|duminică, iulie 21, 2024
  • Follow Us!

Stima noastra si mandria, sa traiasca Panadria! 

Barbu Panadria

Panadria SRL, patronată de șeful SGA Olt, Adi Barbu, un prieten al fostului primar din Slatina – Darius Vâlcov, actual ”guru” economic al PSD, a castigat cel mai important contract al Consiliului Judetean Valcea din ultimii ani, cu o valoare de peste 53 milioane lei noi (aproximativ 11 milioane euro!). Interesant este ca desi contractul a fost semnat in data de 12 noiembrie, anuntul de atribuire a fost postat in SEAP in data de 15 noiembrie (cititi mai jos!). Redactorii nostri au luat legatura cu responsabili din CJ care au dat din umeri, nestiind sa ne spuna de ce nu a aparut in 12 noiembrie sau mai devreme anuntul in sistemul electronic de achizitii publice. Nu acuzam pe nimeni in legatura cu aceasta atribuire, doar ridicam un semn de intrebare in legatura cu capacitatea acestei firme de a realiza o lucrare atat de importanta pentru judetul Valcea! Poate ca ar fi potrivit, sustinem inca o data, ca presedintele CJ Valcea, Constantin Radulescu, sa le impuna o mai mare rigoare subordonatilor in ceea ce priveste organizarea licitatiilor pentru a nu mai aparea astfel de controverse. Este clar ca seful PSD Valcea este sabotat din interior, la CJ, altfel nu ne explicam cum a ajuns sa castige acest contract tocmai firma lui Badea – Valcov (PSD) de la Slatina?! Bagam mana in foc ca, la fel ca la toate celelalte licitatii, Radulescu nu s-a implicat si-atunci – mai mult ca sigur – subordonatii l-au adus intr-o situatie ingrata… chiar daca, prin absurd, Panadria si-ar face treaba ca la carte, la Valcea.

Luni, 12 noiembrie a.c., preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, însoţit de specialişti din cadrul instituţiei, s-a deplasat în comuna Roeşti, pentru a semna, alături de reprezentanţii proiectantului şi ai constructorului, SC Panadria SRL din judetul Olt, contractul de achiziţie publică pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor la obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 643 B – DJ 643 – Băbeni Olteţu – Colelia – Pietroasa – Valea Mare – Drăganu – Ciocănari – Zăvoieni – Vârleni – Stăneşti – Măciuca – Cermegeşti – Chirigeşti – Bărbărigeni – Roeşti (DN 65C)”.
Drumul Judeţean 643 B, în lungime totală de 35,873 km, porneşte din DJ 643 şi asigură legătura cu Drumul Naţional 65C Limita jud. Dolj – Bălceşti – Dăeşti – Horezu (DN 67), traversând şase dintre comunele situate pe malul stâng al pârâului Cerna, respectiv, Diculeşti, Valea Mare, Măciuca, Stăneşti, Lădeşti şi Roeşti.
Contractul de lucrări (proiectare şi execuţie) are o valoare totală de 53.044.642,57 lei, inclusiv TVA, din care: 521.312,82 lei (inclusiv TVA) pentru proiectare şi asistenţă tehnică şi 52.523.329,75 lei (inclusiv TVA) pentru execuţie.
Capacităţile fizice care urmează a fi realizate în cadrul contractului de lucrări constau în: refacerea sistemului rutier pe o lungime de 6 km; reabilitarea sistemului rutier pe o distanţă de 29,873 km; construirea de şanţuri, rigole; amenajarea de podeţe, podeţe tubulare şi de acces la proprietăţi; apărări de maluri cu gabioane; consolidarea a 8 poduri; construirea de ziduri de sprijin etc.e
Durata totală a contractului este de 32 de luni, din care 2 luni sunt alocate lucrărilor de proiectare.

Tiberiu Pirnau

Anunt de atribuire la Anunt de participare [CAN1007754 / 15 nov. 2018] Proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții „Reabilitare şi modernizare DJ 643B DJ 643 – Băbeni Oltețu – Colelia – Pietroasa – Valea Mare – Drăganu – Ciocănari – Zăvoieni – Vârleni – Stănești – Măciuca – Cermegești – Chirigești – Bărbărigeni – Roești (DN 65 C), km 0+000 – 35+555”

  • TIP PROCEDURA: LICITATIE DESCHISA
  • TIP LEGISLATIE: LEGEA NR. 98/23.05.2016
  • SECTORIALE: NU
  • TRIMIS LA JOUE: NU
  • PPP: NU
  • DATA TRANSMITERII IN SEAP:14 NOV. 2018
DETALII

Anunt de participare:

Anunt cu transmitere la JOUE:

Da
Numarul de anunt sub care a fost publicat la JOUE: 2018/S 143-326009
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumire si adrese

JUDETUL VALCEA
Cod de identitate fiscala2540929,
Adresa:Strada: Praporgescu, general, nr. 1, Sector: -, Judet: Valcea,
Localitate:Ramnicu Valcea,
Cod NUTSRO415 Valcea,
Cod Postal:240595,
Tara:Romania,
E-mail:consiliu@cjvalcea.ro; consiliuljudeteanvalcea@gmail.com,
Telefon:+40 0250732901/170,
Fax:+40 0250735617,
Persoana de contactCompartiment Achizitii Publice, Urmarirea Executarii Contractelor,
Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)www.cjvalcea.ro.
Adresa profilului cumparatorului (URL)www.e-licitatie.ro,

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comunaNu .
Contractul este atribuit de un organism central de achizitieNu .

I.4) Tipul autoritatii contractante

Autoritatea regională sau locală

I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECT

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții „Reabilitare şi modernizare DJ 643B DJ 643 – Băbeni Oltețu – Colelia – Pietroasa – Valea Mare – Drăganu – Ciocănari – Zăvoieni – Vârleni – Stănești – Măciuca – Cermegești – Chirigești – Bărbărigeni – Roești (DN 65 C), km 0+000 – 35+555”
Numar de referinta:

Programul Anual al Achiziţiilor Publice pe anul 2018 – P.N.D.L.: Capitolul IIIA- Poziţia 2

II.1.2) Cod CPV principal:

45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului

Tipul contractului: Lucrari

II.1.4) Descriere succinta:

Proiectul „Reabilitare si modernizare DJ 643 B DJ 643 – Băbeni Oltețu – Colelia – Pietroasa – Valea Mare – Drăganu – Ciocănari – Zăvoieni – Vârleni – Stănești – Măciuca – Cermegești – Chirigești – Bărbărigeni – Roești (DN 65 C), km 0+000 – 35+555”, judetul Vâlcea, se deruleaza prin Programul National de Dezvoltare Locala, aprobat prin OUG nr. 28/2013, potrivit Contractului de finantare nr. 4191/12.12.2017/17635/27.12.2017 încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. Pentru acest obiectiv de investitii au fost elaborate documentatiile tehnico-economice etapa a II-a: Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, care cuprinde: expertize tehnice drum si poduri, documentatii tehnice pentru obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor si acordurilor prevazute în certificatul de urbanism, documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (inclusiv studiile topografice conform normelor în vigoare, studiu geotehnic). Pentru continuarea realizarii acestui obiectiv de investitii, este necesara elaborarea proiectului tehnic, respectiv etapele : a III –a -PAC si a IV –a – PT si executia lucrarilor conform acestuia. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare / informatiilor suplimentare cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, in masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut lapunctul I.1). Durata estimata a contractului de achizitie publica: de la data semnarii contractului de ambele parti pâna la receptia la terminarea lucrarilor ce fac obiectul contractului de catre investitor. Durata efectiva de elaborare a documentatiilor este de 60 zile, de la data semnarii contractului de ambele parti. Durata de executie a lucrarilor este de 30 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrarilor, pâna la receptia la terminarea lucrarilor, conform documentatiei tehnico–economice (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie). Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare / informatiilor suplimentare cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, in masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut la punctul I.1), respectiv 15 zile inainte de data limita de de-punere a ofertelor.

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturiNu

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei (fara TVA)

Valoare 44575329.89 (Pentru informatii despre contractele individuale, a se utiliza sectiunea V. Valoarea totala a achizitiei se completeaza automat pe masura ce se adauga contracte in sectiunea V.2)
Moneda: RON.

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

Cod CPV principal:

45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS:

RO415 Valcea
Locul principal de executare:

județul Vâlcea, comunele Diculești, Valea Mare, Măciuca, Stănești, Lădești, Roești, pe drumul județean 643 B, DJ 643 – Băbeni Oltețu – Colelia – Pietroasa – Valea Mare – Drăganu – Ciocănari – Zăvoieni – Vârleni – Stănești – Măciuca – Cermegești – Chirigești – Bărbărigeni – Roești (DN 65 C), km 0+000 – 35+555.

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)

1 Valoarea estimată a lucrărilor C+M fără T.V.A. = 51.414.882 lei, conform Devizului general elaborat la etapa DALI de către SC RIONVIL SRL şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 283/08.12.2017 Valoarea estimată a serviciilor de proiectare și asistență tehnică fără TVA = 509.393 lei. Lucrările propuse pentru achiziție sunt următoarele: – refacerea sistemului rutier pe lungime de 35.873 m, – amenajare drumuri laterale pe 10 m şi intersecţiile aferente; – protejarea platformei drumului de eroziunile cauzate de apele pluviale prin realizarea de șanțuri pereate, șanturi ranfort și rigole carosabile; – asigurarea scurgerii apelor prin realizarea de podețe tubulare noi și decolmatarea celor existente; se vor proteja malurile cu gabioane la podețele dalate existente; – lucrări de consolidare a terasamentelor prin realizarea unor fundații adâncite; – podețe de acces la proprietăți; – pentru consolidarea versanților adiacenți drumului, în zonele km 1+800 și km 29+600, se vor executa ziduri de sprijin din gabioane, fundate direct; – lucrări de consolidare şi reabilitare a podurilor; – semnalizare rutieră și siguranța circulației.

II.2.5) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate – pret
DENUMIRE FACTOR EVALUARE
DESCRIERE
PONDERE
Perioada de garanție a lucrărilor
Componenta tehnica
15 %
Pretul ofertei
Componenta financiara
85 %

II.2.7) Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii

Durata in luni:32.

II.2.11) Informatii privind optiunile

OptiuniNu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii EuropeneNu
Tip de finantareFonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare:

Bugetul de stat – Programul National de Dezvoltare Locala. Bugetul judetului.
SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Contract de achizitii publice

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica

S-a organizat o licitatie electronicaNu

IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publiceNu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.1) Publicare anterioara privind aceasta procedura:

Numarul anuntului in JOUE: 2018/S 143-326009 
(Unul dintre urmatoarele: Anunt de intentie utilizat ca invitatie la o procedura concurentiala de ofertare; Anunt de participare; Anunt de transparenta ex ante voluntara)

IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii

Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus – 

IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui anunt de intentie

Autoritatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului de intentie de mai susNu
SECTIUNEA V: ATRIBUIREA CONTRACTULUI

V.2) Atribuirea contractului

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.3) Informatii suplimentare

Se vor completa in DUAE informatii cu privire la persoana imputernicita sa reprezinte operatorul economic in scopul participarii la aceasta procedura de achizitie publica. Avand în vedere prevederile art. 20 alin. (6) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare ,operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter . Deoarece procedura aleasa se desfasoara integral prin mijloace electronice, eventualele clarificari solicitate de operatorii economici se vor posta numai in SEAP la sectiunea „Intrebari”, iar raspunsurile la clarificarile solicitate vor fi transmise de autoritatea contractanta numai prin intermediul SEAP. Riscurile neaccesarii clarificarilor postate, revin operatorului economic. În cazul în care comisia de evaluare a ofertelor solicita prezentarea anumitor clarificari/completari, atât solicitarea, cât si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Operatorilor economici ofertanti li se reaminteste faptul ca orice informatie falsa furnizata de acestia in procedura de achizitie publica conduce la excluderea acestora de la participarea la procedura de atribuire organizata de autoritatea contractanta. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorul economic trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). NOTA: In scopul evitarii aparitiei unor erori pe parcursul evaluarii, se solicita operatorilor economici sa procedeze la întocmirea unui opis si numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei – atat propunerea tehnica si financiara cat si documentele de calificare, astfel încât acestea sa poata fi identificate în mod facil. In urma evaluarii ofertelor, oferta stabilita ca fiind câstigatoare este oferta care întruneste cel mai mare punctaj. Daca in urma evaluarii ofertelor, doua sau mai multe oferte se claseaza pe locul I, avand acelasi punctaj total, oferta declarata castigatoare va fi cea a ofertantului care a obtinut cel mai mare punctaj aferent factorului de evaluare „Pretul ofertei”. Daca si pentru factorul de evaluare „Pretul ofertei” doua sau mai multe oferte intrunesc acelasi punctaj, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica, se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut, in conditiile respectarii cerintelor autorității contractante. In situatia in care ofertantii nu transmit noile oferte in conformitate cu solicitarile autoritatii contractante, autoritatea contractanta va respinge ofertele respective ca fiind neconforme. Pe parcursul procesului de reofertare, autoritatea contractanta poate solicita clarificari cu privire la documentele primite de la ofertanti, fiind incidente dispozitiile alin (1) art. 136 din Normele aporobate prin HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea vor fi încarcate în SEAP si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3,
Localitate:Bucuresti,
Cod Postal:030084,
Tara:Romania,
E-mail:office@cnsc.ro,
Telefon:+40 213104641,
Fax:+40 213104642 / +40 218900745,
Adresa (adrese) Internet: (daca este cazul)http://www.cnsc.ro.

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform art. 8 alin.(1) lit. b) din Legea nr.101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare .

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare din cadrul CONSILIULUI JUDETEAN VÂLCEA
Adresa:Strada General Praporgescu, nr 1, jud Valcea,
Localitate:Ramnicu Valcea,
Cod Postal:240595,
Tara:Romania,
E-mail:consiliu@cjvalcea.ro,
Telefon:+40 0250732901,
Fax:+40 250735617,
Adresa (adrese) Internet: (daca este cazul)www.cjvalcea.ro.

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

14 nov. 2018

Leave a Response