|sâmbătă, aprilie 20, 2024
  • Follow Us!

Primarul liberal Florin Vătafu a prejudiciat bugetul Primăriei Voiceşti cu suma de 31 miliarde lei vechi 

Vatafu Voicesti

 

În cadrul unui raport al Curţii de Conturi se menţionează că Primăria Voiceşti, condusă de primarul liberal Florin Vătafu, a înregistrat în 2014 abateri financiar-contabile şi prejudicii în sumă totală de peste 31 miliarde de lei vechi. S-a mai descoperit de către inspectorii Curţii de Conturi că Primăria Voiceşti nu a finalizat inventarierea materiei impozabile pentru anul 2014, conform prevederilor legale în vigoare. Ordonatorul principal de credite nu a prezentat în şedinţe publice în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrele expirate, și în luna decembrie pentru trimestrul IV, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative ale comunei Voicești, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni. Primăria Voiceşti nu a condus evidența sintetică și analitică a tuturor elementelor patrimoniale, nu a inregistrat în contabilitate anumite operatiuni de intrari și ieșiri, nu a calculat și înregistrat în contabilitatea amortizarea activelor fixe corporale. La Școala Gimnazială „Ioan Didicescu” Voicești, evidența contabilă nu s-a organizat și condus conform normelor metodologice, a planului de conturi și instrucțiunilor de aplicare a acestuia, valoarea totală estimată a abaterii a fost de 372.000 lei: 233.000 lei, provizioane constituite si neînregistrate în contabilitatea instituției; 118.000 lei, reparații capitale efectuate de către ordonatorul terțiar de credite la Grădiniţa Voicești; 21.000 lei, reprezentând contravaloarea a 6 ha teren primit prin donație. Bunurile din domeniul public al Primăriei Voicești și din domeniul privat care aparțin și sunt folosite de Școala cu clasele I-VIII „Ion Didicescu” Voicești, entitate ce a primit statutul de unitate cu personalitate juridică în noiembrie 2011, în valoare de 1,36 milioane de lei, nu au fost predate de către ordonatorul principal de credite cu protocol de predare primire astfel încât, acestea nu se regăsesc înregistrate în evidența contabilă a unității de învățământ. Nu s-a supus spre aprobarea Consiliului Local al comunei Voicești, raportul de evaluare a activelor fixe corporale din domeniul public și privat întocmit în anul 2014, și nu a fost înregistrată în contabilitate diferența din reevaluare în sumă de 1,07 milioane de lei. Primăria Voiceşti nu a condus evidență sintetică, nu a înregistrat corect în contabilitate împrumutul intern contractat, rambursarea ratelor scadente și a dobânzilor achitate, conform planului de conturi și a normelor de aplicare a acestuia. Nu au fost stabilite, evidențiate , urmărite și încasate venituri proprii, veniturilor proprii, reprezentând taxa pe clădiri datorată de persoanele juridice pentru construcțiile închiriate, în sumă estimată de 6.000 lei la care au fost calculate majorări de întârziere până la finalizarea auditului în sumă de 4.000 lei. Nestabilirea, neevidențierea, neurmărirea și neîncasarea veniturilor proprii, în sumă de 474 lei, reprezentând taxa/impozit pe teren, pentru terenurile închiriate de către Primăria Voiceşti, pentru care până la terminarea auditului s-au calculat majorări în sumă de 320 lei. La un număr de 8 autorizații de construire eliberate, a fost stabilită și încasată eronat a taxa de eliberare, debitul suplimentar fiind estimat la valoarea de 1.000 lei.

O investiție de modernizare a drumurilor, în sumă de 26,2 miliarde lei vechi, fără prevederi bugetare aprobate

Tot Curtea de Conturi a mai descoperit că Primăria Voiceşti nu a efectuat o verificare sistematică de către personalul de specialitate din cadrul entității auditate, a gradului de realizare a lucrărilor pe perioada de valabilitate a autorizației de construire, în scopul identificării nerealizării clădirilor în termenul acordat prin autorizație și prelungirea acesteia, precum și a declarării valorii finale a clădirilor în vederea recalculării taxei de autorizare. Debitul suplimentar stabilit a fost de 1.000 lei reprezentând diferență taxa autorizare la un număr de 10 cazuri, pentru care au fost calculate majorări în sumă de 673 lei. Acțiunea de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii nu a fost organizată și nu s-a desfășurat conform prevederilor legale. Directorul Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII „Ioan Didicescu” Voicesti, ordonator terțiar de credite, nu a împuternicit prin decizie o persoană care să se ocupe de gestionarea bunurilor materiale. Nu s-a reținut și constituit garanție materială unei persoane angajate în funcția de gestionar a valorilor materiale ale Primăriei Voicești. La lucrările de la obiectivul de investiții „Amenajarea și modernizarea drumurilor comunale și a ulițelor sătești din comuna Voicești” nu a fost constituită garanția de bună execuție în sumă de 14.000 lei. Primăria Voiceşti a angajat din bugetul local cheltuieli de capital pentru lucrarea de investiții „Amenajarea și modernizarea drumurilor comunale și a ulițelor sătești din comuna Voicești” în sumă de 26,2 miliarde de lei vechi, fără prevederi bugetare aprobate și surse de finanțare. La obiectivul de investiții „Amenajare și modernizare drumuri comunale în comuna Voicești”, au fost acceptate și plătite necuvenit operațiuni nexecutate în sumă estimată de 21.000 lei reprezentând amorsare cu bitum a suprafețelor (de două ori). În timpul auditului constructorul a emis factură „în roșu” pentru suma de 21.000 lei. Au fost angajate, lichidate, ordonanțate și plătite cheltuieli pentru reparații capitale de către ordonatorul terțiar de credite, Scoala Gimnazială cu clasele I-VIII „Ioan Didicescu” Voicești (la Grădinița Voicești), cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare, în sumă estimată de 3 mii lei, ca urmare a aplicării cotei de transport aprovizionare la total și nu la valoarea materialelor puse în operă. Pentru sumele încasate necuvenit au fost calculate accesorii. Printre măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi: finalizarea operațiunii de inventariere a masei impozabile de pe raza unității administrativ-teritoriale și valorificarea rezultatelor acesteia; prezentarea trimestrială, în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, a execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni (de funcționare și de dezvoltare); supunerea spre aprobarea Consiliului Local al comunei Voicești a raportului de reevaluare a activelor fixe corporale, și înregistrarea în contabilitate a diferențelor din reevaluare în sumă de 1,07 milioane de lei; calcularea, evidențierea și încasarea taxei pe clădiri, aferente clădirilor închiriate de către persoanele juridice, estimată în timpul misiunii de audit la suma de 6.000 lei, și a majorărilor de întârziere calculate la data încasării; garanțiile de bună execuție se vor constitui conform prevederilor legale în vigoare și a clauzelor contractuale; angajarea cheltuielilor bugetare se vor efectua în limita creditelor bugetare alocate și a surselor de finanțare; stabilirea întregii întinderi a prejudiciului, estimat în sumă de 3.000 lei și recuperat în timpul misiunii de audit, pentru lucrările de reparații capitale la clădirile entității, indentificarea persoanelor răspunzătoare pentru producerea acestora precum și luarea măsurilor legale de recuperare inclusiv accesoriile actualizate la data încasării, etc.

(Petre Coman)

Foto: publipro.ro

Leave a Response