|joi, decembrie 3, 2020
  • Follow Us!

Şedinţă-maraton la Consiliul Judeţean Vâlcea, cu 37 de proiecte de hotărâri pe ordinea de zi 

consilieri judeteni

 

Vineri, 30 ianuarie 2015, va avea loc o şedinţă-maraton la Consiliul Judeţean Vâlcea, cu 37 de proiecte de hotărâri sau informări pe ordinea de zi. Astfel, se vor aproba următoarele propuneri: planul Strategic anual referitor la obiectivele ce vor fi realizate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea şi indicatorii de performanţă minimali pentru anul 2015; raport de activitate al societăţii Parc Ind Vâlcea SA pentru perioada 1 iunie 2014-31 decembrie 2014 şi obiective, pe anul 2015;oiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2015; solicitarea de retransmitere a sectorului de drum DN 7D (Câineni km. 0+000 – limită judeţul Argeş km. 31+360), din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, în domeniul public al judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi declasarea acestuia din categoria drumurilor de interes naţional, în categoria drumurilor de interes judeţean; aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Consolidare şi refacere DJ 648, Ioneşti – Olanu – limită judeţul Olt”; aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza proiect tehnic actualizat, pentru obiectivul de investiţii „Reablitare şi modernizare DJ 648, Ioneşti – Olanu – limita judeţului Olt şi construcţiei două poduri din beton armat”; darea în administrare, Consiliului Local al Oraşului Berbesti, judeţul Vâlcea a unui imobil, situat în Oraşul Berbeşti, judeţul Vâlcea, care aparţine domeniului privat al judeţului Vâlcea; modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 103 din 21 decembrie1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare; declararea de interes public judeţean a unor bunuri şi darea lor în administrarea Muzeului Judeţean Aurelian Sacerdoţeanu Vâlcea; declararea de interes public judeţean a unui bun şi darea lui în administrarea Bibliotecii Judeţene Antim Ivireanul Vâlcea; modificarea valorii de inventar a unor bunuri care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, concesionate Societăţii Comerciale CET Govora; revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Societăţii Culturale Anton Pann, Râmnicu Vâlcea, asupra unor spaţii în suprafaţă de 41,22 mp, situate la etajul II în imobilul Centrul Militar Judeţean, din municipiul Râmnicu Vâlcea, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea; aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi unele institutii publice subordonate acestuia, pentru anul 2015; modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.18 din 26 februarie 2010 privind înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare; aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole Judeţene Vâlcea; renunţarea la dreptul de preempţiune referitor la cumpărarea imobilului (teren) în suprafaţă de 2.039 mp, situat în perimetrul Sitului arheologic „Aşezare”, sat aparţinător Goranu, municipiul Râmnicu Vâlcea; aprobarea plăţii unor contribuţii sau cotizaţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru anul 2015; aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea; stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă şi a regimului de salarizare a membrilor Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională a copiilor, elevilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale; desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea; desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea; desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliile de Administraţie ale Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni şi Liceului Tehnologic Special nr.1 Bistriţa; desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea; desemnarea reprezentantului asiguraţilor în Adunarea Reprezentanţilor, organ de conducere al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul consultativ al Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti; desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Memorialului „Nicolae Bălcescu”; numirea Consiliului de Administraţie al Memorialului „Nicolae Bălcescu”; desemnarea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”; desemnarea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor în Judeţul Vâlcea; desemnarea domnului Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de preşedinte, ca reprezentant al Judeţului Vâlcea în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia; desemnarea domnului Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte, ca reprezentant al Judeţului Vâlcea în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia; modificarea şi completarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Vâlcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 20 din 14 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare; notă privind soluţionarea plângerii prealabile formulată de Iustin Predescu, Daniela Oteşanu, Marius-Eugen Andronie şi Eugen-Costin Mihalache. împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.117 din 28 noiembrie 2014.

Leave a Response