|sâmbătă, februarie 24, 2024
  • Follow Us!

Cum poti sa devii MILITAR de cariera! 

1_148373334148-752x440

Personal militar

Cetăţenii români pot urma cariera militară în calitate de ofiţer, maistru militar, subofiţer sau soldat/gradat profesionist în activitate, în urma absolvirii unei instituţii de învăţământ superior sau postliceal militar, a unui curs de formare profesională ori program de instruire a soldaţilor/gradaţilor profesionişti.
Absolvenţii de gimnaziu pot opta pentru a deveni elevi la colegiile naţionale militare. După finalizarea studiilor, datorită cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite, absolvenţii colegiilor naţionale militare vor fi admişi în instituţiile de învăţământ superior militar (academii militare) sau vor continua pregătirea în învăţământul postliceal militar de formare a maiştrilor militari.
Formarea ofiţerilor şi a subofiţerilor în activitate se poate realiza pe două filiere complementare: filiera directă şi filiera indirectă.
Formarea pe filiera directă a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate se realizează prin parcurgerea şi finalizarea studiilor universitare de licenţă, respectiv a studiilor postliceale organizate de unităţile/instituţiile de învăţământ militar, conform reglementărilor în vigoare la nivel naţional şi a celor specifice Ministerului Apărării Naţionale.
Formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate presupune parcurgerea şi finalizarea „Cursului de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor/subofiţerilor în activitate” de către absolvenţi ai învăţământului civil (postliceal şi superior), care deţin competenţe şi calificări necesare Ministerului Apărării Naţionale. Recrutarea candidaţilor pentru formarea pe filiera indirectă a personalului militar se face potrivit nevoilor Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu normele specifice pentru serviciile militare pentru care există un deficit major de personal şi/sau nu se asigură pregătirea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

CUM pot urma cariera militară în cadrul Ministerului Apărării Naţionale?

UNDE trebuie să mă adresez?

CE condiţii trebuie să îndeplinesc?

CUM pot urma cariera militară în cadrul Ministerului Apărării Naţionale?

Primul lucru pe care trebuie să-l facă orice tânăr interesat de profesia militară este acela de a se informa.
Personalul biroului informare-recrutare este pregătit şi chiar nerăbdător să te întâmpine şi să te consilieze, pentru ca tu sa faci alegerea cea mai buna.
Odată recrutat/recrutată, devii candidat, iar drumul spre cariera militară ţi se deschide pas cu pas. Doar de tine depinde până unde vrei şi poţi să ajungi.
Întreabă recrutorul despre ceea ce ai de făcut, întocmeşte-ţi dosarul de candidat şi porneşte la drum cu mult curaj şi încredere.

Urmatoarea etapa pe care o vei parcurge este selecţia aptitudinală, la unul dintre cele trei centre zonale de selecţie şi orientare: Alba Iulia, Breaza şi Câmpulung Moldovenesc.
Selecţia sau evaluarea aptitudinală se concretizată în examinări specifice şi probe care pot indica dacă şi în ce măsură un candidat poate face faţă cerinţelor profesiei militare şi mediului militar.

Selecţia constă în parcurgerea următoarelor probe:
Probe psihologice:
test de aptitudini care evaluează randamentul intelectual;
chestionar de personalitate pentru evaluarea posibilităţilor tale de adaptare la condiţiile specifice mediului militar;
test situaţional (pentru ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri), care evaluează aptitudinile de lider şi capacitatea de a lucra în echipă.
Probe fizice, care constau în:
parcurgerea într-un timp determinat a unui traseu utilitar-aplicativ, care conţine 10 elemente pe un circuit de 90 m lungime, şi care evaluează nivelul de dezvoltare a deprinderilor tale motrice de bază (viteza, îndemânarea, rezistenţa, forţa);
probă de rezistenţă pe distanţa de 1000 sau 2000 m, în funcţie de categoria de personal pentru care ai optat.
Interviu de evaluare finală.
Fiecare probă în parte are caracter eliminatoriu, candidatul fiind declarat „Admis” sau „Respins”.
Detalii despre aceste probe poţi obţine aici. (link la www.mapn.ro/recrutare)

Candidaţii pentru anumite arme/servicii şi specialităţi militare, vor efectua, în plus, o evaluare aptitudinală specială (medicală şi/sau psihologică), dar numai după ce au fost declaraţi „Admis” – la toate cele trei probe enumerate mai sus.
Dacă doreşti să te alături Forţelor Aeriene şi să faci parte din rândul personalului aeronautic, evaluarea aptitudinală specială are loc la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator Victor Anastasiu”, din Bucureşti. Examinările durează câteva zile şi includ mai multe probe şi specialităţi medicale.
În cazul în care optezi pentru Forţele Navale, indiferent de arma şi specialitatea militară, evaluarea aptitudinală specială are loc la Centrul de Medicină Navală din Constanţa.
Dacă ai ales să devii maistru militar, subofiţer sau soldat/gradat profesionist şi alegi armele tehnice – auto, tancuri, geniu, pentru care este necesară deţinerea sau obţinerea permisului de conducere auto, vei efectua examinările psihotehnice specifice, chiar în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare, prin grija laboratoarelor psihotehnice ale Ministerului Apărării Naţionale.

Dacă eşti declarat „Inapt” la evaluarea medicală şi/sau aptitudinală specială, poţi opta pentru o altă categorie de personal, instituţie de învăţământ militar sau post de soldat/gradat profesionist, pentru care nu este necesară acest tip de evaluare, în condiţiile în care metodologia probelor şi rezultatele obţinute la selecţie permit acest lucru.

Urmează etapa susţinerii concursului de admitere într-o instituţie de învăţământ militar sau la un curs de formare profesională, care constă într-un test de cunoştinţe precedat de o probă eliminatorie la limba engleză. Probele de concurs sunt stabilite pentru fiecare categorie de personal şi unitate sau instituţie de învăţământ militar.
Candidaţii care au ales profesia de soldat/gradat profesionist nu susţin concurs de admitere, însă vor fi repartizaţi pe posturi în regim computerizat, în ordinea descrescătoare a punctajului calculat dupa anumite criterii profesionale si administrative, pe baza opţiunilor exprimate la recrutare. Candidaţii care au fost repartizaţi trebuie să parcurgă programul de instruire specific, cu durata de cel mult cinci luni.

Solicită detalii despre etapele descrise mai sus, la biroul informare-recrutare de care aparţii.

UNDE trebuie să mă adresez?

Dacă doreşti începerea procesului de recrutare sau informaţii detaliate despre cariera militară, te poţi adresa personalului recrutor, direct la sediul biroului informare-recrutare.
Biroul informare-recrutare este sursa cea mai autorizată de informaţii despre cariera militară, despre criteriile şi standardele pe care trebuie să le îndeplineşti pentru a deveni militar în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Adresele şi numerele de telefon ale birourilor informare-recrutare (aici)

De reţinut! Potenţialii candidaţi sunt recrutaţi numai de către biroul informare-recrutare din judeţul/sectorul Municipiului Bucureşti de care aparţin cu domiciliul / locul de muncă / instituţia de învăţământ la care sunt înmatriculaţi.

CE condiţii trebuie să îndeplinesc?

A. CRITERII GENERALE DE RECRUTARE

B. CRITERII SPECIFICE DE RECRUTARE

1. Pentru formarea ofiţerilor în instituţiile de învăţământ superior militar (filiera directă)
2. Pentru formarea ofiţerilor prin absolvirea Cursului de formare a ofiţerilor în activitate (filiera indirectă)
3. Pentru formarea maiştrilor militari în instituţiile de învăţământ postliceal militar
4. Pentru formarea subofiţerilor în instituţiile de învăţământ postliceal militar (filiera directă)
5. Pentru formarea subofiţerilor prin absolvirea Cursului de formare a subofiţerilor în activitate (filiera indirectă)
6. Pentru formarea soldaţilor/gradaţilor profesionişti prin absolvirea unui program de instruire
7. Pentru candidaţii care doresc să urmeze colegiul naţional militar

A. CRITERII GENERALE DE RECRUTARE (valabile pentru toţi candidaţii, indiferent de opţiune):

Criteriile generale de recrutare pe care trebuie să le îndeplinească, cumulativ, candidatul care optează pentru profesia de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unui colegiu naţional militar (ănvăţământ liceal) sunt următoarele:
a) să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România de cel puţin 6 luni, la data începerii anului de învăţământ/cursului/programului de formare;
b) să fie declarat „apt medical”;
c) să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşită cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ liceal militar, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
d) să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă este membru, să se angajeze în scris că, după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau în programul de formare/instruire, va renunţa la această calitate;
e) să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
f) să nu aparţină unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
g) să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă este într-una din aceste situaţii, să se angajeze în scris că, după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar, în programul de formare sau de instruire, va renunţa la această calitate;
h) pentru candidate – să declare în scris că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de selecţie se află în stare de graviditate/maternitate.

B.CRITERII SPECIFICE DE RECRUTARE

În funcţie de opţiune, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii specifice de recrutare:

1. Pentru formarea ofiţerilor în instituţiile de învăţământ superior militar (filiera directă)

să aibă vârsta de cel mult 26 de ani – 24 de ani pentru aviaţie-naviganţi – împliniţi în anul organizării concursului de admitere;
să fie absolvenţi ai învăţământului liceal, cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;
să nu fi parcurs un program de studii universitare de licenţă cu finanţare de la bugetul de stat, iar, în cazul în care a absolvit un astfel de program de studii, să menţioneze în cererea de înscriere despre aceasta, urmând ca până la data înmatriculării să facă dovada achitării, integral sau parţial, a contravalorii serviciilor de şcolarizare de care a beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat.
2. Pentru formarea ofiţerilor prin absolvirea Cursului de formare a ofiţerilor în activitate (filiera indirectă)

2.1. Pentru candidaţii care sunt maiştri militari / subofiţeri în activitate:

să aibă vârsta de cel mult 35 de ani împliniţi la data acordării gradului;
să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ universitar acreditate, cu diplomă de licenţă, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare, ori să îşi fi desfăşurat activitatea ca maiştri militari/subofiţeri cel puţin 3 ani în arma pentru care candidează şi să fi absolvit o instituţie de învăţământ universitar, indiferent de profil, sau să facă dovada promovării examenului de licenţă, până la data concursului de admitere la cursul de formare; pentru specialitatea management financiar-contabil sunt obligatorii studii universitare de licenţă în domeniul financiar-contabil;
să aibă cel puţin 3 ani vechime în serviciu ca maiştri militari/subofiţeri în activitate, calculată de la data primirii primului grad şi până la data începerii cursului de formare ca ofiţer;
să aibă în aprecierea de serviciu din ultimii 3 ani calificativul de cel puţin FOARTE BUN;
candidaţii recrutaţi pentru formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor din serviciul medical trebuie să deţină certificat de membru al Colegiului Medicilor din România cu drept de liberă practică, conform prevederilor legale în vigoare.

2.2. Pentru candidaţii care sunt ofiţeri în rezervă:

să aibă vârsta de cel mult 40 ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere la cursul de formare;
să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ universitar acreditate, cu diplomă de licenţă, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare, sau să facă dovada promovării examenului de licenţă până la data concursului de admitere la cursul de formare;
candidaţii recrutaţi pentru formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor din serviciul medical trebuie să deţină certificat de membru al Colegiului Medicilor din România cu drept de liberă practică, conform prevederilor legale în vigoare.

2.2. Pentru candidaţii care sunt civili (din cadrul sau din afara M.Ap.N.):

să aibă vârsta de cel mult 40 ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere la cursul de formare;
să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ universitar acreditate, cu diplomă de licenţă, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare sau să facă dovada promovării examenului de licenţă, până la data concursului de admitere la cursul de formare;
candidaţii recrutaţi pentru formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor din serviciul medical trebuie să deţină certificat de membru al Colegiului Medicilor din România cu drept de liberă practică, conform prevederilor legale în vigoare.

3. Pentru formarea maiştrilor militari în instituţiile de învăţământ postliceal militar

să aibă vârsta de cel mult 28 de ani împliniţi în anul organizării concursului de admitere;
să fie absolvenţi ai învăţământului liceal, militar sau civil, cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere.

4. Pentru formarea subofiţerilor în instituţiile de învăţământ postliceal militar (filiera directă)

4.1. Pentru candidaţii care sunt soldaţi/gradaţi profesionişti în activitate:
să aibă vârsta de cel mult 35 de ani împliniţi în anul organizării concursului de admitere;* să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;
să aibă cel puţin 3 ani vechime în serviciu ca soldat/gradat profesionist, calculată de la data finalizării programului de instruire şi până la data începerii cursului de formare pe filiera directă a subofiţerilor în activitate;
să aibă în aprecierea de serviciu din ultimii 3 ani calificativul cel puţin „Foarte bun”.

5. Pentru formarea subofiţerilor prin absolvirea Cursului de formare a subofiţerilor în activitate (filiera indirectă)
5.1. Pentru candidaţii care sunt soldaţi/gradaţi profesionişti în activitate:
să aibă vârsta de cel mult 45 de ani împliniţi la data acordării gradului;
să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;
să aibă studii/competenţe profesionale corespunzătoare armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare;
pentru serviciul medical – să fie absolvenţi ai învăţământului liceal/postliceal sau universitar de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituţiei de învăţământ, şi să deţină certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
să aibă cel puţin 3 ani vechime în serviciu ca soldaţi/gradaţi profesionişti, calculată de la data finalizării programului de instruire şi până la data începerii cursului de formare pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate;
să fie confirmaţi în arma sau serviciul militar pentru care se organizează concursul de admitere la cursul de formare pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate;
excepţie de la prevederile punctului anterior fac candidaţii pentru armele „auto” şi „geniu”, care trebuie să posede permis de conducere, categoriile B şi C, precum şi cei pentru serviciul muzici militare şi serviciul medical;
să aibă în aprecierea de serviciu din ultimul an calificativul de cel puţin ,,Foarte bun”
5.2. Pentru candidaţii care sunt subofiţeri în rezervă:
să aibă vârsta de cel mult 40 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere la cursul de formare;
să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat, sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;
să aibă studii/competenţe profesionale corespunzătoare armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare;
pentru serviciul medical – să fie absolvenţi ai învăţământului liceal/postliceal sau universitar de specialitate, cu diplomă sau certificat de absolvire/de competenţă profesională pentru specialitatea de asistent medical generalist;
să posede permis de conducere auto categoriile B şi C – numai pentru candidaţii care optează pentru armele “auto”, “geniu” şi “tancuri.
5.3. Pentru candidaţii care sunt civili (din cadrul sau din afara M.Ap.N.):
să aibă vârsta de cel mult 40 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere la cursul de formare;
să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;
pentru serviciul medical – să fie absolvenţi ai învăţământului liceal/postliceal sau universitar de specialitate, cu diplomă sau certificat de absolvire/de competenţă profesională pentru specialitatea de asistent medical generalist;
să aibă studii/competenţe profesionale corespunzătoare armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare;
să posede permis de conducere auto categoriile B şi C – numai pentru candidaţii care optează pentru armele “auto”, “geniu” şi “tancuri”.
6. Pentru formarea soldaţilor/gradaţilor profesionişti prin absolvirea unui program de instruire
să aibă vârsta între 18 ani, împliniţi până la data începerii programului de instruire, şi cel mult 50 de ani, împliniţi până la data încheierii primului contract de angajare;
să fie absolvenţi cel puţin ai învăţământului general obligatoriu sau să facă dovada absolvirii acestuia, până la data începerii programului de instruire;
să posede permis de conducere auto categoriile B şi C – numai candidaţii care optează pentru arma „auto”, iar pentru arma „geniu” doar pentru specialităţile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto;
să fie de acord să renunţe la gradul dobândit anterior şi deţinut ca rezervist, după angajarea în armată;
să deţină diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale – numai candidaţii care optează pentru profesia de soldat şi gradat profesionist în arma “aviaţie”, specialitatea “însoţitor de bord-paramedic”
7. Pentru candidaţii care doresc să urmeze colegiul naţional militar
să aibă vârsta de cel mult 16 ani, împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere;
să fie absolvenţi ai învăţământului secundar inferior – ciclul gimnazial sau să facă dovada absolvirii acestuia, până la data concursului de admitere.

Personal civil

Ocuparea unei funcţii vacante de personal civil se face numai în urma susţinerii unui concurs sau examen, în baza unui contract individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată sau determinată, sau a ordinului de numire în funcţia publică, în condiţiile prevăzute la art. 12 şi art. 30 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi, respectiv, ale art. 57 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Publicitatea posturilor vacante de personal civil se face în momentul organizării efective a concursurilor, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei probe a concursului, la sediul fiecărei unităţi militare angajatoare, pe site-ul Ministerului Apărării Naţionale (www.mapn.ro), pe portalul posturi.gov.ro, în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, precum şi prin publicarea anunţului de concurs într-un cotidian de largă circulaţie.

În prezent, organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de personal civil se face cu încadrarea în numărul maxim de posturi finanţate în anul 2015 şi în cheltuielile de personal aprobate prin buget, în acord cu prevederile art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual:
are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
are capacitate deplină de exerciţiu;
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs se stabilesc de către comandanţii/şefii unităţilor organizatoare, pe baza cerinţelor cuprinse în fişa postului îi se referă, în principal, la:
condiţiile de studii stabilite de prevederile statului de organizare;
absolvirea unor cursuri ori programe de perfecţionare şi/sau specializare;
nivelul de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate;
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
nivelul de cunoaştere a limbilor străine;
cunoştinţele de operare sau, după caz, de programare pe calculator;
abilităţile, calităţile şi aptitudinile corespunzătoare specificului postului;
capacitatea managerială, pentru posturile de conducere.

Pentru mai multe informații, accesați:
https://recrutare.mapn.ro/

Leave a Response