|miercuri, februarie 28, 2024
  • Follow Us!

Fostul primar din Mădulari a dat ILEGAL din buget 40.000 euro pentru organizarea… de nunți şi botezuri la Căminul Cultural 

gheorghe-florescu-primarul-comunei-madulari-judetul-valcea

 

Conform raportului Curţii de Conturi, în urma unui control la Primăria comunei Mădulari în anul 2015 (atunci când primar era Gheorghe Florescu) s-a descoperit că, la lucrările de investiții „Reabilitare și modernizare cămin cultural”, au fost efectuate plăți pentru achiziții de bunuri de natura obiectelor de inventar și de mijloace fixe în valoare totală de 177 mii lei (40.000 euro), pentru desfășurarea de evenimente (nunți, botezuri, evenimente) fără legătură cu categoriile de activităţi prevăzute a fi organizate de căminele culturale pe bază de programe şi proiecte elaborate de conducerea acestora. La suma de 177 mii lei s-au calculat accesorii în sumă de 44 mii lei. Tot Curtea de Conturi a mai constatat următoarele abateri la Primăria comunei Mădulari: nu au fost publicate pe pagina de internet a instituției informaţii privind, proiectele de buget şi bugetele aferente anului 2015, situaţiile financiare aferente, listele de investiţii aferente anului 2015, precum şi patrimoniul administrat; plățile efectuate pentru investiții la lucrările de reabilitare și modernizare cămin cultural, în sumă de 254 mii lei reprezentând achiziții efectuate pentru bunuri de natura obiectelor de inventar și a căror valoare unitară este mai mică decât limita prevăzută de lege pentru a fi considerate active fixe corporale, au fost înregistrate în contul 214 ,,Mobilier, aparatură birotică”; neconducerea registrului datoriei publice și nedesemnarea unei persoane împuternicite care să facă înregistrări în acest registru; operațiunea de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii nu s-a efectuat cu respectarea, în totalitate, a prevederilor legale, atât la nivelul ordonatorului principal de credite, cât şi la nivelul ordonatorului terţiar de credite; nu au fost aplicate prevederilor legii privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, nefiind transmis dreptul de administrare al bunurilor către Școala Gimnazială Mădulari; nerespectarea dispozițiilor legale privind constituirea, utilizarea și gestionarea resurselor financiare prin cuprinderea în bugetul de venituri și cheltuieli a sumelor necesare pentru finanțarea protecției mediului, în organigrama aprobată de Consiliul Local nu a fost prevăzut un compartiment sau o persoană specializată în protecția mediului, nefiind stabilite atribuții în acest domeniu. Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Vâlcea:  luarea de măsuri în vederea publicării pe pagina de internet a instituției a documentelor şi a informațiilor prevăzute de lege; efectuarea demersurilor necesare pentru desemnarea prin Hotărâre de Consiliu Local a unei persoane care să conducă Registrul de evidență a datoriei publice locale; respectarea în totalitate a prevederilor legale privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi înregistrarea rezultatelor inventarierii în contabilitate, atât la nivelul ordonatorului principal cât și la cel al ordonatorului terțiar de credite; luarea măsurilor privind respectarea prevederilor legale referitoare la dreptul de administrare al bunurilor care intră în competenţa ordonatorului terţiar de credite, respectiv Şcoala Gimnazială Mădulari; luarea de măsuri privind cuprinderea în proiectele de buget a cheltuielilor pentru investitii publice și a altor cheltuieli de investiții finanțate din fonduri publice locale, precum și pentru organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, în conformitate cu prevederile legale; referitor la prejudiciul constatat cu ocazia misiunii de audit financiar, respectiv 177 mii lei, reprezentând valoarea cheltuielilor efectuate fără legătură cu activitatea instituției, la care se adaugă accesorii în sumă de 44 mii lei, s-a dispus extinderea verificărilor, determinarea întregii întinderi a acestuia, stabilirea persoanelor răspunzătoare și luarea măsurilor de recuperare a acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare; luarea de măsuri pentru includerea în structura organizatorică a Primăriei Comunei Mădulari a unui compartiment de protecția mediului și angajarea unei persoane specializată în acest domeniu, includerea în bugetul de venituri și cheltuieli a sumelor necesare finanțării activității de protecție a mediului.

(Petre Coman)

Foto> publipro.ro

Leave a Response