|sâmbătă, aprilie 20, 2024
  • Follow Us!

Primarul din Runcu a atribuit direct contractul de salubrizare către o firmă cu redevență… de 0 lei 

maria_dina_as

 

Conform unui raport al Curţii de Conturi, primarul comunei Runcu a aprobat în 2016 atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare către un operator, cu o redevență… de 0 lei. Nu au fost respectate unele prevederi legale privind achizițiile publice, respectiv: nu s-a întocmit programul anual al achiziţiilor publice pe baza referatelor de necesitate ce trebuiau emise de către compartimentele funcționale din cadrul entității; nu s-au planificat achizițiile ținând cont de gradul de prioritizare a necesităților, de estimările cu privire la fondurile ce pot fi alocate pentru realizarea obiectivelor și funcțiilor autorității publice administrative; nu există un compartiment al achizițiilor sau o persoană numită de către conducătorul entității. Nu au fost fundamentate veniturile proprii pentru anul 2016 cel mult la nivelul realizărilor din anul 2015, în situaţia în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugete în ultimii 2 ani a fost mai mic de 97% pe fiecare an. S-a realizat înregistrarea eronată, în patrimoniul privat, a terenurilor forestiere. Primăria Runcu nu a parcurs toate etapele de organizare și implementare a sistemului de control intern. Nu sunt respectate prevederile legale referitoare la controlul financiar preventiv propriu (CFP). Au fost achiziționate și plătite obiecte de inventar, piese de schimb și materiale consumabile care nu figurează în inventarul instituției sau care nu au legătură cu activitatea acesteia în sumă de 107 mii lei. În anul 2016, primarului și contabilului le-au fost acordate drepturi de personal fără nicio bază legală, valoarea abaterii fiind de 3 mii lei și reprezintă sumele primite necuvenit de către primar și contabil, la care se adaugă accesorii în valoare de 1 mie lei. Completarea foilor de parcurs nu s-a făcut cu respectarea, în totalitate, a prevederilor legale. În perioada 2016, la nivelul Primăriei Runcu nu au fost respectate prevederile legale privind consumul lunar de carburanţi, valoarea abaterii fiind de 16 mii lei și reprezintă valoarea consumului de carburant al autoturismului instituției cu care s-a depășit consumul normat, la care se adaugă accesorii în sumă de 3 mii lei. Pentru anul 2016, nu s-a putut justifica modul de utilizare a 4 carnete bonuri valorice pentru carburanți achiziționate de Primăria Runcu, valoarea abaterii fiind de 10 mii lei, la care se adaugă accesorii în valoare de 1 mie lei. Din cauza nevirării către bugetele publice, în cuantumul și în termenul legal, a impozitului pe veniturile din salarii și a cotelor de contribuții datorate de angajați și angajator, în anul 2016, la nivelul Primăriei Runcu s-au plătit din bugetul local dobânzi și penalități de întârziere în valoare totală de 24 mii lei la care se adaugă accesorii de 2 mii lei. Atât la nivelul ordonatorului principal cât și a celui terțiar de credite, operațiunea de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii nu s-a efectuat cu respectarea, în totalitate, a prevederilor legale. Școala Gimnazială Comuna Runcu utilizează bunuri din patrimoniul public al Primăriei Runcu fără încheierea unui protocol de predare primire a unor active patrimoniale (active fixe corporale).

Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi la Primăria Runcu: fundamentarea veniturilor proprii bugetului local având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; luarea măsurilor care se impun pentru evidențierea fondului forestier în domeniul public al unității administrativ teritoriale; continuarea procesului de implementare a controlului intern/managerial prin actualizarea procedurilor operaţionale existente şi implementarea acestora, identificarea și evaluarea riscurilor și înscrierea acestora în registrul riscurilor, stabilirea gradului de conformitate a sistemului de control intern/managerial prin efectuarea autoevaluării acestuia, completarea și actualizarea tuturor fișelor posturilor. Luarea măsurilor pentru: respectarea principiului separării atribuțiilor la nominalizarea persoanei desemnate să exercite viza de control financiar preventiv propriu; întocmirea registrului privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv; parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de reglementările legale cu privire la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare și întocmirea tuturor documentelor specifice; aplicarea vizei CFP pe toate documentele care stau la baza plăților efectuate de ordonatorul principal de credite; realizarea unei proceduri de lucru care să reglementeze cadrul de funcționare a controlului financiar preventiv la nivelul Primăriei Runcu; inventarierea tuturor materialelor, obiectelor de inventar și pieselor de schimb achiziționate în perioada 2015 – 2016 și identificarea modului de utilizare a acestora; valorificarea rezultatelor acțiunii de inventariere, înregistrarea eventualelor diferențe constatate și luarea măsurilor de recuperare, de la persoanele răspunzătoare, a contravalorii bunurilor pentru care se dovedește că nu au fost utilizate pentru activitatea instituției; desemnarea, prin dispoziție a primarului, a unei persoane cu atribuții privind eliberarea și verificarea modului de completare a foilor de parcurs; elaborarea, aprobarea și implementarea unei proceduri operaționale referitoare la întocmirea foilor de parcurs. Respectarea, în totalitate, a prevederilor legale privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, stabilirea unor proceduri proprii de inventariere, precum şi înregistrarea rezultatelor inventarierii în contabilitate, atât la nivelul ordonatorului principal cât și a celui terțiar de credite. Întocmirea unui protocol între UATC Runcu și Școala Gimnazială Comuna Runcu pentru predarea-primirea activelor înregistrate în evidența contabilă a unității administrativ teritoriale și care sunt în administrarea unității de învățământ. Luarea măsurilor pentru: întocmirea Programului anual al achiziţiilor publice pe baza referatelor de necesitate emise de către compartimentele funcționale din cadrul entității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; planificarea achizițiilor ținând cont de gradul de prioritizare a necesităților, de estimările cu privire la fondurile ce pot fi alocate pentru realizarea obiectivelor și funcțiilor autorității publice administrative; înființarea în cadrul UATC Runcu a unui compartiment intern specializat în achiziții publice sau numirea unei persoane cu pregătire de specialitate și cu atribuții pe linia achizițiilor publice. Referitor la prejudiciile constatate cu ocazia misiunii de audit financiar, respectiv: 3 mii lei reprezentând valoarea sumele primite necuvenit de către primar și contabil, la care se adaugă accesorii în sumă de 1 mie lei; 16 mii lei reprezentând valoarea consumului de carburant al autoturismului instituției cu care s-a depășit consumul normat, la care se adaugă accesorii în sumă de 3 mii lei; 10 mii lei reprezentând contravaloarea Bonurilor Cantități Fixe pentru carburanți care nu pot fi justificate, la care se adaugă accesorii în valoare de 1 mie lei; 24 mii lei reprezentând valoarea dobânzilor și penalităților de întârziere plătite din bugetul local, la care se adaugă accesorii în sumă de 2 mii lei, s-a dispus extinderea verificărilor, determinarea întregii întinderi a acestora, stabilirea persoanelor răspunzătoare și luarea măsurilor de recuperare a acestor în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Abaterile pentru care nu s-au formulat recomandări au fost remediate integral în timpul misiunii de audit.

(Nicu Trandafir)

Leave a Response