiei de participare: 10% din valoarea minimă a chiriei anuale, constituită prin ordin de plată sau scrisoare de garanţie bancară în favoarea Administraţiei Bazinale de Apă Olt.

5. Descrierea succintă a bunului ce urmează a fi închiriat: Închiriere suprafaţă de teren în albia minoră a râului Olt din Jud.Olt, pentru înlăturarea materialului aluvionar:

 

JUDEŢUL OLT

Lotul 1 – 9.991 mp teren în albia minoră a râului Olt, situat în Com. Fărcașele, Jud.Olt.

 

6. Data, locul şi ora limitã de primire a ofertelor: 13.10.2014 până la ora 1000 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.

7. Data şi locul deschiderii acestora: 13.10.2014 începand cu ora 1030 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.

8. Modul de obţinere a caietului de sarcini : de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Biroul Achiziții, contravaloarea acestuia fiind de 1.246 lei/lot.

9. Durata în care ofertanţii rãmân angajaţi prin termenii ofertelor lor: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile calendaristice de la data licitației deschise organizată pentru atribuirea contractului de închiriere.

 

 

 

Leave a Response