|vineri, decembrie 1, 2023
  • Follow Us!

Fostul primar din Horezu, Ilie Fârtat, a plătit ILEGAL salariaților „dobânzi” în sumă de 60.000 euro 

fartat

 

În perioada 2014-2015, fostul primar liberal din Horezu, Ilie Fârtat, a plătit salariaților primăriei, fără bază legală, daune-interese moratorii (dobânzi) în valoare de 218 mii lei, calculate pentru plata eșalonată (conform OUG nr. 71/2009) a sumelor prevăzute în sentințele judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi salariale. Asta au constatat inspectorii Curţii de Conturi la verificările de la Primăria Horezu. S-au mai calculat accesorii în sumă de 60 mii lei, ceea cea înseamnă un total în echivalent de 60.000 de euro (218.000 lei plus 60.000 lei). În 2016, la unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul „Constantin Brâncoveanu” s-a constatat că nu au fost înregistrate în contabilitate creanțe în sumă de 19 mii lei, reprezentând contravaloare facturi de utilități emise, către Asociația pentru Promovarea Patrimoniului Autentic Horezu. Nu au fost constituite provizioane aferente unor sentințe judecătorești definitive privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic în sumă de 136 mii lei. Menținerea în evidența fiscală și contabilă a unor creanțe în sumă totală de 252 mii lei pentru cinci societați comerciale radiate de la Registrul Comerțului ca urmare a încheierii procedurilor de insolvență. Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedurile de executare silită, pentru un număr de 31 debitori care înregistreaza debite restante, în valoare totală de 352 mii lei la data de 31.12.2016, singura forma de executare întreprinsă de entitate a fost transmiterea somațiilor de plată. Nu s-a calculat, evidențiat și încasat impozitul pe clădiri, pentru persoanele fizice, care nu au declarat construcțiile noi, în sumă totală de 6 mii lei. Au fost decontate cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice în valoare de 12 mii lei pentru care nu au fost prezentate documente justificative. Din verificarea modului de efectuare a inventarierii patrimoniului la Liceul Constantin Brâncoveanu s-a constatat nefinalizarea lucrarilor de inventariere la termenul stabilit prin Decizia de inventariere a patrimoniului nr.111/20.12.2016 și pe cale de consecință nereflectarea rezultatelor inventarierii în situațiile financiare ale anului 2016. Liceul „Constantin Brâncoveanu” nu a facturat, nu a încasat și nu a evidențiat în contabilitate penalități în valoare de 1 mie lei, pentru neplata în termen a facturilor de utilități, emise în perioada 01.11.2015-31.03.2017, către Asociația pentru Promovarea Patrimoniului Autentic Horezu. Primăria Horezu nu a constituit și nu a virat bugetului de stat sumele datorate, reprezentând fondul pentru neîncadrarea persoanelor cu handicap 4% în valoare de totală de 51 mii lei. S-au calculat accesorii în sumă de 9 mii lei. Nu s-a încasat redevența datorată de un agent economic, în urma încheierii contractului de concesiune nr.2160/06.02.2006 aceasta înregistrând la 31.12.2016 obligații de plată în valoare totală de 12 mii lei din care: 4 mii lei reprezintă redevență și 8 mii lei – majorari de întârziere și penalitați. S-a constatat că „Liceul Constantin Brâncoveanu” a pus la dispoziție spre folosință, cu titlu gratuit, Asociației pentru Promovarea Patrimoniului Autentic Horezu, un spațiu din domeniul public al Primăriei Horezu în suprafață de 153 mp, situat în incinta liceului, fără respectarea prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, astfel că bugetul local nu a realizat venituri din folosirea acestui spațiu în valoare estimată de 110 mii lei, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 26 mii lei. Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Vâlcea: aplicarea tuturor măsurilor de executare silită, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în vederea recuperării creanțelor în sumă totală de 464 mii lei, în interiorul perioadei de prescripție; organizarea evidenței tehnic-operative a creanțelor fiscale pe debitori și vechimi astfel încât să se poată verifica în orice moment riscul prescrierii debitelor; extinderea verificărilor privind modul de calcul și evidențiere a impozitului pe clădiri și a majorărilor de întârziere aferente, pentru toate construcțiile realizate, la care termenul de execuție a lucrărilor a expirat, înregistrarea diferențelor stabilite, inclusiv suma de 6 mii lei și luarea măsurilor legale pentru încasarea acestora; luarea măsurilor necesare pentru recuperarea sumei de 1 mie lei reprezentând penalități de întârziere neîncasate în perioada noiembrie 2015-martie 2017 precum și a penalităților de întârziere aferente perioadei ulterioare datei de 31.03.2017, pentru neîncasarea în termen a facturilor; declararea sumelor datorate bugetului general consolidat pentru neîncadrarea persoanelor cu handicap, pentru perioada 01.01.2014-31.03.2017, în valoare de 51 mii lei (plata sumei de 51 mii lei, a dobânzilor în valoare de 6 mii lei și penalităților în valoare de 3 mii lei stabilite la data de 30.04.2017, a accesoriilor calculate la nivelul actualizat la data plății, precum și identificarea persoanelor răspunzătoare de plata accesoriilor și recuperarea acestora); analizarea situației privind redevența neîncasată, aferentă contractului de concesiune nr. 2160/06.02.2006, în vederea încasării acesteia împreună cu accesoriile corespunzătoare (identificarea sumelor pentru care a intervenit termenul de prescripție, a persoanelor care, prin neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu au determinat apariția acestei situații și luarea măsurilor legale care se impun în vederea recuperării unui eventual prejudiciu adus bugetului local prin neîncasarea veniturilor respective); analizarea situației privind spațiul acordat cu titlu gratuit Asociației pentru Promovarea Patrimoniului Autentic Horezu și luarea măsurilor ce se impun pentru intrarea în legalitate cu privire la spațiul în cauză, efectuarea demersurilor necesare pentru încasarea chiriei pentru perioada de trei ani, etc.

(Petre Coman)

Leave a Response