|luni, iulie 22, 2024
  • Follow Us!

La investiţia de refacere a două drumuri de interes local, primarul Liţoiu din Zătreni nu a asigurat o concurență reală 

litoiu zatreni

În urma unui control al Curţii de Conturi la Primăria Zătreni (condusă de liberalul Constantin Liţoiu) s-a descoperit că în cazul atribuirii unui contract de lucrări având ca obiect refacerea a două drumuri de interes local, deteriorate din cauza precipitațiilor abundente din luna aprilie 2014, entitatea verificată a folosit procedura de achiziție „Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare”, dar nu a asigurat o concurență reală, invitând la negociere trei operatori economici afiliați. În cazul unor situații de lucrări, prin contractele încheiate, nu s-a prevăzut obligativitatea constituirii garanției de bună execuție. Aceeași abatere a fost constatată și la ordonatorul terțiar de credite. O factură reprezentând lucrări efectuate la baza sportivă în anul 2014 nu a fost înregistrată în evidența contabilă a Primăriei Zătreni deși în baza ei s-au efectuat plăți. Două obiective de investiții realizate în anul 2014, deși au fost finalizate și recepționate, nu au fost înregistrate în categoria activelor fixe corporale, fiind menținute în evidența contabilă ca investiții în curs de execuție. Deși la data de 31 decembrie 2014, unitatea de învățământ datora sume câștigate de salariați în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile, pentru acestea nu au fost constituite provizioane, conform prevederilor legale în vigoare. La nivelul ordonatorului terțiar de credite, facturile de utilități aferente lunii decembrie 2013 au fost înregistrate în evidența contabilă în luna ianuarie 2014. Majoritatea angajamentelor legale (contracte) încheiate, au fost semnate de ordonatorul principal de credite fără ca acestea să fi fost prezentate, în prealabil la viza de control financiar preventiv propriu. Aceeași situație s-a constatat și la nivelul ordonatorului terțiar de credite. Sistemul de control intern/managerial a fost doar proiectat (întocmite documentele) dar nu a fost și implementat. Astfel, nu există însă elaborat și aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului propriu al primarului, nu există elaborat și aprobat Regulamentul de Ordine Internă iar entitatea nu are în structura organizatorică un compartiment de audit.

Pentru neplata la termen a sumelor datorate cu titlu de redevențe și chirii, nu au fost calculate, înregistrate și încasate accesoriile aferente. Operațiunea de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii nu a fost efectuată pentru anul 2014. În anul 2014, cu autoturismul din dotarea unității administrativ-teritoriale s-au consumat cu 991,24 litri motorină mai mult decât limita maximă stabilită prin actele normative în vigoare. În cazul lucrării „Reparații, modernizare, transformare, construcție existentă în unitate prestări lucrări”, s-au contractat lucrări suplimentare în valoare de 18.000 lei. Situația de lucrări cuprinzând aceste cantități suplimentare a fost cuprinsă atât în borderoul aferent lucrărilor executate în luna octombrie 2013 cât și în cel aferent lucrărilor executate în luna iunie 2014, valoarea acesteia fiind decontată de două ori. S-au calculat accesorii în sumă de 4.000 lei. Au fost decontate, cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare, cheltuieli de transport pentru angajații instituției care s-au deplasat cu autoturismul din dotarea instituției sau cu autoturism proprietate personală în sumă estimată de 1.000 lei. În anul 2014, la Primăria Zătreni, două persoane au beneficiat de ajutor de încălzire, deşi deţineau bunuri ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Nu s-a efectuat o analiză a relației dintre costul serviciului de alimentare cu apă potabilă și de canalizare și veniturile necesare acoperirii acestuia, ceea ce a determinat neacoperirea cheltuielilor de furnizare a serviciului public, din veniturile încasate.

(Petre Coman)

Leave a Response