|joi, februarie 9, 2023
  • Follow Us!

Până la 31 octombrie a.c., primăriile pot solicita compensarea obligaţiilor restante 

Finante-Valcea

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte că, potrivit prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul Finanţelor Publice nr. 1.353/2013 de aplicare a prevederilor art. 64 alin. (3)-(17) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525/21.08.2013, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, repartizate de Ministerul Finanţelor Publice se vor utiliza în scopul achitării plăţilor restante la 31 iulie înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări ori faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.
În scopul alocării sumelor necesare, unităţile administrativ-teritoriale pot depune, până la 31 octombrie 2013, la organele fiscale, cereri scrise însoţite de următoarele documente:
– situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;
– certificatele de atestare fiscală ale unităţilor administrativ-teritoriale/ instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/ furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări; aceste certificate se eliberează în maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării, fără a fi percepute taxe de eliberare, pe baza datelor existente în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent şi cuprind creanţele fiscale restante, exigibile, existente în sold la data solicitării;
– acorduri încheiate între unităţile administrativ-teritoriale şi furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv pentru furnizorii instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/ spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală prevăzute anterior; prin aceste acorduri, furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări confirmă faptul că sunt de acord cu stingerea obligaţiilor fiscale potrivit prevederilor ordonanţei;
– cerere privind introducerea unui control de tip preventiv, organizat şi exercitat de Ministerul Finanţelor Publice, prin structurile descentralizate, asupra operaţiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate potrivit prevederilor acestui act normativ;
– cerere privind introducerea unui control de tip preventiv, organizat şi exercitat de Ministerul Finanţelor Publice, prin structurile descentralizate, asupra operaţiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate pe judeţe şi municipiul Bucureşti, în scopul achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale la data de 31 iulie 2013, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări ori faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, aprobate prin ordin al ministrului Finanţelor Publice.
Sumele destinate achitării obligaţiilor de plată restante nu pot fi mai mari decât obligaţiile de plată şi obligaţiile fiscale restante.
Organele fiscale menţionate mai sus analizează cererile în termen de două zile lucrătoare de la depunerea acestora şi întocmesc o situaţie centralizatoare care conţine suma necesară a fi repartizată unităţilor administrativ-teritoriale. În prima zi lucrătoare de la întocmirea situaţiei centralizatoare se transmite o cerere Ministerului Finanţelor Publice prin care se solicită repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, corespunzătoare sumei totale care face obiectul situaţiei centralizatoare. Suma din cerere se diminuează cu eventualele sume solicitate prin cereri anterioare şi nevirate în contul unităţilor administrativ-teritoriale.
Ministerul Finanţelor Publice înregistrează cererile în ordinea primirii acestora şi repartizează sumele solicitate pe fiecare judeţ/ municipiul Bucureşti, în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea acestora în limita sumei aprobată prin ordonanţă (1.000.000 mii lei). Acesta restituie cu adresă, organelor fiscale, cererile pentru care, din sumele prevăzute, nu mai există sume de repartizat.

Leave a Response