|sâmbătă, iulie 2, 2022
  • Follow Us!

Abateri financiar-contabile de 60 miliarde de lei vechi descoperite la Primăria comunei Valea Mare 

briceag-2

 

Recent, Camera de Conturi Vâlcea a publicat sinteza rezultatelor acțiunii de audit desfășurată la Primăria Valea Mare (primar Constantin Briceag), fiind constatate abateri financiar-contabile de circa 60 miliarde de lei vechi aferente anului 2016. Dintre neregului consemnăm: nefundamentarea veniturilor proprii pentru anul 2016 cel mult la nivelul realizărilor din anul 2015, în situaţia în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugete în ultimii 2 ani a fost mai mic de 97% pe fiecare an; nu există concordanță între soldul contului creanțelor bugetare la data de 31.12.2016 și situația analitică pe plătitor (lista de rămășiță) la aceeași dată, valoarea creanțelor bugetului local din balanță fiind mai mare decât cea din lista de rămășiță cu 291 mii lei; au fost înregistrate în domeniul privat al comunei bunuri în valoare de 5089 mii lei, care, potrivit legislației, fac parte din domeniul public local al unității administrativ teritoriale; în contul 231 ,,Active fixe corporale în curs de execuţie” au fost menținute obiective de investiții finalizate și recepționate în valoare de 12 mii lei; sumele reprezentând ,,suprasolviri”, înregistrate la finele anului 2016, nu sunt corect evidenţiate în contabilitate (aceste sume reprezintă încasări efectuate de la persoane fizice şi juridice, mai mari decât debitele datorate, sau plăţi fără debite pentru unele categorii de impozite şi taxe, valoarea totală a suprasolvirilor fiind de 17 mii lei); nu au fost parcurse etapele de organizare și implementare a sistemului de control intern, conducătorul entităţii nu a constituit, prin act de decizie internă, o structură cu atribuții privind monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial. Din verificarea modului de stabilire, urmărire și încasare a impozitelor și taxelor locale și a concordanței dintre evidența contabilă și cea fiscală s-au constatat următoarele: stabilirea sumelor datorate de plătitori nu s-a facut pe baza declaraţiilor de impunere, înregistrărilor existente în registrele agricole, în evidenţele specifice cadastrului imobiliar, nu au fost solicitate informații oricărei altor entităţi care deţin informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile pentru identificarea contribuabililor ori a materiei impozabile; neconcordanțe între Registrul de rol nominal unic, Registrul Agricol, matricola existentă în aplicația IT pentru impozite și taxe locale și lista de rămășiță de la 31.12.2016; lipsa dosarelor fiscale ale contribuabililor, a declarațiilor și a documentelor care stau la baza înregistrărilor efectuate la nivelul Compartimentului Agricol, Cadastru și Registrul Agricol; acordarea scutirilor la plata impozitului pe clădiri folosite ca domiciliu în proprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat în anul depunerii documentelor justificative de către contribuabili, neexistând o aprobare a Consiliului Local în acest sens; neacordarea bonificațiilor tuturor contribuabililor pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri datorat pentru întregul an; necalcularea majorărilor de întârziere conform prevederilor legale pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitori a obligațiilor fiscale principale datorate bugetului local. Din verificarea modului de stabilire a impozitului pe clădiri și pe teren datorat de persoanele fizice s-a constatat că personalul de specialitate din cadrul compartimentului impozite şi taxe locale nu a stabilit si încasat aceste impozite conform prevederilor legale în materie, din cauză că nu s-a ţinut seama de reglementările legale privind zonarea localităţii. Din cauza neurmăririi stadiului fizic al clădirilor edificate în baza unor autorizații de construire al căror termen de valabilitate a expirat și a neinventarierii materiei impozabile, la nivelul Primăriei Valea Mare nu au fost înregistrate și încasate venituri din impozitul pe clădirile deţinute de persoanele fizice şi juridice în valoare de 92 mii lei. Valoarea taxei pentru eliberarea autorizațiilor de construire nu a fost stabilită în conformitate cu prevederile Codului fiscal, valoarea abaterii constatate fiind de 4 mii lei și reprezintă valoarea taxei pentru eliberarea autorizațiilor de construire nestabilită, neînregistrată și neîncasată. Atât la nivelul ordonatorului principal cât și a celui terțiar de credite, operațiunea de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii nu s-a efectuat cu respectarea, în totalitate, a prevederilor legale. Din cauza neurmăririi derulării contractelor de închiriere sau concesiune încheiate la nivelul instituției, la nivelul Primăriei Valea Mare nu a fost stabilită, înregistrată și încasată chirie în valoare de 35 mii lei.

(Petre Coman)

Leave a Response