|sâmbătă, decembrie 10, 2022
  • Follow Us!

Profitul obţinut de Oltchim în 2017, de 10,4 milioane euro, pentru acoperirea… pierderilor din anii precedenţi 

oltchim_sm_770x470_55749300

 

Miercuri, 25 aprilie 2018, va avea loc şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la OLTCHIM, iar ordinea de zi este următoarea: prezentarea, discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare individuale ale SC Oltchim SA aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), aşa cum este prevăzut în Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2844/2016, în baza raportului administratorului special al societăţii şi a raportului auditorului financiar, aferente anului 2017; prezentarea, discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare consolidate ale SC Oltchim SA aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2017, întocmite în conformitate cu IFRS, în baza raportului administratorului special al societăţii şi a raportului auditorului financiar, aferente anului 2017; aprobarea repartizării profitului societăţii realizat în anul 2017 pentru acoperirea parţială a pierderilor contabile din anii anteriori. La Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Oltchim SA sunt îndreptăţiţi să participe şi îşi pot exercita dreptul de vot numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de referinţă, personal, prin reprezentanţii legali (în cazul persoanelor juridice), prin alţi reprezentanţi cărora li s-a acordat o împuternicire specială sau o împuternicire generală ori pot vota prin corespondenţă, în condiţiile Legii nr. 24/2017. În cazul în care un acţionar SC Oltchim SA este reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acţionarilor pe baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele votează în AGA exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi având calitatea de acţionari la data de referinţă.

Potrivit unei note a conducerii executive a SC Oltchim SA privind repartizarea profitului societăţii realizat în anul 2017 pentru acoperirea parţială a pierderilor contabile din anii anteriori, la data de 31 decembrie 2016, SC Oltchim SA a înregistrat o pierdere contabilă cumulată în sumă de 1,786 miliarde de lei, formată din: 965 milioane de lei, pierdere contabilă reportată provenită din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 „Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste”; 821,39 milioane de lei, pierdere contabilă. În anul 2017, societatea a înregistrat un profit net în sumă de 47,73 milioane de lei (10,4 milioane de euro). „În conformitate cu prevederile din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale; pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor. Faţă de cele prezentate propunem spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor repartizarea profitului net realizat de SC Oltchim SA în anul 2017, în sumă de 47,73 milioane de lei, pentru acoperirea parţială a pierderilor contabile din anii precedenţi” arată conducerea SC Oltchim SA. Gradul total de utilizare a capacităţilor de producţie de pe platforma chimică Râmnicu Vâlcea pe parcursul anului 2017 este de 32,9%, grad redus determinat de următoarele instalaţii care nu funcţionează, fiind în conservare: Monomer, PVC, Dioctilftalat, Anhidrida ftalică. Gradul de utilizare al instalaţiilor care au funcţionat a fost de 66% şi include următorele: Instalaţia de Electroliză cu Membrane, Secţiile Propenoxid, Polioli-polieteri, Secţia Oxo-alcooli. Au fost oprite şi în cursul anului 2017 următoarele linii de producţie: linia de producţie anhidridă ftalică – dioctilftalat oprită total din luna august 2012; instalaţia Electroliză cu mercur oprită total din luna mai 2012; secţia PVC oprită total din luna septembrie 2011; secţia Monomer oprită total din noiembrie 2008; instalaţiile Diviziei Petrochimice Bradu din noiembrie 2008.

(Petre Coman)

Leave a Response