|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

Primarul Ion Lixandru a făcut primele demersuri pentru reabilitarea şi dotarea Căminului Cultural din Lădeşti 

primar-ladesti

 

Luna trecută, primarul comunei Lădeşti, Ion Lixandru, a scos la licitaţie documentaţia tehnică necesară realizarii investiţiei, având ca obiect „Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin Cultural, comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea”. Obiectul lucrării este o clădire demisol parter plus 2 etaje cu destinaţia de casa de cultura, situata in comuna Ladesti, sat Ladesti. Cladirea a fost construita in anul 1985. Serviciile vor fi prestate în baza contactului de achiziţie publica ce se va incheia in urma achiziţiei directe. Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia de atribuire si constituie ansamblul cerinţelor pe baza carora se elaboreaza de către fiecare ofertant propunerea tehnica. Operatorii economici interesati au obligaţia de a posta în catalogul electronic disponibil pe SEAP oferta de pret sî principalele caracteristici tehnice in conformitate cu cerinţele prezentului Caiet de sarcini. Dupa postarea pe SEAP, operatorii economici vor transmite o notificare autoritatii contractante pe fax, e-mail, posta sau la sediul autoritatii care va cuprinde datele de identificare ale acestora. La data stabilita autoritatea contractanta va compara ofertele de pret postate in catalogul electronic disponibil pe SEAP, stabilindu-se oferta cu preţul cel mai scăzut. Dupa verificarea documentelor depuse, autoritatea contractanta initiaza procedura de achiziţie din catalogul electronic disponibil pe SEAP cu ofertantul economic a cărui oferta a fost declarata conforma. Valoarea estimată este de 40.000 lei fara TVA, iar sursa de finanţare este bugetul local. DALI se va realiza in conformitate cu HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finanatate din fonduri publice. Pe langa datele detaliate prevăzute in anexa nr. 4 la HG nr. 907/2016, va fi intocmit si devizul general estimativ al investitiei, structurat conform HG nr, 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. Proiectantul va intocmi documentaţiile pentru obţinerea avizelor in conformitate cu cerinţele din certificatul de urbanism si va face demersurile pentru obţinerea acestora, in condiţiile in care contravaloarea avizelor se va suporta de către achizitor. Proiectantul isi va asuma raspunderea atata pentru soluţiile proiectate, cat si estimarea cantitatilor de lucrări si incadrarile in categoriile de lucrări. Dreptul de proprietate intelectuala asupra documentaţiilor aparţine beneficiarului. Criteriul de atribuire pentru contractul de achiziţie publică va fi preţul cel mai scăzut, în condiţiile specificate în caietul de sarcini.

Leave a Response