|luni, noiembrie 28, 2022
  • Follow Us!

Rectificare pozitivă a bugetului pe 2018 al Consiliului Judeţean Vâlcea 

costi-radulescu-715x400-685x320

 

 

Marţi, 11 decembrie, Consiliul Judeţean a decis rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2018. Rectificarea Bugetului propriu a! judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea , finanţate parţial sau integral din bugetul propriu al judeţului Vâlcea , pe anul 2018 se întemeiază pe următoarele considerente: Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea şi Centrul de Asistenţă Medico Socială Lădeşti, prin adresele nr. 13632/15.10.2018 şi nr. 1746/03.12.2018 ne fac cunoscut faptul că sumele acordate de la Ministerul Sănătăţii pe anul 2018 pentru plata drepturilor salariate ale personalului medical precum şi a medicamentelor şi materialelor sanitare, au fost epuizate, întrucât s-a depăşit standardul de cost aprobat prin HG nr. 459/2010 pentru serviciile sociale acordate în unităţile medico – sociale, nemaiputându-se aloca fonduri de la bugetul de stat. În această situaţie, Centrul de Asistenţă Medico Socială Lădeşti, pentru a achita integral drepturile salariale aferente lunilor septembrie, octombrie şi noiembrie 2018 solicită alocarea din veniturile proprii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a sumei de 344,0 mii lei. Având în vedere prevederile art.2. alin 4) din HG nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară, vă propun alocarea din bugetul local a sumei de 344,0 mii lei Centrului de Asistenţă Medico Socială Lădeşti, pentru plata drepturilor salariale ale personalului medical aferente perioadei septembrie – noiembrie 2018.

Potrivit prevederilor art. 26 alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, nr. 101 din 23 noiembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României nr.999 din 27.11.2018, economiile înregistrate la finanţarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul judeţelor pot fi utilizate pentru finanţarea celorlalte categorii de cheltuieli care potrivit legii se finanţează din aceeaşi sursă , fără a afecta finanţarea celorlalte servicii care se asigură din suma repartizată. Ţinând cont de prevederea legală menţionată, s-a analizat execuţia cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului Vâlcea , din care a rezultat că la unele categorii de cheltuieli, respectiv la cele aferente implementării Programului pentru şcoli al României în anul 2018, s-au înregistrat economii, iar la cele aferente plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară şi al celor destinate finanţării cheltuielilor prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d)din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, din învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, este necesară suplimentarea fondurilor. Ca urmare acestui fapt, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru şcoii al României în anul 2018, se diminuează cu suma de 998,90 mii lei.

Prin Referatul nr. 17254 din 05.12.2018, aprobat de ordonatorul principal de credite, Direcţia Generală Economică, solicită rectificarea bugetului aprobat iniţial prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr, 17/15.02.2018, în vederea asigurării creditelor bugetare necesare achitării ultimei rate la Contractul de împrumut nr. 2052/06/05.02.2014, încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea si CEC BANK SA. Suma rămasă neacoperită la această dată în bugetul aprobat iniţial este de 0,10 mii lei, şi se regăseşte în cadrul capitolului 84.02.03.01 ’’Drumuri şi poduri”, alineat 81.02.05 „Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale”. Pentru a putea asigura achitarea integrală a ultimei rate aferente creditului contractat, suma de 0,10 mii lei, se va asigura prin redistribuire de la capitolul 55.02.00 „Tranzacţii privind datoria publică” alineat 20.24.02 „Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne” din economiile înregistrate la această dată.

Prin   proiectul de hotărâre iniţiat privind rectificarea Anexei nr.1, la hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3/31.01.2018, cu modificările şi completările ulterioare se propune redistribuirea din economiile înregistrate la obiectivul de investiţii ’’Centrul de comunicaţii şi permanenţă multifuncţional-zona Obârşia Lotrului ”, a sumei de 151,00 mii iei, din excedentul bugetului local, pentru finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiţii ’’Mirajul Oltului-extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Călimănesti-Căciulata ”.

Prin adresa nr.68237/06.12.2018, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, solicită rectificarea bugetului aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr 17/15.02.2018, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul majorării sumei alocate iniţial la tiltul 57”Ajutoare sociale”, alineat 57.02.01 ’’Ajutoare sociale în numerar”, cu suma de 6.775,00 mii lei. Solicitarea DGASPC are în vedere Nota nr.28523/06.12.2018 transmisă de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale. Având în vedere cele precizate se rectifică cheltuielile DGASPC la alineatul 57.02.01 „Ajutoare sociale în numerar”, în sensul majorării acestora cu suma de 6.775,0 mii lei. Prin adresa nr.3540/04.12.2018, Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti, solicită rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat iniţial prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.4/31.01.2018, cu modificările si completările ulterioare, în sensul majorării acestuia cu suma de 378,15 mii lei.

Leave a Response