|marți, aprilie 20, 2021
  • Follow Us!

A N U N Ţ angajare Primăria Câineni 

 

Primăria comunei Câineni judeţul Vâlcea,organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de şef SVSU,în cadrul Compartimentului Situaţii de Urgenţă din Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Câineni.Proba scrisă va avea loc în ziua de 08.12.2014,ora 10,00 şi interviul va avea loc în data de -09.12.2014, ora 10,00.

I. Conform art.3 din H.G.nr.286/2011, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia româna,cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba româna, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi,după caz,de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru savârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

                               II. Condiţiile specifice de participare la concurs:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenţă

-vechime în muncă minimum 2 ani.

   III. Conform art.6 alin.1 din H.G.nr.286/2011, candidaţii trebuie să depună următoarele documente pentru participarea la concurs:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului Comunei Câineni;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau, după caz, în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată cu cel mult 6

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

BIBLIOGRAFIE -pentru ocuparea postului vacant de Şef SVSU din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Câineni

1. Legea nr. 307/2004 privind apărarea împotriva incendiilor actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduitã a personalului contractual din autoritãţile şi instituţiile publice – Monitorul Oficial nr.1105 / 2004;

3.Legea 481/2004 privind protecţia civilă republicată;

4.O.U.G. 88/2001 privind înfiinţarea, organiarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă;

5.Hotărârea Guvernului nr.1579/2005 pentru aprobarea Statului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare;

6. Hotărârea Guvernului nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului la sediul Prim. Comunei Câineni.Menţionăm că ne încadrăm în limita maximă a cheltuielilor de personal repartizate unităţii noastre pe anul 2014 conform bugetului aprobat prin H.C.L. nr.3/31.01.2014. Prezentul anunţ se va afişa la sediul Primăriei Câineni,şi într-un ziar local.Relaţii la tel.0350425926 sau la sediul instituţiei.
PRIMAR,                                                                             SECRETAR,

NICOLAE ION                                                                   PANĂ ANA MARIA

Leave a Response