|luni, septembrie 25, 2023
  • Follow Us!

Primarul din Drăgoești, Gheorghe Melente, a plătit lucrări… neexecutate la investiţia „Sistematizare zona centrală” 

gheorghe-melente-primarul-comunei-dragoesti

 

Ca urmare unor verificări ale inspectorilor Curţii de Conturi a reieşit faptul că Primăria comunei Drăgoești, judeţul Vâlcea, condusă de Gheorghe Melente, a efectuat în anul 2016 plăți la obiectivul de investiții „Sistematizare verticală și amenajare zona centrală”, pentru lucrări facturate, recepționate dar neexecutate, reprezentând articole de deviz nepuse în operă la obiectul. Valoarea prejudiciului stabilită pe eșantionul selectat este de 100 milioane de lei vechi, la care se adaugă 20 milioane de lei vechi accesorii și reprezintă valoarea situațiilor de lucrări facturate și decontate care nu au fost executate la obiectivul de investiții „Sistematizare verticală și amenajare zona centrală”. S-a mai descoperit că Primăria comunei Drăgoești nu a calculat și înregistrat în evidența contabilă amortizarea legală pentru un utilaj „Buldoexcavator Schaeff” și pentru mijlocul fix „Sistematizare verticală și amenajare zona centrală” în valoare de 78 mii lei, Nu au fost înregistrate în evidența contabilă a activelor financiare ale entității, participațiile la patrimoniul altor asociații și entități asociative în valoare totală de 1 mie lei. La data de 31.12.2016, nu au fost actualizate procedurile de sistem și standardele de implementare a controlului intern managerial. La nivelul ordonatorului terțiar de credite Școala Gimnazială nr. 1 comuna Drăgoești , în unele cazuri, angajarea și ordonanțarea cheltuielilor s-a efectuat fără viza de control financiar preventiv. Nu a fost emisă o decizie pentru desemnarea unei persoane din cadrul entității care să exercite CFP, această operațiune fiind efectuată faptic de secretarul Primăriei, care are decizie la nivelul ordonatorului principal de credite. Din matricola fiscală cuprinzând impozitul și taxa pe teren situat în intravilanul Primăriei comunei Drăgoești, conținând 1.264 de contribuabili persoane fizice și juridice, a rezultat că pentru un număr de 19 contribuabili persoane fizice, impozitul pe terenul intravilan a fost calculat, evidențiat și încasat în mod eronat, fiind luată ca bază de calcul pentru impozitare o încadrare de zonă care nu este stabilită pentru localitatea Drăgoești, respectiv zona D și nu zona A așa cum este prevăzut în hotărârea consiliului local de stabilire a impozitelor și taxelor locale. Valoarea erorii constatate este de 4 mii lei și reprezintă suma aferentă impozitului pe terenul intravilan care nu a fost stabilită, urmărită și încasată, la care se adaugă accesorii calculate de 2 mii lei.

 

Primăria Drăgoeşti nu a finalizat procedura de gestiune a serviciului de salubrizare așa cum prevede legea

 

Tot Curtea de Conturi a mai identificat faptul că Primăria comunei Drăgoești nu a respectat în 2016 prevederile legale referitoare la evaluarea și vânzarea unor mijloace fixe din patrimoniul privat al entității, active casate și scoase din funcțiune (mijloace de transport, utilaje pentru construcții și morărit). Nu a fost urmărită realizarea integrală a contractului de vânzare-cumpărare și ridicarea tuturor bunurilor casate adjudecate la licitație și care au făcut obiectul contractului. Valoarea abaterii de la legalitate și regularitate este 4 mii lei și reprezintă valoarea neînregistrată la 31.12.2015 a veniturilor din vânzarea deșeurilor și a veniturilor din calculul daunelor-interese contractuale și executarea garanției de bună execuție. S-a constatat că Primăria comunei Drăgoești a suspendat procedura de concesionare și de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare comunală, entitatea motivând eronat prin faptul că la nivelul județului Vâlcea s-a demarat procedura de achiziție publică pentru delegarea serviciului de salubrizare prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI Salubrizare Vâlcea, procedura de atribuire a acestui serviciu către un operator regional nefiind pusă în practică. Astfel nu s-a finalizat procedura de realizare a gestiunii serviciului de salubrizare așa cum este prevăzut în legislația în vigoare, fiind încheiat un Contract de prestări servicii cu un operator zonal de salubrizare, dar nu prin procedura de delegare a serviciului prin concesionare. La nivelul ordonatorului terțiar de credite Școala Gimnazială nr. 1 comuna Drăgoești nu a fost respectat termenul de notificare a achizițiilor directe efectuate cu depășirea plafonului legal și fără a utiliza mijloace electronice (SEAP). Abaterile constatate de Camera de Conturi Vâlcea la Primăria comunei Drăgoești se află în stadiu de valorificare.

(Petre Coman)

Leave a Response