|sâmbătă, decembrie 2, 2023
  • Follow Us!

Omul de afaceri Ion Cazan i-a dat o lectie baronului din Ionesti, Constantin Neagoie 

neagoie-betivul

Firma Cazicom primeşte o nouă decizie favorabilă din partea CNSC. Va executa o lucrare de asfaltare în Ioneşti

 

Prin Decizia nr. 1890/C11/2032/2018, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) a admis contestaţia formulată de CAZICOM SRL, în contradictoriu cu Primaria Ioneşti, în calitate de autoritate contractantă, anulează procesul verbal nr. 3176/30.05.2018 și actele subsecvente acestuia în ceea ce privește evaluare propunerii tehnice depuse de CAZICOM SRL și obligă autoritatea contractantă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei decizii, pentru considerentele expuse în motivare, la reevaluarea acesteia. Împotriva deciziei CNSC, se putea formula plângere în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate. Prin contestația nr. RT1645/13.06.2018, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 23897/14.06.2018, formulată de CAZICOM SRL, cu sediul social în Băile Olănești, formulată împotriva rezultatului procedurii comunicat prin adresa nr. 3178/30.05.2018, comunicată de Primăria Ioneşti, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii simplificate – într-o singură etapă, organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Proiectare fazele pt + cs + de + pac și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții – asfaltare drumuri de interes local și străzi în comuna Ionești, județul Vâlcea”, s-a solicitat admiterea contestației, anularea comunicării nr. 3178/20.05.2018, anularea răspunsului autorității contractante nr. 3353/08.06.2018 în urma formulării notificării, precum și obligarea autorității contractante la adoptarea măsurilor de remediere și reanalizarea ofertei depuse de contestatoare.

În urmă cu exact 1 an, tot Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a admis o altă contestație formulată de către SC CAZICOM SRL, în contradictoriu cu Primăria Zătreni, la obiectivul de investiţii „Extindere reţea de canalizare în satele Manicea, Stanomiru, Făureşti, Săscioara, DN 67B, comuna Zătreni”, investiţie care a primit de la Ministerul Dezvoltării Regionale suma de peste 25 miliarde de lei vechi. Tot CNSC a mai decis anularea adresei de comunicare a deciziei de respingere a ofertei contestatoarei nr. 145/09.05.2017, adresa de răspuns la notificarea prealabilă nr. 150/16.05.2017 și actele subsecvente sau anterioare actelor anulate, emise în legătură cu decizia de resingere a contestatoarei şi a obligat autoritatea contractantă la reluarea procedurii cu luarea în considerare a dovezilor furnizate de petentă în susținerea experienței sale similare. Prin contestaţia nr.1023/22.05.2017, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr.20848/26.05.2017, depusă de SC CAZICOM SRL, împotriva comunicării nr. 145 din 09.05.2017, emisă de către Primăria Zătreni, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii simplificate de lucrări de lucrări având ca obiect „Extindere retea de canalizare in satele Manicea, Stanomiru, Fauresti, Sascioara, DN 67B, comuna Zatreni, jud. Valcea” – Lucrări de construcții de canalizare de ape reziduale s-au solicitat: anularea, ca neîntemeiată și nelegală, a comunicării nr. 145/09.05.2017, prin care comisia de evaluare a respins, ca inacceptabilă, oferta contestatoarei pe motiv că aceasta nu îndeplinește unul dintre criteriile stabilite în documentația de atribuire, iar clarificările/completările transmise nu nu au fost concludente; anularea răspunsului la notificarea prealabilă nr. 150/16.05.2017, emis de Comuna Zătreni; obligarea autorității contractante la adoptarea măsurilor de remediere și reanalizarea ofertei depuse de SC Cazicom SRL.

(Nicu Trandafir)

Leave a Response