|miercuri, iunie 19, 2024
  • Follow Us!

Cătălin Daneș, primarul din Titeşti, deţinea ilegal mai multe autoturisme 

large_09-11-11--21-38-45titesti

 

 

În cursul anului trecut, Curtea de Conturi a efectuat mai multe verificări la sediul Primăriei Titeşti (primar Cătălin Daneş), fiind realizat un audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale unității administrativ-teritoriale a comunei pe anul 2013. În perioada auditată s-a omis crearea unei diferențe de provizion în sumă de 7.000 lei, reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (la ordonatorul terțiar). La data de 31 decembrie 2013 există lista cu suprasolvirile la impozite și taxe locale a cărei valoare a fost de 2.000 lei. Suma de mai sus, deși a fost încasată peste debitele contribuabililor, nu a fost evidențiată în contul 464 – Veniturile bugetului local, după care să fie preluată în contul de datorii 467.2 – Creditori ai bugetului local. În perioada auditată unitatea a achiziționat bonuri valorice de carburanți (pentru parcul auto din dotare și pentru microbuzul școlar) ce nu au fost înregistrate în contabilitate conform reglementărilor legale. Aceeași situație s-a constatat și la ordonatorul terțiar de credite (Școala Gimnazială). S-au constatat înregistrări eronate la activele fixe corporale, în urma analizei evidenței analitice a acestora: suma de 2,7 milioane de lei, reprezentând contravaloare drumuri, a fost înregistrată eronat în contul 211 – Terenuri, în loc de contul 212 – Construcții; suma de 43.000 lei, reprezentând contravaloarea unui autoturism Dacia Logan, a fost înregistrată în contul 212 – Construcții, în loc de contul 213 – Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații. Primăria Titeşti nu a înregistrat în conturile de stocuri și de clienți contravaloarea a 18.550 mc de apă, respectiv suma de 19.000 lei.

În anul 2013, Primăria Titeşti nu a organizat şi nu a efectuat inventarierea materiei impozabile generată de aplicarea Codului fiscal. Nu au fost luate măsuri de urmărire şi executare silită pentru debitele neachitate la termen de persoanele fizice şi persoanele juridice care deţin bunuri impozabile pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale şi care înregistrează restanţe la plata impozitelor şi taxelor către bugetul local. Nu s-au luat măsurile prevăzute de lege privind disponibilizarea unui număr de două autoturisme de transport persoane (Dacia 1310 şi Dacia Super Nova), preluate în inventarul unităţii, cu valoarea totală de inventar de 24.000 lei, aflate în parcul auto al entității peste normativul privind dotarea cu autoturisme a consiliilor locale ale comunelor. A fost efectuat cu autoturismul de transport persoane al entității auditate un consum de combustibil peste cel normat de 94,44 litri, la valoarea estimată de 550 lei. De asemenea, la utilajele din dotare s-a constatat că pentru nouă bonuri valorice nu se poate justifica alimentarea cu carburant Valoarea estimata a abaterii de la legalitate este de 1.000 lei, la care se adaugă accesorii în sumă de 160 lei. În anul 2013 și în prezent la ordonatorul terțiar de credite nu a fost desemnată o persoană responsabilă cu achizițiile publice.

Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Vâlcea au fost următoarele: înregistrarea provizioanelor, conform dispozițiilor legale, în evidența sintetică și analitică; operarea în evidența contabilă a suprasolvirilor provenite din plata impozitelor și taxelor locale în vederea regularizării acestora cu datoriile curente sau restituirii, în condițiile legii; efectuarea înregistrărilor, conform normelor contabile, a bonurilor valorice, a stocurilor de carburanți și a consumurilor pe bază de documente justificative; deschiderea evidenței contabile a stocurilor și a livrărilor de apă potabilă populației și urmărirea distinctă a eficienței acestei activități; organizarea și efectuarea inventarierii materiei impozabile de pe raza comunei, confruntarea situației inventarierii cu evidența din registrul agricol și din evidența fiscală și stabilirea eventualelor debite suplimentare, înregistrarea, urmărirea și încasarea acestora; luarea măsurilor de executare silită prevăzute de legislația în vigoare, în vederea încasării în cuantumul și la termenul legal a veniturilor bugetului local; intrarea în legalitate prin disponibilizarea sau casarea celor două autoturisme, dacă îndeplinesc condițiile legale; stabilirea sumei nejustificate legal privind consumul de carburanți și luarea măsurilor de recuperare a acesteia la valoarea actualizată la data încasării; organizarea activității de achiziții publice prin desemnarea unei persoane cu atribuții în acest domeniu. Abaterile la care nu s-au formulat recomandări au fost remediate integral în timpul misiunii de audit.

(Petre Coman)

Leave a Response