|miercuri, decembrie 8, 2021
  • Follow Us!

Bugetul propriu pe 2018 al Consiliului Judeţean se ridica la 105 milioane euro 

Consiliul-Judetean-Valcea-300x295

 

 

Joi, 15 februarie 2018, Consiliul Judeţean Vâlcea va aproba bugetul propriu, lista obiectivelor de investiţii ale CJ Vâlcea, finanţate parţial sau integral de la buget şi a numărului de personal şi fondul aferent salariilor de bază din aparatul de specialitate şi din instituţiile şi serviciile publice finanţate din bugetul local, pe anul 2018, precum şi bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii şi a numărului de personal şi a fondului aferent salariilor de bază, pe anul 2018 şi estimări pe anii 2019-2021. Veniturile CJ Vâlcea în 2018 sunt grupate după caracterul lor (fiscal sau nefiscal) şi după sursa de provenienţă, în cadrul fiecărei subdiviziuni preliminându-se nivelul încasărilor. Pentru anul 2018, încasările estimate la nivelul de 483.355 mii lei (105 milioane de euro), provin din: 57.123 mii lei, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor; în anul 2018, prin derogare de la prevederile din Legea privind finanţele publice locale din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul judeţului Vâlcea, pentru Consiliul Judeţean Vâlcea au fost sumele de 26.161 mii lei reprezintă alocări directe din impozitul pe venit încasat (11,25%), 10.830 mii lei reprezintă sume alocate din cota de 17,25% pentru asigurare buget minim de funcţionare, 36.502 mii lei reprezintă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, diminuate cu jumătate din excedentul la data data de 31.12.2016; prin proiectul de hotărâre iniţiat privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pentru anul 2018, din suma totală de 11.411 mii lei, aprobată judeţului Vâlcea pentru finanţarea cheltuielilor drumurilor judeţene s-a propus utilizarea sumei de 7.654 mii lei din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată; în baza prevederilor din Legea nr.273/2006, au fost evaluate veniturile proprii, formate din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte şi alte venituri, în sumă de 7.936 mii lei; subvenţiile de la bugetul de stat şi alte bugete au fost evaluate la suma totală de 251.226 mii lei; donaţiile şi sponsorizările au fost evaluate la suma de 7,17 mii lei; 60.415 mii lei sume ce urmează să fie primite de la UE în contul plăţilor efectuate; 25.500 mii lei, sume ce se vor utiliza din excedentul bugetului local pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.

 

Peste 40 milioane de euro pentru finanţarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea

 

În acest an, cheltuielile CJ Vâlcea au fost repartizate pe instituţii şi servicii publice de interes judeţean. Astfel, 30.684 mii lei reprezintă creditele necesare funcţionării activităţii aparatului propriu al Consiliului Judeţean Vâlcea, respectiv pentru asigurarea cheltuielilor de personal, a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, a cotizaţiilor şi contribuţiilor Consiliului Judeţean Vâlcea la organismele din care acesta face parte, precum şi pentru realizarea unor investiţii publice şi achiziţionarea unor dotări independente (în suma totală de 30.684 mii lei sunt prevăzute fonduri şi pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea unui sistem unitar al managementului calităţii la nivelul Consiliului Judeţean” în valoare de 625 mii lei). 1.350 mii lei reprezintă transferuri către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în completarea veniturilor proprii ale acestei instituţii, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile. 30 mii lei reprezintă creditele necesare funcţionării activităţii Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Vâlcea. 280 mii lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor cu indemnizaţiile de hrană şi periculozitate, precum şi a cheltuielilor cu bunuri şi servicii, la Serviciul Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Vâlcea. 450 mii lei reprezintă Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea. 1.238 mii lei pentru asigurarea creditelor necesare plăţii dobânzilor şi comisioanelor aferente împrumuturilor contractate. 9.835 mii lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare rambursării ratelor de capital aferente împrumuturilor contractate de Consiliul Judeţean Vâlcea, în anii precedenţi pentru realizarea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă cât şi a obiectivelor de investiţii finanţate din veniturile proprii. 325 mii lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor cu bunurile şi serviciile şi pentru cheltuieli de capital la Centrul Militar Judeţean Vâlcea. 408 mii lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor cu bunurile şi serviciile şi cheltuielilor de capital la Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” Vâlcea. 120 mii lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor de funcţionare la aparatul propriu al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea. 1.286 mii lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor de funcţionare la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni (din această sumă, 626 mii lei reprezintă finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţământul special). 1.294 mii lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor de funcţionare la Şcoala Profesională Specială Bistriţa (din această sumă, 673 mii lei reprezintă finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţământul special). 5.164 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor determinate de implementarea „Programului pentru şcoli al României”, în perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2017-2018. 192 mii pentru asigurarea creditelor bugetare necesare pentru implementarea proiectului „Consolidare, modernizare extinderea şi dotarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni” (47 mii lei) şi pentru realizarea documentaţiei tehnico-economice la obiectivul „Consolidare şi reabilitarea energetică a Şcolii profesionale, Speciale Bistriţa”(145 mii lei). 555,24 mii lei pentru realizarea următoarelor investiţii „Servicii de certificare energetică la obiectivul de investiţii Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea”, „Modernizarea extinderea şi dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea”, „Modernizarea extinderea şi dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea”, „Consolidarea şi reabilitarea termică a secţiilor Spitalului Judeţean de Urgentă Vâlcea” din str. General Magheru nr. 3 şi din str. Remus Bellu. 300 mii lei reprezintă contribuţia Consiliului Judeţean Vâlcea la realizarea de reparaţii capitale drum acces, căi de acces, spaţii verzi parcări autoturisme, lac cu nuferi, din incinta Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăeşti. 800 mii lei reprezintă contribuţia Consiliului Judeţean Vâlcea la realizarea obiectivului de investiţii „Constructie clădire administrativă Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti”. 426 mii lei reprezintă contribuţia Consiliului Judeţean Vâlcea la achiziţionarea de aparatură şi echipamente medicale pentru Spitalul Judeţen de Urgenţă Vâlcea. 2.800 mii lei pentru asigurarea creditelor necesare finanţării cheltuielilor de personal şi bunuri şi servicii ale Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti (din această sumă, 1.250 mii lei reprezintă creditele ce se vor aloca de Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea pentru achitarea drepturilor salariale ale personalului medical şi medicamente). 3.535 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor de personal, bunuri şi servicii precum şi pentru cofinanţare proiecte, la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Râmnicu Vâlcea. 8.067 mii lei reprezintă transferuri către instituţiile publice de cultură. 10.832 mii lei pentru plata contribuţiilor personalului neclerical angajat în unităţile de cult din ţară, în conformitate cu prevederile OUG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România. 360 mii lei pentru finanţarea nerambursabilă a unor activităţi nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005. 1.296 mii lei pentru realizarea a două obiective de investiţii, repectiv Reamenajare spaţii Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea şi Restaurarea, dotarea şi punerea în valoare a Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu. 185.694 mii lei (40 milioane de euro) pentru finanţarea cheltuielilor de personal, bunuri şi servicii, drepturi şi facilităţi acordate persoanelor cu handicap şi cheltuieli de capital ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea. 3.434 mii lei pentru asigurarea creditelor necesare întocmirii documentaţiilor tehnico-economice necesare în etapa de pregătire a proiectelor: „Consolidare şi reabilitare energetică a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropshiatrică Măciuca”, „Reabilitare termică a clădirii în care funcţionează Centrul de îngrijire şi Asistenţă Bistriţa” şi „Creştere eficienţei energetice a clădirii în care funcţionează Complexului de servicii comunitare – Râmnicu Vâlcea”. 42.537 mii lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare realizării proiectului „Sistem de management integrat de gestionare a deşeurilor solide în judeţul Vâlcea” faza I şi pentru fazarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea. 2.500 mii lei reprezintă vărsăminte către Fondul de întreţinere, înlocuire şi Dezvoltare pentru realizarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice-faza I şi etapa II”. 100 mii lei pentru achiziţionarea serviciilor pentru elaborarea studiului necesar elaborării planului privind calitatea aerului. 375 mii lei reprezintă transferuri către Serviciul Judeţean de Protecţie a Plantelor Vâlcea, acordate în completarea veniturilor proprii pentru finanţarea cheltuielilor acestuia, în anul 2018. 163.144 mii lei pentru asigurarea creditelor necesare efectuării cheltuielilor în domeniul transporturilor. 120 mii lei reprezintă creditele bugetare necesare realizării proiectului „Mirajul Oltului – Extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti-Căciulata”. 3.822 mii lei pentru finanţarea aparaturii medicale, rămasă nedecontată în anul 2017 de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea.

 

Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene pentru anul 2018 are o valoare de 17,54 milioane RON

 

Direcţia Tehnică din CJ Vâlcea, în baza referatului nr. 1710 din 08.02.2018, aprobat de ordonatorul principal de credite, solicită aprobarea programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, care pentru anul 2018 a fost fundamentat la nivelul de 17.539 mii lei. În scopul asigurării unei viabilităţi corespunzătoare a reţelei de drumuri judeţene şi readucerii stării tehnice degradate la o stare corespunzătoare desfăşurării fluente şi în condiţii de siguranţă a traficului rutier, se propune repartizarea sumei de 17.539,11 mii lei, pe servicii şi lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, după cum urmează: 78 mii lei, pentru servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice, respectiv pentru întocmirea documentaţiilor lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene; 2.475 mii lei, pentru lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă a drumurilor publice, respectiv pentru lucrări de întreţinere curentă pe timp de vară şi lucrări de întreţinere pe timp de iarnă (întreţinerea îmbrăcămintei asfaltice, întreţinerea drumurilor pietruite, întreţinerea platformei drumurilor, asigurarea scurgerii apelor în zona drumurilor şi prevenirea efectelor inundaţiilor, întreţinerea mijloacelor pentru siguranţa circulaţiei rutiere, etc); 14.410 mii lei, pentru lucrări şi servicii privind întreţinerea periodică a drumurilor publice (executarea de covoare bituminoase, realizarea siguranţei rutiere, protejarea corpului şi a platformei drumului, întreţinerea periodică a podurilor, pasajelor, podeţelor şi tunelurilor); 576 mii lei pentru lucrări aferente reparaţiilor curente la drumurile publice (lucrări accidentale, refaceri după inundaţii, alunecări dfe teren, afuieri de poduri, etc, pentru aducerea drumurilor şi podurilor la starea tehnică iniţială). În cadrul programului se propune aprobarea valorii estimative a lucrărilor, urmând ca valorile finale să rezulte pe baza documentaţiilor tehnico economice ce se vor elabora (antemăsurători, liste de cantităţi de lucrări, etc). Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 25 din 27 februarie 2017, s-a aprobat atribuirea Acordului cadru de lucrări pentru Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene şi Contractului subsecvent de lucrări pe anul 2017, către Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea (RAJDP), în conformitate cu prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Acordul cadru are o durată de 4 ani, respectiv 2017-2021, iar contractele subsecvente de lucrări se vor încheia anual. Valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, care se atribuie RAJDP Vâlcea în anul 2018, în baza contractului subsecvent, este de 17.539 mii lei. Prin anexa nr. 10 la Legea Bugetului de stat pe anul 2018, s-a aprobat pentru judeţul Vâlcea numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult, pe anul 2018 şi estimări pe anii 2019-2021. Numărul maxim de posturi aprobat pentru personalul neclerical din unităţile de cult finanţat de la bugetul de stat , în anul 2018 este de 530, iar în anii 2019-2021, numărul maxim de posturi este de 530 pentru fiecare an în parte. În anul 2018, numărul de 530 de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, finanţate de la bugetul de stat.

(Petre Coman)

Leave a Response