|joi, februarie 9, 2023
  • Follow Us!

Emilian Condamnatul Frâncu rectifică bugetul local şi lista de investiţii pe anul 2013 

emilian-valentin-francu-publipro

Emilian Frâncu, primarul condamnat la închisoare cu suspendare pentru corupție, nu se astâmpără! Banul, ochiul dracului, îl atrage ca un magnet irezistibil pe Emil Primaru. Mai nou, Frâncu organizează ședințe extraordinare de Consiliu Local, care au următoarea ordine de zi:

DISPOZIŢIA NR. 2953
privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;
Având în vedere referatul Serviciului Administraţie Publică Locală, Reglementări, Aplicare L10/1001 înregistrat sub nr. 33694 din 03.10.2013, prin care se propune emiterea unei dispoziţii privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară, în data de 07.10.2013, ora 15,00;
În temeiul prevederilor art.39, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art.68 şi art.115 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite următoarea

D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 07.10.2013, ora 15,00, în sala de şedinţă a Primăriei, cu următoarea

ORDINE DE ZI:
1. Raport şi proiect de hotărâre privind revizuirea documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activităţi componente ale Serviciului Public de Salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea.
2. Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe anul 2013. .
3. Raport şi proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăţi din bugetul local.
4. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân aflaţi pe teritoriul municipiului Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2010.
5. Diverse.

Art.2. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:
– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;
– tuturor membrilor Consiliului Local.

PRIMAR, AVIZEAZĂ PT. LEGALITATE,
ing. Emilian FRÂNCU SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma MIHĂESCU

Râmnicu Vâlcea, 03.10.2013

Leave a Response