|miercuri, mai 31, 2023
  • Follow Us!

Primarul din Sineşti, Mihai Rusie, a încredinţat direct ILEGAL contracte de asfaltări – drumuri 

Mihai Rusie Sinesti

 

 

Continuăm să prezentăm astăzi noi date din rapoartele de control realizate de Camera de Conturi Vâlcea la unităţi administrativ-teritoriale din judeţ. Astfel, anul trecut, a fost efectuată o sinteză a rezultatelor acțiunii de audit desfășurată la unitatea administrativ-teritorială Sineşti, condusă de primarul Mihai Rusie, şi vizând perioada anului 2013 (valoarea abaterilor financiar-contabile fiind de 953.000 lei). Astfel, s-a constatat la Primăria Sineşti că nu au fost publicate proiectele de buget şi bugetele aferente anilor 2012 şi 2013, situaţiile financiare aferente anilor 2012 şi 2013, listele de investiţii aferente anilor 2012 şi 2013, precum şi patrimoniul administrat. Fondul de rezervă bugetară, calculat în procent de 5% din totalul cheltuielilor, respectiv al plăţilor nete, nu a fost cuprins în proiectul de buget și nu a fost constituit. Primăria Sineşti nu a organizat evidența plăților restante cu ajutorul contului în afara bilanțului – 8075. Nu s-a înregistrat în evidenţa contabilă a modificărilor intervenite în structura patrimoniului unităţii administrativ teritoriale, fiind menținute nejustificat în contul 231 „Active fixe corporale în curs”, obiective de investiţii la care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor. Primăria Sineşti a înregistrat eronat pe cheltuieli, bunuri de natura obiectelor de inventar și de natura investițiilor. Nu a fost calculată și înregistrată în evidența contabilă amortizarea activelor fixe corporale și necorporale amortizabile. Nu s-au evidenţiat la finele anului 2013 a garanţiilor de bună execuţie, în contul în afara bilanţului 8050 „Disponibil din garanţia constituită pentru buna execuţie”. Există neconcordanţă între soldul contului 464 „Creanţe ale bugetului local la 31 decembrie 2013 cu valoarea listelor de rămăşiţă, la aceeaşi perioadă, din evidenţa fiscală (evidenţa analitică) a unităţii, în sumă de 33.000 lei.

Primăria Sineşti a solicitat și a primit de la bugetul de stat subvenții pentru drumuri, dar care nu au fost utilizate, nefiind apoi restituite la bugetul de stat, conform reglementărilor legale. Există neconcordanța între datele din evidențele fiscale şi cele din Registrul agricol, respectiv o suprafaţă 5600 mp terenuri din extravilan, neimpozitate (necalculate, neînregistrate și neîncasate). Nu au fost constituite garanţii materiale pentru persoanele care au calitatea de gestionari. Au fost efectuate plăţi fără documente justificative, pentru cheltuieli de transport la deplasări în interes de serviciu, la „activităţi executive”. Primăria Sineşti a achiziționat în luna noiembrie 2012, lucrări de asfaltare drumuri prin procedura de încredințare directă, deși valoarea achiziției depășea pragul valoric valabil la acea dată, peste care nu se mai putea aplica această procedură. A fost efectuată o cheltuială nelegală din bugetul unităţii administrativ teritoriale în sumă estimată de 88.000 lei, ca urmare a acceptării la decontare a unor situații de lucrări a căror valoare a fost majorată fără justificare legală, în condițiile în care atribuirea s-a efectuat prin încredințare directă. S-au calculat accesorii în sumă de 23.000 lei. S-au utilizat nejustificat veniturile bugetului local pentru acoperirea cheltuielilor serviciului de furnizare a apei potabile în sumă estimată de 7.000 lei.

Primăria Sineşti nu a luat măsurile prevăzute de lege privind disponibilizarea unui număr de două autoturisme de transport persoane (Dacia 1310 şi Lada Vaz), preluate în inventarul unităţii, aflate în parcul auto al entității, peste normativul privind dotarea cu autoturisme a consiliilor locale ale comunelor. Școala Gimnazială Comuna Sinești nu a desemnat o persoană responsabilă cu efectuarea achizițiilor publice la nivelul instituției. Nu au fost predate de către ordonatorul principal de credite cu protocol de predare primire bunurile care-i aparțin și sunt folosite de Școala Gimnazială Sinești astfel încât acestea nu se regăsesc înregistrate în evidența contabilă a unității de învățământ. Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi: publicarea documentelor şi a informațiilor prevăzute de lege în cazul autorităților publice locale; cuprinderea în bugetul instituției a resurselor financiare necesare acoperirii unor eventuale cheltuieli urgente sau neprevăzute prin constituirea fondului de rezervă bugetară în conformitate cu prevederile legale în vigoare; stabilirea sumei definitive de regularizat cu bugetul de stat pentru anul 2013, estimată la suma de 60.000 lei, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare; deschiderea evidenței speciale, cu ajutorul contului 8075 „Rezultatul bugetului local stabilit potrivit art. 2 din legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare; clarificarea sumelor menținute în soldul contului 231 „Active fixe corporale în curs” și efectuarea corecțiilor care se impun; înregistrarea bunurilor patrimoniale în evidența contabilă a entității, conform reglementărilor contabile și corectarea erorilor legate de aceste operațiuni, inclusiv pentru suma de 45.000 lei; calcularea amortizării în conformitate cu prevederile legale; înregistrarea garanţiei de bună execuţie constituită, prin utilizarea conturilor de evidenţă în afara bilanțului; punerea de acord a evidenței sintetice cu evidența analitică a veniturilor bugetului local și efectuarea corecțiilor care se impun; stabilirea gestiunilor și a gestionarilor, constituirea garanțiilor materiale, la nivelul prevăzut de lege, în vederea protejării activelor; verificarea tuturor pozițiilor de rol, în vederea stabilirii concordanței între datele înscrise în registrul agricol și evidențele fiscale, stabilirea diferențelor de impozite acolo unde este cazul și luarea măsurilor legale de urmărire și încasare a acestora; efectuarea achizițiilor publice prin aplicarea corespunzătoare a procedurilor de achiziție în conformitate cu prevederile legale în vigoare; deschiderea unei evidențe contabile distincte pentru serviciul de livrări de apă către populație și luarea măsurilor de eficientizare a acestei activități (stabilirea sumei definitive cu care se vor reîntregi veniturile bugetului local, inclusiv cu suma de 7.000 lei); încadrarea în normativul privind dotarea cu autoturisme a autorităților publice locale; stabilirea de responsabilități unei persoane în domeniul achizițiilor publice la Școala Gimnazială Comuna Sinești; transferul bunurilor unității de învățământ și înregistrarea acestora în evidența contabilă a entității în cauză; determinarea întregii întinderi a prejudiciului estimat în sumă de 1.000 lei, reprezentând plăți nejustificate legal pentru deplasări, și recuperarea acestuia; recuperarea prejudiciului în sumă de 111.000 lei, din care suma de 88.000 lei plăți nejustificate, urmare majorării nejustificate a prețului la mixtura asfaltică, la care se adaugă accesorii estimate în sumă de 23.000 lei, ce vor fi actualizate la data încasării.

(Petre Coman)

Leave a Response