|luni, iulie 22, 2024
  • Follow Us!

Proiect european uriaş de 33 milioane euro pentru modernizarea drumului DJ 678 Drăgoeşti-Galicea-Budeşti 

bani

 

 

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat recent proiectul „Modernizare DJ 678 Limita Judeţul Olt – Drăgoeşti – Casa Veche – Drăgoiu – Galicea – Bratia – Cremenari – Bercioiu – Ruda – Bârseşti – Barza – Budeşti (DN7), judeţul Vâlcea” şi a cheltuielilor de 152 milioane de lei (33 milioane de euro) legate de proiect. Pentru perioada 2014 – 2020, Programul Operaţional Regional va finanţa modernizarea infrastructurii de transport rutier pentru conectarea la reţeaua TEN-T prin intervenţii de tipul – Reabilitarea şi modernizarea reţelelor de drumuri de importanţă regională/ locală. Investiţiile în infrastructura de transport vor determina creşterea gradului de mobilitate a persoanelor şi bunurilor, se va asigura accesul facil şi mai rapid către furnizorii de servicii de sănătate, sociale şi educative, ceea ce vor determina o creştere a adaptabilităţii populaţiei Ia nevoile pieţei forţei de muncă la nivel regional şi local. De asemenea, investiţiile în infrastructura de transport vor contribui la creşterea capacităţii de transport pe conexiunile la reţeaua TENT-T, va reduce timpul de deplasare, va creşte siguranţa rutieră şi va duce la dezvoltarea comerţului. Judeţul Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea va depune spre finanţare proiectul „Modernizare DJ 678 Limita Judeţul Olt – Drăgoeşti – Casa Veche – Drăgioiu – Galicea – Bratia – Cremenari – Bercioiu – Ruda – Bârseşti – Barza – Budeşti (DN7), judeţul Vâlcea“ în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020, Axa prioritară 6. îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţie 6.1 Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura Ten-T, inclusiv a nodurilor multimodale. Obiectivul specific Axei prioritare 6 „îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională” îl reprezintă creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judeţene. Drumul judeţean 678 are o lungime de 38,554 km şi porneşte de la limita cu judeţul Olt de la km 2 + 193,092. Drumul străbate localităţile Drăgoeşti, Casa Veche, Galicea, Cremenari, Bercioiu, Ruda, Barza, Budeşti, ajungând până în drumul naţional DN 7 (km 40 + 747,355). Drumul este modernizat pe aproape întreaga lungime (38,554 km), având îmbrăcăminte din mixtură asfaltică aşternută pe strat de agregate naturale din balast de 20 – 35 cm grosime în stare mediocră şi pe alocuri sub influenţa apelor subterane. Pe sectorul cuprins între km 27 + 770 – km 27 + 967 şi km 28 + 585 – km 29 + 340 drumul este pietruit cu balast şi se află în stare avansată de degradare. Acest drum judeţean asigură conectarea directă la Reţeaua transeuropeană de transport TEN-T Core E81 (DN7) Mălureni – Râmnicu Vâlcea – Câineni. Astfel, prin acest proiect se vor realiza următoarele lucrări: lucrări de colectare şi evacuare dirijată a apelor pluviale; lucrări de modernizare a structurii rutiere existente; lucrări de consolidare acostamente; lucrări de amenajare trotuare, staţii de autobuz, parcări, piste de biciclete; lucrări de înlocuire a podeţelor existente degradate; lucrări de decolmatare a şanţurilor şi podeţelor existente; lucrări de realizare şanţuri şi rigole de acostament; lucrări de amenajare a acceselor din drumurile laterale şi la proprietăţile a riveranilor; lucrări de reabilitare a podurilor existente; lucrări de susţinere a versanţilor prin ziduri de sprijin; lucrări de amenajare de alveole pentru transportul în comun; lucrări de punere în siguranţă a circulaţiei prin înlocuirea parapeţilor lipsă, precum şi înlocuire de parapeţi degradaţi. În data de 24.05.2017 a fost încheiat Procesul verbal nr. 6932 de recepţie a documentaţiei tehnico-economice, fazele studiu de fezabilitate, documentaţii pentru certificat de urbanism şi obţinere avize şi acorduri faza Studiu de fezabilitate, cu o serie de observaţii care au fost stinse prin Procesul verbal nr. 7282/ 30.05.2017. Precizăm că pentru obiectivul de investiţie menţionat a fost obţinut avizul Consiliului Tehnico – Economic (CTE) nr. 4/ 06.06.2017, faza studiu de fezabilitate. Potrivit Ghidului solicitantului pentru acest domeniu de intervenţie, solicitantul va dovedi prin cererea de finanţare, capacitate financiară de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile) şi acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului (inclusiv a cheltuielilor conexe) în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. Valoarea totală a proiectului este de 152.500.848,76 lei reprezentând: cheltuieli eligibile – 150.003.030,23 lei; cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA – 2.497.818,53 lei. Menţionăm că suma de 3.000.060 lei reprezentând 2% din cheltuielile eligibile – cofinanţarea proiectului este asigurată de judeţul Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea. Precizăm că, potrivit Ghidului solicitantului, TVA-ul este o cheltuială eligibilă.

Leave a Response