|duminică, iunie 16, 2024
  • Follow Us!

Primăria Călimăneşti deţine registrul local al spaţiilor verzi din intravilanul oraşului 

calimanesti_4 Florinel Constantinescu

La iniţiativa primarului Florinel Constantinescu, Consiliul Local Călimăneşti a aprobat recent proiectul documentaţiei „Registrul local al spaţiilor verzi din intravilanul oraşului Călimăneşti”. În conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, autoritatile administraţiei publice locale au obligaţia sa tina evidenta spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, prin constituirea registrelor locale ale spatiilor verzi, pe care le actualizeaza ori de cate ori intervin modificări. „Obiectivele ce se asigura prin elaborarea registrelor locale ale spatiilor verzi din intravilanul localitatilor sunt: protectia si conservarea spatiilor verzi pentru menţinerea biodiversitatii lor; menţinerea si dezvoltarea funcţiilor de protectie a spatiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menţinerea peisajelor in scopul ocrotirii sanatatii populaţiei, protectiei mediului si al asigurarii calitatii vieţii; regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei si a calitatii spatiilor verzi; elaborarea si aplicarea unui complex de masuri privind aducerea si menţinerea spatiilor verzi in starea corespunzătoare funcţiilor lor; identificarea zonelor deficitare si realizarea de lucrări pentru extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetatie; extinderea suprafeţelor ocupate de spatii verzi, prin includerea in categoria spatiilor verzi publice a terenurilor cu potential ecologic sau socio-cultural. Registrul local al spatiilor verzi din intravilanul localitatilor va determina o buna gestionare a potenţialului spatiilor verzi cu implicaţii asupra siguranţei si calitatii vieţii, asigurand crearea unui sistem de monitorizare a spatiilor verzi si a terenurilor degradate ce pot fi recuperate ca spatii verzi, in vederea asigurarii calitatii factorilor de mediu si stării de sanatate a populaţiei. Sunt considerate spatii verzi urmatoarele tipuri de terenuri existente in intravilanul localitatilor: spatii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fasii plantate; spatii verzi publice cu folosinţa specializata; spatii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri si baze sportive; spatii verzi pentru protectia lacurilor si cursurilor de apa; culoare de protectie fata de infrastructura tehnica; păduri de agrement. Spatiile verzi publice cu folosinţa specializata sunt: grădini botanice si zoologice, muzee in aer liber, parcuri expozitionale, zone ambientale si de agrement pentru animalele dresate in spectacolele de circ; cele aferente dotărilor publice: crese, grădiniţe, scoli, unitati sanitare sau de protectie sociala, institutii, edificii de cult, cimitire; baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanta. Registrul local al spatiilor verzi din intravilanul localitatilor se constituie ca o componenta a unui sistem informaţional de evidenta si inventariere sistematica a terenurilor din intravilanul localitatilor definite ca spatii verzi conform legii. Registrul local al spatiilor verzi din intravilanul localitatilor trebuie corelat cu prevederile planurilor urbanistice generale si ale regulamentelor de urbanism întocmite conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare. Activitatile care se au fost întreprinse de către autoritatea administraţiei publice a oraşului Călimăneşti in vederea constituirii Registrului local al spatiilor verzi din intravilanul localitatilor sunt urmatoarele: inventarierea si transpunerea pe planuri si harţi, in format digital, a terenurilor definite ca spatii verzi; constituirea unui sistem informaţional specific, cuprinzând date si informaţii specifice privin speciile de arbori si vegetatia existenta, cu determinarea indicilor calitativi si cantitativi; elaborarea unor planuri sau harţi in format digital, la nivelul intravilanului localitatii; exploatarea si actualizarea informaţiilor din planurile sau hărţile digitale privind spatiile ver; arborii izolaţi si terenurile degradate, in scopul gestionarii eficiente a acestora. Planurile şi hărţile in format digital cuprind: terenurile definite ca spatii verzi – 48.368 mp; distributia arborilor izolaţi si ocrotiti; terenurile degradate care pot fi transformate in spatii verzi. Au fost identificaţi un număr total de 919 arbori şi arburşti dintre care putem enumera: tei argintiu, plop tremurător, brad argintiu, pini, sălcii pletoase, frasin, paltin, scoru de munte molid, castan sălbatic, ulm, arţar, fag, magnolia, tuia, etc”, se arată în raportului de specialitate privind aprobarea documentaţiei „Registrul local al spaţiilor verzi din intravilanul oraşului Călimăneşti”.

Leave a Response