|joi, septembrie 28, 2023
  • Follow Us!

Baronul Neagoie a cumpărat ilegal din banii Primăriei Ioneşti… alcool şi autoturisme 

• Inspectorii Curţii de Conturi au descoperit că

Baronul Neagoie a cumpărat ilegal din banii Primăriei Ioneşti… alcool şi autoturisme

În toamna anului trecut, inspectorii Camerei de Conturi Vâlcea, din cadrul Curţii de Conturi, au efectuat un audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Primăriei comunei Ioneşti (condusă de Constantin Neagoie) pe anul 2011. Per total, s-a constatat că primarul Neagoie a produs o “gaură” de circa 12 miliarde lei vechi, din care mare parte au fost abateri financiar-contabile. Concret, la Primăria Ioneşti s-au descoperit următoarele nereguli: nu a înregistrat în evidenţa contabilă, în contul 550.06 “Disponibil cu destinaţie specială – sponsorizări” sursa de finanţare primită din sponsorizări în sumă de 34.000 lei; în balanţa de verificare întocmită la data de 31 decembrie 2011 şi bilanţul contabil întocmit la aceeaşi dată, entitatea auditată a înregistrat în contul 303.2 “Materiale de natura obiectelor de inventar” valoarea de 89.000 lei, iar din listele de inventar rezultă obiecte de inventar existente faptic in valoare de 795.000 lei; Primăria Ioneşti a înregistrat în evidenţa contabilă pe cheltuieli mijloace fixe şi obiecte de inventar în valoare de 983.000 lei, reprezentând autovehicule de transportat gunoaie, centrale termice ale şcolii, baterii cu acumulator pentru centrale si material sportiv achiziţionat; entitatea auditată nu a înregistrat în evidenţa contabilă şi analitică microbuzul pentru transport elevi la şcoală, în valoare de circa 100.000 lei;

contul de execuţie al bugetului local întocmit la 31 decembrie 2011, nu reflectă realitatea, deoarece datele raportate ca “Angajamente legale de plătit” nu corespund evidenţelor sintetice şi analitice din contabilitate; Primăria Ioneşti nu a organizat activitatea de audit intern şi nu a prevăzut în organigramă acest post, deşi în ultimii trei ani consecutivi instituţia verificată a derulat un buget anual mai mare de 100.000 euro; nerespectarea prevederilor legale referitoare la regularizarea subvenţiilor şi alocaţiilor pentru investiţii neutilizate până la încheierea exerciţiului bugetar (la data efectuării verificării, entitatea auditată nu a restituit Consiliului Judeţean Vâlcea suma de 25.000 lei, rămasă neutilizată şi fără destinaţie, evidenţiată în contul 500231 deschis la Trezoreria Băbeni); Primăria Ioneşti a efectuat plăţi fără justificare legală, în sumă de 22.000 lei (pentru: bunuri care nu sunt necesare funcţionării şi desfăşurării activităţii entităţii, respectiv băuturi alcoolice, produse alimentare, cafea şi dulciuri în sumă estimată de 19.000 lei; cantitatea de 170 de litri de benzină, în valoare de 1.000 lei, destinată unei alte instituţii care, potrivit legii nu se finanţează din bugetul local);

nerespectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la normativele privind dotarea cu autoturisme, entitatea având în patrimoniu două autoturisme faţă de unul cât prevede legea; inventarierea patrimoniului public şi privat al Primăria Ioneşti, existent la data de 31 decembrie 2011, s-a efectuat fără a se respecta în totalitate prevederile actelor normative în vigoare, respectiv nu s-a întocmit proces verbal în care să se consemneze rezultatele inventarierii; inexistenţa confirmării soldurilor de la terţi privind creanţele şi datoriile evidenţiate în situaţiile financiare; Primăria Ioneşti nu a reevaluat activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniu; Primăria Ioneşti a efectuat plăţi fără justificare legală în sumă de 9.000 lei, ca urmare a faptului că valoarea lucrărilor, pentru obiectivul “Extindere şi modernizare la şcoala Foteşti” a fost majorată în condiţii care excedeau prevederilor contractuale şi ofertei prezentate; entitatea auditată a decontat în plus, faţă de valoarea acordului contractual nr. 1211/11 martie 2009 şi a actul adiţional nr. 2/10 octombrie 2009, încheiate cu SC Onilserv SRL, suma de 723 de euro, respectiv 3.000 lei, pentru lucrarea “Staţie pentru transferul deşeurilor” comuna Ioneşti.

Măsurile dispuse şi recomandările formulate de Camera de Conturi Vâlcea au fost următoarele: luarea măsurilor privind organizarea evidenţei angajamentelor legale şi reflectarea acestora în evidenţele contabile şi situaţiile financiare potrivit planului de conturi şi reglementărilor legale în materie; efectuarea demersurilor privind asigurarea desfăşurării activităţii de audit intern în conformitate cu prevederilor Legii nr. 672/2002 şi având în vedere nivelul cheltuielilor derulate prin bugetul instituţiei; regularizarea cu bugetul de destinaţie a sumei de 26.000 lei; determinarea întregii întinderi a prejudiciului estimat în sumă 22.000 lei, reprezentând plăţi fără justificare legală, stabilirea persoanelor răspunzătoare şi luarea măsurilor de recuperarea acestuia, la nivelul actualizat la data încasării; luarea măsurilor pentru încadrarea în normativele privind dotarea cu autoturisme a autorităţilor publice locale şi disponibilizarea parcului excedentar existent; reevaluarea activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniu şi calculul amortizării activelor fixe din domeniul privat al instituţiei;

determinarea întregii întinderi a prejudiciului estimat în sumă 8.000 lei, reprezentând plăţi fără justificare legală pentru lucrările aferente obiectivului “Extindere şi modernizare la şcoala Foteşti”, stabilirea persoanelor răspunzătoare şi luarea măsurilor de recuperare a acestuia, la nivelul actualizat la data încasării; determinarea întregii întinderi a prejudiciului estimat în sumă 3.000 lei, reprezentând plăţi fără justificare legală pentru lucrările aferente obiectivului “Staţie pentru transferul deşeurilor-comuna Ioneşti”, stabilirea persoanelor răspunzătoare şi luarea măsurilor de recuperarea acestuia, la nivelul actualizat la data încasării. Mai precizăm că neregulile financiar contabile privind neconcordanţe între datele din evidenţa contabilă, bilanţul contabil şi datele trezoreriei, neconcordanţele între datele existente în evidenţa tehnico-operativă şi cele din contabilitate, înregistrarea eronată în evidenţa contabilă a unor bunuri aparţinând domeniului public sau privat al statului sau al Primăriei Ioneşti, neînregistrările în evidenţa contabilă şi tehnic-operativă a unor bunuri care constituie domeniul public şi privat al statului sau al Primăriei Ioneşti, precum şi neconsemnarea de către comisia de inventariere a rezultatelor inventarierii într-un proces verbal, au fost remediate în timpul misiunii de audit financiar.

(Petre Coman)

Leave a Response