|marți, martie 21, 2023
  • Follow Us!

La Râmnicu Vâlcea a avut loc conferinţa finală a proiectului „PPES – Promovare şi Participare în Economia Socială” 

  • Comunicat de presă

La Râmnicu Vâlcea a avut loc conferinţa finală a proiectului „PPES – Promovare şi Participare în Economia Socială”

 

Marţi, 22 decembrie 2015, la Râmnicu Vâlcea a avut loc conferinţa finală a proiectului „PPES – Promovare şi Participare în Economia Socială”, proiect implementat de Fundaţia „Pater Pio”, în calitate de beneficiar, împreună cu Asociaţia „Tinerii Manageri”, în calitate de partener. Rezultatele proiectului au fost prezentate de Cristina Badea – preşedinte Fundaţia „Pater Pio”, Cristian Dima – manager de proiect, Claudia Rădulescu – reprezentanta Asociaţiei „Tinerii Manageri”. Proiectul a avut o perioadă de implementare de 12 luni şi a fost cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni”, Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit promovarea incluziunii sociale active, facilitarea accesului nediscriminatoriu pe piaţa muncii a persoanelor care fac parte din grupurile vulnerabile, prin furnizarea serviciilor specializate de informare şi consiliere profesională, a programelor de formare profesională, dar şi prin înfiinţarea şi dezvoltarea unor structuri ale economiei sociale generatoare de profit sau venit, care să permită integrarea/reintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor excluse social. Obiectiv specific 1: înfiinţarea de către solicitant şi parteneri şi dezvoltarea a trei structuri ale economiei sociale (SES) entităţi nou create în mediul rural şi urban, cu personalitate juridică distinctă, în cadrul cărora au fost create în total minimum 23 locuri de muncă, ce vor fi menţinute cel puţin 7 luni după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, din care minimum 70% vor fi ocupate de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile. Obiectiv specific 2: promovarea economiei sociale, ca un instrument flexibil şi durabil pentru dezvoltarea economică şi crearea de locuri de muncă la nivel local, prin 4 sesiuni de informare şi conştientizare asupra conceptului şi oportunităţilor create de economia socială. Obiectiv specific 3: facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile prin servicii integrate de orientare/consiliere şi formare profesională. Obiectiv specific 4: constituirea parteneriatului public-privat în domeniul economiei sociale, prin înfiinţarea „Consorţiului socio-economic regional” – CSER. Grupurile ţintă ale proiectului au fost: asistenţii maternali, persoanele care trăiesc din venitul minim garantat, persoanele cu dizabilităţi, persoanele de etnie romă.

Activităţile proiectului au vizat următoarele domenii: managementul proiectului; achiziţii; mediatizarea şi promovarea proiectului; recrutarea şi selecţia grupului ţintă/crearea bazei de date; furnizarea acţiunilor de informare, ocupare/consiliere în economia socială; derularea programelor de formare profesională pentru persoanele din grupul ţintă; promovarea economiei sociale ca element flexibil şi durabil pentru dezvoltarea economică şi crearea de locuri de muncă; constituirea parteneriatului cu actori sociali implicaţi în economia socială; înfiinţarea şi dezvoltarea structurilor de economie socială (lunile 3-12).

În concluzie, proiectul implementat „PPES – Promovare şi Participare în Economia Socială” a urmărit să execute o intervenţie la nivelul regiunilor Sud Vest Oltenia şi Sud Muntenia, care să funcţioneze pentru mediul economic şi social ca un exemplu de iniţiativă coerentă şi inovatoare în vederea asigurării unui suport eficient şi de calitate persoanelor vulnerabile social.

Cristina Badea – preşedinte Fundaţia „Pater Pio”

Cristian Dima – manager de proiect

Leave a Response