|joi, iulie 25, 2024
  • Follow Us!

Nereguli de 10 miliarde lei vechi descoperite în ograda primarului Ion Troculescu la un proiect european pentru romi 

ion-troculescu-05062013
  • În comuna Frânceşti,

Nereguli de 10 miliarde lei vechi descoperite în ograda primarului Ion Troculescu la un proiect european pentru romi

 

În urma unor verificări la Primăria comunei Frânceşti, condusă de Ion Troculescu, Curtea de Conturi a descoperit că, în cursul anului 2015, nu a fost înregistrate în contabilitate sumele restituite către OIR POSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia pentru implementarea proiectului POSDRU/53/6.1/G/19288 – „Dezvoltarea unei economii sociale de tipul întreprindere socială pentru comunitatea romă”, valoarea abaterii fiind de peste 10 miliarde de lei vechi și reprezintă valoarea sumei restituite și care nu a fost înregistrată în contabilitatea entității. Participațiile deținute de Primăria comunei Frânceşti la capitalul social al altor entități sunt înregistrate în mod eronat în contabilitate, valoarea abaterii fiind de 11 mii lei și reprezintă diferența între valoarea participațiilor înregistrate în mod eronat în contabilitatea entității și valoarea reală a acestora. Conducerea Școlii Gimnaziale Frâncești nu a întocmit și depus la ordonatorul principal de credite, în termenul prevăzut de lege, situațiile financiare pentru anul 2015. Deși au fost luate măsuri cu privire la organizarea controlului financiar preventiv propriu, la Școala Gimnazială Frâncești nu a fost aplicată viza de control financiar preventiv propriu pe niciun document care a stat la baza plăților efectuate în anul 2015. Nu au fost întocmite și aprobate ordonanțări de credite și nu s-a realizat ordonanțarea și lichidarea cheltuielilor. Nici o factură înregistrată în contabilitatea entității și plătită în anul 2015 nu poartă mențiunea „Bun de plată”. Conducerea Primăriei comunei Frânceşti entității a implementat cadrul de reglementare a controlului intern managerial prin Dispoziția nr. 475/21 noiembrie 2013 în mod formal, fiind elaborate proceduri pentru implementarea standardelor de control conform OMFP nr. 946/2005, dar acestea nu s-au aplicat, nu s-au identificat riscurile decât la nivel de procedură – registrul riscurilor nefiind întocmit, nu s-au identificat funcțiile sensibile, procesul de management al riscului nu se efectuează, nu sunt stabilite obiective, conducerea nu primește raportări și nu se iau măsuri corective. La nivelul Primăriei comunei Frânceşti nu au fost stabilite, urmărite și încasate venituri din taxa pe clădiri și pe teren în valoare de 7 mii lei la care se adaugă accesorii în sumă de 1 mie lei. Din verificarea autorizațiilor de construire eliberate în anul 2015, auditorii au identificat 3 cazuri în care cuantumul taxei pentru eliberarea acestora a fost stabilit la un nivel mai mic decât cel rezultat din aplicarea prevederilor legale în vigoare, valoarea abaterii fiind de 0,638 mii lei și reprezintă cuantumul taxei pentru eliberarea autorizației de construire nestabilită, neînregistrată și neîncasată de la cei 3 beneficiari, la care se adaugă accesorii în sumă de 0,152 mii lei. Urmare verificării modului de calcul al actualizării cu rata inflației a drepturilor salariale câștigate, în baza hotărârilor judecătorești, de către salariații Primăriei comunei Frânceşti și ai Școlii Gimnaziale Frâncești, s-a constatat că acestora le-au fost calculate și acordate sume mai mari decât cele rezultate din aplicarea corectă a prevederilor legale, valoarea abaterii fiind de 178 mii lei și reprezintă drepturi salariale acordate necuvenit angajaților ordonatorului principal și ai celui terțiar de credite, în baza hotărârilor judecătorești, la care se adaugă accesorii în sumă de 25 mii lei. La ordonatorul terțiar de credite, Școala Gimnazială Frâncești, persoana desemnată cu exercitarea activității de control financiar preventiv a beneficiat de sporul pentru această activitate în condițiile în care pe niciun document care a stat la baza plăților efectuate în anul 2015 de unitatea de învățământ nu a fost aplicată viza. Având în vedere lipsa totală a exercitării controlului financiar preventiv în anul 2015, salariatul entității a beneficiat în mod necuvenit de spor pentru viza CFP în valoare totală de 2,3 mii lei pentru care au fost calculate accesorii până la data de 29 iulie 2016 în sumă de 0,407 mii lei. Din cauza nerespectării prevederilor legale privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, salariile primite de către angajații Primăriei comunei Frânceşti au fost mai mari decât cele stabilite de legea unică a salarizării, valoarea abaterii fiind de 75 mii lei la care se adaugă accesorii în valoare de 12 mii lei. La Școala Gimnazială Frâncești s-au efectuat plăți din bugetul local în valoare de 1 mie lei pentru lucrări recepționate dar neexecutate. La nivelul Primăriei Frâncești, deși există o pagină proprie de internet, nu au fost publicate pe aceasta informațiile actualizate prevăzute de legislația în vigoare. Nu au fost stabilite, urmărite și încasate venituri din închirierea pajiștilor, în valoare de 13 mii lei la care se adaugă accesorii în sumă de 6 mii lei. La nivelul Primăriei Frâncești nu a fost angajat personal specializat pentru protecția mediului. Primăria comunei Frânceşti nu a înregistrat în evidența contabilă valoarea sponsorizărilor primite și nu a întocmit cont de execuție pentru capitolul: 37.02.01 – „Transferuri voluntare, altele decât subvențiile – donații și sponsorizări”.

(Petre Coman)

Leave a Response