|vineri, mai 24, 2024
  • Follow Us!

Consiliul Local a prelungit contractul cu Romprest 

sigla romprest_1

 

După dezbateri aprinse, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2018, a aprobat ca, începând cu data de 1 august 2018, durata contractului de delegare nr. 23205/26.06.2015 încheiat cu asocierea SC Romprest Energy SRL şi SC Compania Romprest Service SA, să fie prelungit până la intrarea în vigoare a contractului de delegare atribuit de ADI Salubrizare, dar nu mai mult de 2 ani de la data respectivă. În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului nr. 168 din 28 august 2014, prin care s-a aprobat studiul de fundamentare – forma revizuită – pentru delegarea gestiunii unor activităţi componente ale Serviciului Public de Salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea, s-a desfăşurat procedura de achiziţie publică, conform OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiect „Delegarea gestiunii unor activităţi componente ale Serviciului Public de Salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea”. Ca urmare a finalizării procedurii de achiziţie publică, prin pronunţarea Deciziei civile nr. 1307/17.06.2015 a Curţii de Apel Piteşti care a respins plângerea formulată de SC BRAI CATA SRL împotriva deciziei CNSC nr. 690/71/C10/687 din 19.05.2015, a fost încheiat Contractul de delegare nr.23205/26.06.2015, cu operatorul a cărui ofertă a fost desemnată cîştigătoare, respectiv asocierea SC Romprest Energy SRL şi SC Compania Romprest Service SA, prin care a fost delegată gestiunea următoarelor activităţi componente ale serviciului de salubrizare: colectarea separata si transportul separat al deşeurilor municipale si al deşeurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fracţii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori; colectarea si transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioară sau exterioară a acestora. Conform prevederilor Capitolului 4 art. 4.1 alin l din Contractul mai sus amintit, durata pentru care s-au concesionat serviciile publice de salubrizare a fost de 3 ani (36 de luni) începând cu data emiterii ordinului de începere a serviciului şi poate fi prelungită până la intrarea în vigoare a contractului de delegare a gestiunii ce urmează să fie atribuit de asociaţia de dezvoltare intercomunitară (ADI) constituită la nivelul judeţului Vâlcea pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Vâlcea”, pentru zona 3 din care face parte şi municipiul. De asemenea, potrivit prevederilor alin. 2, în cazul în care după împlinirea termenului de 3 ani, contractul de delegare ce urmează a fi atribuit de ADI nu a intrat în vigoare, durata contractului va fi prelungită până la intrarea în vigoare a contractului de delegare atribuit de ADI, în condiţiile în care proiectul judeţean privind realizarea sistemului integrat de management al deşeurilor se află în implementare în această situaţie, prelungirea termenului contractului se poate face la iniţiativa delegatarului- municipiul Râmnicu Vâlcea, cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea contractului prin ajungerea la termen. Precizăm că, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 359/18 sept.2017 a Consiliului Local, de suspendare a aplicării HCL 326/31.08.2017 prin care se acordase mandat special reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în ADI Salubrizare, pentru aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a Serviciului de Salubrizare din Zonele 1 şi 3 ale Judeţului Vâlcea, a fost întocmit un Raport Tehnic privind analiza conţinutului documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a serviciului de salubrizare din zonele 1 şi 3 ale Judeţului Vâlcea, raport care a fost înaintat atât Consiliului Judeţean cât şi ADI Salubrizare, cu solicitarea de revizuire a documentaţiei de atribuire, având în vedere numeroasele observaţii formulate prin acest raport tehnic de către consultantul ARGIF PROIECT S.R.L. Până la această dată nu am primit un răspuns la această solicitare, transmisă cu adresa nr. 49754/22.12.2017. Actualul operator al serviciului de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea, asocierea SC Romprest Energy SRL şi SC Compania Romprest Service SA a solicitat prin adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 1105/12.01.018, în temeiul articolului 4.1 alin.(2)- (6) din Capitolul 4 – Durata contractului, al contractului de delegare nr.23205/26.06.2015, prelungirea cu 2 ani a termenului contractului mai sus amintit.

(Petre Coman)

Leave a Response