|duminică, iulie 21, 2024
  • Follow Us!

Deputaţii PSD Vasile Cocoş şi Ovidiu Popa vor să îmbunătăţească Codul Muncii 

Vasile-Cocos-680x365_c

 

ovidiu-popa-300x200

La data de 21 noiembrie 2018, deputaţii PSD Vasile Cocoş şi Ovidiu Popa au depus la Parlament o propunere legislativă pentu modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii. Conform expunerii de motive, piaţa muncii din România se confruntă cu o serie de fenomene negative referitoare la încălcări ale drepturilor angajaţilor precum dreptul la tratament egal, nediscriminare sau dreptul la demnitate. Cel mai cunoscut dintre exemplele recente este cel al angajatelor dintr-o fabrică de textile din Prahova jignite şi umilite de către patron. Pentru protecţia drepturilor angajaţilor şi pentru sancţionarea încălcărilor acestora este nevoie de o serie de îmbunătăţiri ale Legii 53/2003 privind Codul Muncii. Prezenta iniţiativă legislativă îşi propune să corecteze definiţiile discriminării din Codul Muncii şi să-l completeze cu definirea violenţei psihologice – bullying-ului, a hărţuirii, discriminării prin asociere, victimizării, garantării dreptului la demnitate şi sancţionării corespunzătoare a încălcării acestuia. Aceste modificări sunt necesare corelării cu Ordonanţa nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată precum şi pentru transpunerea Directivelor 2000/43/CE şi 2000/78/CE, Directivelor 2004/113/CE şi 2006/54/CE. În ceea ce priveşte introducerea formulării exhaustive a criteriilor protejate împotriva discriminării, se impune corelarea acestora cu cele expres menţionate în legislaţia specială naţională şi cu dreptul comunitar. Articolul 21 (1) din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene introduce această formulare exhaustivă a protecţiei împotriva discriminării: „Orice discriminare bazată pe sex, culoare, origine etnică sau socială, trăsătură genetică, limbă, credinţă sau religie, opinii politice sau de altă natură, calitatea de membru al unei minorităţi naţionale, proprietate, naştere, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală va fi interzisă.” Această interdicţie este obligatorie pentru instituţiile comunitare şi pentru statele membre atunci când implementează dreptul comunitar în baza art. 51 al Cartei şi data fiind încorporarea Cartei în dreptul naţional prin Legea 13/2008 pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeana şi a Tratatului de instituire a Comunitatii Europene, publicată în Monitorul Oficial nr. 107/12 februarie 2008. Modificarea asigură conformitatea şi cu interpretarea articolului 19 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Extinderea listei de criterii protejate împotrivii discriminării e conformă cu articolul 14 din CEDO precum şi articolul 1 din Protocolul Adiţional 12 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului care prevede 1. Exercitarea oricărui drept prevăzut de lege trebuie să fie asigurată fără nici o discriminare bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau oricare altă situaţie. Modificarea este de asemenea concordantă şi cu prevederile legislative în vigoare aşa cum sunt ele prevăzute de Ordonanţa nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare republicată în articolul 2 (1) Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

Leave a Response