|duminică, iulie 21, 2024
 • Follow Us!

PROCEDURA DE APROBARE A REGIMULUI DE DECLARARE DEROGATORIU 

finante2

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabililii interesaţi că, în Monitorul Oficial al României, nr. 203 din 18.03.2016, Partea I, a fost publicat OPANAF nr. 889/02.03.2016 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu.

Beneficiari de regim derogatoriu

Societăţile comerciale care îşi înregistrează inactivitatea temporară la Oficiul Registrului Comerţului (ORC) pot opta pentru regimul de declarare derogatoriu. Regimul de declarare derogatoriu se solicită de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărei evidenţă fiscală aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii. Odată cu cererea se depune dovada înscrierii inactivităţii temporare, respectiv o copie a extrasului de registru emis de către ORC privind starea societăţilor comerciale, referitoare la suspendarea temporară a activităţii acestora.

Pot opta pentru regimul derogatoriu şi contribuabilii persoane fizice autorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare sau persoane fizice a căror activitate este organizată şi reglementată prin legi speciale. Odată cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu se depune dovada înscrierii inactivităţii temporare la ORC sau la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare în baza cărora persoanele respective îşi desfăşoară activitatea, după caz.

Procedura de aprobare

 1. Perioadă, condiţii

În caz de inactivitate temporară, organul fiscal central poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale, în funcţie de necesităţile administrării obligaţiilor fiscale.

Depunerea declaraţiilor fiscale poate fi aprobată pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.

Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, contribuabilii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

– să nu desfăşoare niciun fel de activitate;

– să nu obţină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte elemente similare veniturilor;

– să nu dispună de personal angajat şi să nu plătească venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;

– să figureze, în evidenţa fiscală, cu toate obligaţiile declarative şi de plată îndeplinite;

– să nu aibă în curs de soluţionare un decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor;

– să nu facă obiectul unei acţiuni de inspecţie fiscală, în curs de derulare;

– să nu fie înscrişi în lista contribuabililor declaraţi inactivi.

– inactivitatea temporară să fie înscrisă la ORC atât pentru contribuabilii/plătitorii PJ înfiinţaţi în baza Legii nr. 31/1990 şi PFA conform OUG nr. 44/2008, respectiv înscrierea la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare pentru persoanele fizice a căror activitate este organizată şi reglementată prin legi speciale.

Regimul de declarare derogatoriu se solicită prin depunerea unei cereri la organul fiscal  în a cărui evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii.

În cerere, contribuabilul/plătitorul declară pe propria răspundere că îndeplineşte următoarele  condiţii: nu desfăşoară nici un fel de activitate;  nu obţine venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte elemente similare veniturilor; nu dispune de personal angajat si nu plăteaste venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului şi menţionează perioada pentru care solicită regimul de declarare derogatoriu.

Cererea se soluţionează de organul fiscal în termen de 45 de zile de la data depunerii. Pentru cererile aprobate, decizia va cuprinde atât perioada pentru care regimul de declarare derogatoriu a fost aprobat, cât şi condiţiile în care acesta a fost aprobat.

Cererea poate fi respinsă şi în cazul în care organul fiscal consideră, motivat, că acordarea regimului de declarare derogatoriu solicitat poate conduce la apariţia unor cazuri de evaziune fiscală.

Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu se comunică potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe perioada de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal poate face oricând cercetări privind respectarea condiţiilor menţionate mai sus. În situaţia în care, în perioada aprobată pentru aplicarea regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal constată neîndeplinirea condiţiilor, contribuabilul va reintra în regimul normal de declarare. În această situaţie, organul fiscal competent va notifica contribuabilul cu privire la încetarea regimului de declarare derogatoriu.

Obligaţiile de declarare aferente activităţii desfăşurate anterior perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu se menţin.

 

 1. Sfera de aplicare, termen de depunere

Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu următoarele declaraţii:

– formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plata la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs, aprobat prin OPANAF nr. 587/2016;

– formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04, aprobat prin OPANAF nr. 1.950/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

– formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, cod 14.13..01.01/d.u aprobat prin OMFP nr. 1.045/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

– formularul 120 „Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03, aprobat prin OPANAF nr. 1.950/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

– formularul 300 „Decont de taxa pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02, aprobat prin OPANAF nr. 588/2016.

Regimul de declarare derogatoriu se solicită pentru toate obligaţiile de declarare cuprinse în formularele menţionate mai sus şi care sunt înscrise în vectorul fiscal al contribuabilului.

Pe perioada aplicării regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii nu au obligaţia depunerii declaraţiilor prevăzute mai sus, cu următoarea excepţie:

– pentru fracţiunea de an fiscal aflată în afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii au obligaţia depunerii următoarelor declaraţii la termenele prevăzute de lege:

 • 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”;
 • 120 „Decont privind accizele”.

 

 1. Încetarea valabilitaţii regimului derogatoriu

Regimul de declarare derogatoriu aprobat îşi încetează valabilitatea:

 1. a)    la data aprobată pentru încetarea acestuia;
 2. b)   începând cu luna în care nu mai este îndeplinită oricare dintre condiţiile de acordare a regimului derogatoriu;
 3. c)  începând cu luna în care, potrivit legii, în sarcina contribuabilului sunt instituite noi obligaţii declarative pentru impozite, taxe şi contribuţii datorate la bugetul de stat.
  În cazul încetării regimului de declarare derogatoriu, contribuabilul/plătitorul va reintra din oficiu în regimul normal de declarare.

 

 1. Administrare

Informaţia privind aplicarea regimului de declarare derogatoriu şi cea privind încetarea regimului de declarare derogatoriu se înscriu în vectorul fiscal al contribuabilului/plătitorului.

Contribuabilii/plătitorii  care au obligaţia depunerii pentru o fracţiune de an a Declaraţiilor 101, 120, după caz, sunt supuşi procedurilor curente de notificare pentru nedepunerea în termen a declaraţiilor de impunere din oficiu.

Pentru celelalte obligaţii fiscale sau declaraţii informative, altele decât cele menţionate mai sus, pentru care contribuabilii au, potrivit legii, obligaţia depunerii la organele fiscale, termenele de depunere şi procedurile de administrare aplicabile sunt cele prevăzute de legislaţia fiscală în vigoare.

Leave a Response