|luni, decembrie 11, 2023
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului a alocat mai multe fonduri pentru reabilitarea trotuarelor şi iluminatului public pe str. Ştirbei Vodă 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

 

Luni, 8 octombrie 2018, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat rectificarea bugetului local pentru anul 2018, prin disponibilizarea sumei de 300.000 lei de la secţiunea dezvoltare, majorându-se cu aceeaşi sumă secţiunea funcţionare. Suma de 300.000 lei se virează, pe capitole de cheltuieli, la secţiunea funcţionare, după cum urmează: 182.000 lei la Direcţia Administrării Domeniului Public – Cap 67 „Cultură, recreere şi religie”; 118.000 lei la Direcţia Administrării Domeniului Public – Cap 84 „Transporturi”. Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2018, diminuată cu suma de 300.000 lei, rămâne la valoarea de 36,34 milioane de lei. Bugetul pe anul 2018, rectificat, rămâne la valoarea totală de 205,58 milioane de lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli. După ultima rectificare bugetară, aprobată prin HCL nr. 290/11 septembrie 2018, valoarea totală a bugetului local consolidat este de 205,58 milioane de lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, creditele bugetare fiind repartizate pe secţiuni după cum urmează: secţiunea funcţionare – 167,15 milioane de lei, secţiunea dezvoltare – 38,43 milioane de lei. Conform prevederilor din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

Tot luni, 8 octombrie 2018, a avut loc rectificarea bugetului local, prin virări de credite bugetare de la un capitol la altul, pentru asigurarea finanţării unor obiective. Astfel, se disponibilizeză credite bugetare în sumă de 445.700 lei din suma alocată pentru finanţarea obiectivului „Reabilitare trotuare şi iluminat public str. Ştirbei Vodă, tronson cuprins între centrul Winmarkt şi acces auto parc Zăvoi”, „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” şi 1.300 lei din suma alocată pentru obiectivul „Echipamente joacă – zona Ostroveni”, din care 300.000 lei se transferă la secţiunea funcţionare, iar 147.000 lei se redistribuie pentru completarea finanţării la alte obiective din listă, după cum urmează: 125.000 lei finanţare obiectiv „Amenajare şi modernizare locuri de joacă”, 20.000 lei la obiectivul de investiţii „Amenajare locuinţe sociale – zona Ostroveni”, 2.000 lei la obiectivul de investiţii „PUZ Zona Centrală”. La secţiunea dezvoltare, se suplimentează creditele bugetare repartizate DADP cu suma de 300.000 lei, astfel: 182.000 lei la Direcţia Administrării Domeniului Public – Cap 67 „Cultură, recreere şi religie”; 118.000 lei la Direcţia Administrării Domeniului Public – Cap 84 „Transporturi”. Bunurile de natura mijloacelor fixe din domeniul public date în administrare unităţilor de învăţământ au o valoare totală de 501 milioane de lei.

Leave a Response