|luni, aprilie 12, 2021
  • Follow Us!

A fost schimbat din temelii regulamentul de funcţionare al Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap Vâlcea 

bn-un-control-dispus-de-ministerul-muncii-descoperit-nereguli-la-comisia-de-evaluare-persoanelor-cu

Recent, Consiliului Judeţean Vâlcea a aprobat noul regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei judeţene de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Vâlcea. Comisia de evaluare are următoarea componenţă: preşedinte – un medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină internă, medicină de familie sau un medic de medicină generală, absolvent de cursuri de management în domeniul socio-medical; un medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină de familie sau un medic de medicină generală, propus de Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea; un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale autorizate potrivit legii, care desfăşoară activităţi în beneficiul persoanelor cu handicap; un psiholog; un asistent social. Activitatea de secretariat a Comisiei de evaluare este asigurată de personal care face parte din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, din subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea. Membrii secretariatului Comisiei de evaluare sunt numiţi prin dispoziţie a directorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Valcea. Preşedintele Comisiei de evaluare, fără a fi funcţionar public, face parte din structura de personal a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea şi se încadrează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Preşedintele şi membrii Comisiei de evaluare nu fac parte din Serviciul de evaluare complexă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea. Membrii Comisiei de evaluare, inclusiv preşedintele, au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă, echivalentă cu 1% din indemnizaţia preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea. Plata indemnizaţiei se suportă din bugetul Consiliului Judeţean Vâlcea. Comisia de evaluare are următoarele atribuţii: stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap şi perioada de valabilitate a certificatului, după caz, data ivirii handicapului, orientarea profesională a adultului cu handicap, pe baza raportului de evaluare complexă elaborat de serviciul de evaluare complexă; stabileşte măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii; revocă sau înlocuieşte măsura de protecţie stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat; soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist; informează adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la măsurile de protecţie stabilite şi obligaţiile ce le revin; promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate activităţile pe care le întreprinde; pentru persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil şi care nu pot urma programe de recuperare, Comisia de evaluare va stabili un termen permanent de valabilitate a certificatului fără a fi necesară prezentarea acestora la reevaluările periodice; îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. Comisia de evaluare eliberează certificatul de încadrare în grad de handicap şi elaborează programul individual de reabilitare şi integrare socială. În exercitarea atribuţiilor privind orientarea profesională a unei persoane cu handicap, comisia de evaluare eliberează certificate de orientare profesională. În exercitarea atribuţiilor prevăzute, Comisia de evaluare poate stabili următoarele măsuri de protecţie a persoanelor cu handicap: admiterea în centre rezidenţiale sau de zi, publice ori public-private; plasarea la asistent personal profesionist; acordarea de servicii sociale la domiciliu, acolo unde este cazul. Certificatul de încadrare a unei persoane în grad de handicap atestă gradul de handicap, faptul că persoana necesită sau nu necesită protecţie specială şi că beneficiază sau nu de drepturile conferite de lege. Gradul de handicap ce se atestă prin certificat poate fi: uşor (fără deficienţă funcţională); mediu; accentuat; grav. În situaţia în care diagnosticul şi evaluarea clinică nu susţin încadrarea persoanei într-unui dintre gradele de handicap, se va motiva soluţia de respingere a cererii. Pentru persoanele cu handicap grav se va face menţiunea, în certificatul de încadrare, că pot beneficia, în condiţiile legii, de un asistent personal. Comisia de evaluare competentă să soluţioneze cazurile privitoare la persoanele adulte care solicită încadrarea în grad de handicap sau care necesită o măsură de protecţie este cea în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau reşedinţa persoanei în cauză. Certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap şi certificatele de orientare profesională, eliberate de Comisia de evaluare şi aflate în termen de valabilitate, sunt recunoscute în cazul transferului dosarului persoanei cu handicap dintr-o unitate administrativ-teritorială în alta. Persoanele cu handicap au următoarele obligaţii: să se prezinte din oficiu pentru evaluare/reevaluare la structurile competente în domeniu; să se prezinte pentru reevaluare, la solicitarea structurilor competente în domeniu, cu excepţia persoanelor cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau structural – anatomice într-un stadiu ireversibil, care nu pot urma programe de recuperare şi pentru care Comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap; să depună diligenţele necesare pentru a beneficia de drepturile prevăzute de lege; să urmeze activităţile şi serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv în planul individual de servicii al adultului cu handicap; să depună diligenţe pentru încadrarea în muncă, în condiţiile legii, în raport cu pregătirea, posibilităţile fizice şi psihice, pe baza recomandărilor comisiei cu competenţă în domeniu; să colaboreze cu asistenţii sociali şi echipele de specialişti, în scopul recuperării, reabilitării, orientării profesionale şi integrării sociale; să aducă la cunoştinţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege. Persoanele pentru care Comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap se prezintă pentru reevaluare în următoarele situaţii: solicită acest lucru ca urmare a agravării condiţiei lor medico-psihosociale; sunt convocate de către structurile competente în cazul existenţei unor suspiciuni justificate privind încălcarea prevederilor legale referitoare la încadrarea în grad şi tip de handicap.

(Marian Dinu)

Leave a Response