|sâmbătă, aprilie 20, 2024
  • Follow Us!

Primarul Constantin Aleca a delegat ILEGAL activitățile de colectare a deșeurilor din Bălceşti 

PRIMAR-BALCESTI-ALECA-680x365_c

 

În urma verificărilor Curţii de Conturi şi pe baza documentelor puse la dispoziție, s-a constatat faptul Primăria oraşului Bălcești, condusă de liberalul Constantin Aleca, a încălcat la sfârşitul anului 2016 prevederile legale cu privire la gestionarea serviciilor publice de salubrizare, în sensul că, deși a aprobat gestionarea directă a acestora de către Serviciul Comunitar de Utilități Publice Bălcești, activitățile de colectare a deșeurilor au fost realizate în fapt de un operator cu capital privat în baza unor contracte de prestări servicii. În urma verificărilor efectuate asupra contului 231 „Active fixe în curs de execuție”, s-a constat faptul că Primăria Bălcești a menținut în sold investiții sistate sau fără utilitate în valoare de 33 mii lei, care se regăsesc în evidența contabilă, fără să se analizeze la data de 31.12.2016 posibilitatea continuării acestora. Participațiile deținute de Primăria Bălcești la capitalul social al ADI APA Vâlcea nu sunt înregistrate în contabilitate. La ordonatorul terțiar de credite Serviciul Comunitar de Utilități Publice Bălcești s-a constatat încasarea nejustificată a sumei totale de 1 mie lei prin facturarea către Primăria Bălcești a unor servicii (măturat stradal, curățirea de pe străzi a zăpezii și gheții) pentru suprafețe ale străzilor mai mari decât cele existente, dar și a unor spații verzi mai mari decât cele existente. La ordonatorul terțiar de credite Liceul Tehnologic Petrache Poenaru, s-a constatat faptul că în valoarea facturilor pentru consumul de gaze naturale a fost inclusă și contravaloarea accizelor. Ordonatorul terțiar de credite Căminul pentru persoane vârstnice Bălcești nu a respectat în totalitate reglementările legale cu privire la asigurarea finanțării pentru persoanele care nu au domiciliul pe raza unității administrativ-teritoriale Orașul Bălcești pe baza parteneriatelor încheiate cu consiliile locale din localitățile de domiciliu. Ordonatorul terțiar de credite Căminul pentru persoane vârstnice Bălcești a oferit servicii sociale cu nerespectarea prevederilor „Regulamentului de organizare și funcționare”. Ordonatorul terțiar de credite Căminul pentru persoane vârstnice Bălcești a efectuat plăți în sumă de 1 mie lei pentru achiziționarea de combustibil al cărui consum nu a fost justificat în totalitate. Tot Căminul pentru persoane vârstnice Bălcești a efectuat în mod nejustificat plăți pentru penalități de întârziere, convorbiri în roaming, apeluri și SMS-uri la numere cu tarife speciale în valoare totală de 1 mie lei. Urmare a verificării cheltuielilor materiale la Liceul Tehnologic Petrache Poenaru Bălcești s-a constatat efectuarea unor plăți pentru servicii de expertiză contabilă care nu au legătură cu activitatea instituției. La Căminul pentru persoane vârstnice Bălcești s-a constatat că s-au efectuat plăți nejustificate pentru penalități de întârziere, cheltuieli de judecată și cheltuieli de executare silită în sumă totală de 4 mii lei. Ordonatorul terțiar de credite Căminul pentru persoane vârstnice Bălcești a efectuat în mod nejustificat plăți la Titlul 20 – „Cheltuieli cu bunuri și servicii” pentru amenzi contravenționale. Ordonatorul terțiar de credite Liceul Tehnologic Petrache Poenaru Bălcești utilizează patrimoniul public al Primăriei Bălcești fără încheierea unui protocol de predare primire a unor active patrimoniale (active fixe corporale). Primăria Bălcești nu a evidențiat, înregistrat și încasat venituri ca urmare dării în administrare a unor active în baza contractelor de prestări servicii salubrizare. Ordonatorul terțiar de credite Liceul Tehnologic Petrache Poenaru a realizat operațiunea de casare a unor mijloace fixe amortizate integral, cu o valoare contabilă totală de 45 mii lei fără aprobarea ordonatorului principal de credite.

 

Primăria Bălceşti a plătit din buget convorbirile și SMS-uri la numere cu… tarif special

 

Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Vâlcea la Primăria Bălceşti: supunerea spre aprobarea Consiliului Local în vederea luării măsurilor legale care se impun referitoare la menținerea investițiilor în curs în evidențele contabile ale unității administrativ  teritoriale, sau stabilirea eventualelor responsabilități privind sistarea investițiilor în cauză; întocmirea de către ordonatorul terțiar de credite Serviciul Comunitar de Utilități Publice Bălcești a fișelor de activitate zilnică pe categorii de operațiuni, stabilirea prin hotărâre a Consiliul local al Bălcești a suprafețelor străzilor, parcurilor, spațiilor verzi și a terenurilor pe care se execută servicii de măturat, curățirea zăpezii și gheții și actualizarea acestor servicii. La nivelul Căminului pentru persoane vârstnice Bălcești: luarea măsurilor în vederea plății arieratelor; încheierea angajamentelor legale la nivelul finanțărilor obținute; supunerea spre aprobarea Consiliului Local Bălcești a unui plan de restructurare a activității la nivelul sumelor reprezentând contribuții ale beneficiarilor, subvenții primite de la Consiliul Local Bălcești și Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială, coroborat cu redirecționarea beneficiarilor cu domiciliul în alte localități către alte centre și redimensionarea statului de personal, încadrarea în raportul de 2 beneficiari la un salariat, conform „Regulamentului de organizare și funcționare” aprobat prin HCL 26/2016; respectarea prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare pentru toți beneficiarii serviciilor sociale. Referitor la prejudiciile constatate cu ocazia misiunii de audit financiar, respectiv: 4 mii lei reprezentând penalități de întârziere, cheltuieli de judecată și cheltuieli de executare silită plătite de către Căminul pentru persoane vârstnice Bălcești în mod nelegal; 1 mie lei reprezentând amenzi contravenționale plătite de către Căminul pentru persoane vârstnice Bălcești în mod nelegal; 1 mie lei reprezentând convorbiri în roaming, convorbiri și SMS-uri la numere cu tarif special și penalități de întârziere plătite de către Căminul pentru persoane vârstnice Bălcești în mod nelegal; 1 mie lei care reprezintă consum de combustibil fără justificare legală efectuat de Căminul pentru persoane vârstnice Bălcești; 1 mie lei care reprezintă plată nelegală pentru expertiza contabilă efectuată de Liceul Tehnologic Petrache Poenaru; 1 mie lei care reprezintă accize gaze plătite în mod nelegal de către Liceul Tehnologic Petrache Poenaru, s-a dispus extinderea verificărilor, determinarea întregii întinderi a acestora, stabilirea persoanelor răspunzătoare și luarea măsurilor de recuperare a acestor în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Abaterile pentru care nu au fost formulate recomandări au fost remediate integral în timpul auditului financiar.

(Petre Coman)

Leave a Response