|marți, septembrie 28, 2021
  • Follow Us!

Primaria Râmnicului a scos la concurs postul de director la Teatrul Municipal „Ariel” 

Teatrul-Ariel

 

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea organizează concurs de proiecte de management pentru Teatrul Municipal „Ariel” Râmnicu Vâlcea, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea. Datele de depunere a dosarelor de concurs, a proiectelor de management și desfășurarea etapelor concursului: 24.10.2017 data limita de depunere a proiectelor de management și a dosarelor de concurs de către candidați; 25.10.2017 – 26.10.2017, selecția dosarelor; 14.11.2017 susținerea proiectelor de management in cadrul unui interviu – a doua etapă; 15.11.2017, proba scrisa de departajare, după caz; 15.11.2017 aducerea la cunoștință candidaților și la cunoștința publică a rezultatului concursului  și afișarea acestuia la sediul Primariei Municipiului Rm Vâlcea; 16.11.2017 – 22.11.2017 depunerea contestatiilor; 23.11.2017 aducerea la cunoștință publică a rezultatului final al concursului, în situația în care nu au fost depuse contestații; 23.11.2017 – 27.11.2017 soluționarea contestațiilor, după caz; 28.11.2017 aducerea la cunoștință publică a rezultatului final al concursului prin afisare la sediul Primariei Municipiului Rm Vâlcea. Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene; are capacitate deplină de exerciţiu; are studii universitare absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de activitate al instituţiei: domeniul de licenţă – Teatru şi artele spectacolului, conform prevederilor H.G. nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018; are vechime în specialitatea studiilor, menţionate la lit. c), de minimum 5 ani; are experienţă în domeniul activităţii manageriale de minimum 3 ani sau specializări în domeniul managementului; nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează; nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile; cunoaşte limba română, scris şi vorbit. Concursul se organizează conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi de soluţionare a contestaţiilor, elaborate în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, aprobat prin Dispoziţia de primar nr. 1679/2017.

Leave a Response