|sâmbătă, septembrie 25, 2021
  • Follow Us!

Sistemul TVA la încasare, opţional începând cu 1 ianuarie 2014 

Masuri-de-atenuare-a-impactului-impozitelor-agricole--Banii-ar-putea-ajunge-in-vistieria-primariilor

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte că, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, a fost instituită opţiunea privind aplicarea sistemului taxei pe valoarea adăugată (TVA) la încasare pentru persoanele impozabile a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei.

Persoanele impozabile care, la data de 1 ianuarie 2014, aplicau sistemul TVA la încasare pot proceda astfel:

– pot continua aplicarea sistemului TVA la încasare, fără depunerea vreunei notificări, dacă sunt eligibile pentru aplicarea acestui sistem, caz în care se consideră că au optat pentru continuarea aplicării sistemului;

– pot solicita oricând în cursul anului 2014 să fie radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare prin depunerea unei notificări la organele fiscale competente, chiar dacă sunt eligibile pentru aplicarea sistemului, anul 2014 nefiind considerat primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului TVA la încasare.

Această prevedere nu se aplică în situaţia persoanelor impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal în cursul anului 2014 şi care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, care sunt obligate să aplice sistemul respectiv cel puţin până la finele anului 2014, cu excepţia cazului în care depăşesc plafonul de 2.250.000.lei.

În contextul celor menţionate mai sus, pentru exercitarea opţiunii de ieşire din sistemul de TVA la încasare, a fost modificat formularul 097 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”, prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.884/2013.

Formularul 097 se depune la organul fiscal competent pentru ieşirea din sistemul TVA la încasare, prin opţiune, între data de 1 şi 25 ale oricărei luni, de către persoanele impozabile care aplică sistemul şi care nu depăşesc în cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei, dar care renunţă la aplicarea sistemului respectiv.

Organele fiscale competente operează radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea. Până la data radierii persoanele impozabile trebuie să aplice sistemul TVA la încasare.

Atenţie! Persoanele impozabile nu pot renunţa la aplicarea sistemului TVA la încasare în primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului, cu excepţia situaţiei în care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei. Prin excepţie, persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplicau sistemul TVA la încasare pot solicita oricând în cursul anului 2014 încetarea aplicării sistemului.

Atât în cazul persoanelor impozabile care continuă aplicarea sistemului TVA la încasare, cât şi al celor care ies din sistem, pentru operaţiunile al căror fapt generator de taxă a intervenit până la data de 31 decembrie 2013 inclusiv, precum şi pentru facturile emise înainte de această dată, în situaţia în care cea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiterii facturii sau de la termenul limită prevăzut de lege pentru emiterea facturii este ulterioară datei de 31 decembrie 2013, exigibilitatea taxei intervine la data încasării totale sau parţiale a contravalorii bunurilor livrate/serviciilor prestate, cu respectarea prevederilor art. 134^2 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Leave a Response