|duminică, aprilie 2, 2023
  • Follow Us!

Primarul din Drăgăşani, Cristian Nedelcu, a „uitat” să încaseze redevență de 10.000 euro de la SC Urban SA 

Cristian-Nedelcu

 

 

În perioada 2015 – 2016, primarul din Drăgăşani, Cristian Nedelcu, nu a calculat și încasat redevență în sumă de 46 mii lei (10.000 euro), în urma delegării serviciului public de salubrizare conform clauzelor contractuale încheiate cu operatorul delegat al serviciului de salubrizare SC Urban SA, care se află în insolvență și până în prezent nu are confirmat un plan de reorganizare judiciară, după cum reiese dintr-un raport al Curţii de Conturi. Abia în data de 29 noiembrie 2017, Consiliul local al municipiului Drăgăşani a aprobat actul adiţional la Contractul nr. 15771/11.06.2008, de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a municipiului Drăgăşani, prin concesiune, către SC Urban SA. Consiliul Local Drăgăşani a avut în vedere Decizia Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi Vâlcea nr. 11/2017 din data de 18.05.2017, prin care se impunea încheierea unui act adiţional la contractul de delegare a serviciului public de salubrizare, în care să fie cuprinse clauze privind calculul de majorări de întârziere pentru neplata la termen a redevenţei de către concesionar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Hotărârea de Guvern nr. 349/21.04.2005 privind depozitarea deşeurilor, prevede că, la data actuală, în toate depozitele neconforme de deşeuri din judeţul Vâlcea, a încetat activitatea de depozitare. Situaţia de urgenţă în care s-a aflat localitatea Drăgăşani cu depozitarea finală a deşeurilor municipale colectate de la persoane fizice şi juridice din municipiul Drăgăşani a fost determinată de inexistenţa unui depozit ecologic la nivelul judeţului Vâlcea în care să fie transportate şi depozitate deşeurile municipale colectate de operatorii de salubrizare din localităţile judeţului, depozitul ecologic de la Roeşti aflându-se în stadiul de proiect la Consiliul Judeţean Vâlcea. Prevederile din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/25.04.2006, republicată, conform cărora serviciul de salubrizare se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor principii: protecţia sănătăţii populaţiei; autonomia locală şi descentralizarea serviciilor; responsabilitatea faţă de cetăţeni; conservarea şi protecţia mediului înconjurător; asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului; tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; nediscriminarea şi egalitatea de tratament a utilizatorilor; transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor; administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată – a unităţilor administraţiv-teritoriale şi a banilor publici; securitatea serviciului; dezvoltarea durabilă. Pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi Vâlcea nr. 11/2017 din data de 18.05.2017 privind plata redevenţei de către concesionar, precum şi pentru respectarea principiilor pe baza cărora se organizează şi funcţionează serviciul de salubrizare, conform Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/25.04.2016, republicată, protecţia sănătăţii oamenilor, protecţia mediului înconjurător şi asigurarea continuităţii serviciului de salubrizare în municipiul Drăgăşani, contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a municipiului Drăgăşani prin concesiune nr. 15771/11.06.2017 s-a completat după cum urmează: la art.10, după alin. 2, se introduc alin. (3), (4) şi (5) care vor avea următorul conţinut „alin.(3) Pentru neplata la termen a redevenţei, concesionarul va datora concedentului majorări de întârziere de 1% din suma datorată, pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare celei în care a fost stabilit termenul de plată, până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Alin.(4) Pentru necomunicarea de către concesionar, până la data de 10 a primei luni a trimestrului următor, pentru trimestrul precedent, a tuturor datelor privind cantităţile de deşeuri municipale care ajung la depozitul final, fără de care concendentul se află în imposibilitatea emiterii facturii de plată a redevenţei, având drept consecinţă neplata la termen a redevenţei, concesionarul va datora concedentului majorări de întârziere de 1% din suma datorată, pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare celei în care a fost stabilit termenul de plată, până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Alin.(5) Procentul pentru calculul majorărilor de întârziere va fi modificat numai prin Legi, Ordonanţe, Hotărâri de Guvern/Ordine ale Ministerului Finanţelor sau alte acte normative specifice şi va fi la nivelul celor stabilite pentru impozitele şi taxele datorate bugetului local. La art.20, după litera bb), se introduce litera cc), care va avea următorul conţinut: să asigure transportul deşeurilor municipale colectate din aria teritorială a municipiului Drăgăşani, până la un depozit conform, pentru care are încheiat un contract de prestări servicii cu operatorul/administratorul depozitului”.

(Petre Coman)

Leave a Response