|miercuri, iunie 19, 2024
  • Follow Us!

Primarul Robert Schell a pus în dezbatere publică proiectul privind înfiinţarea Serviciului de Iluminat Public Brezoi 

schell brezoi

 

Luna trecută, primarul oraşului Brezoi, Robert Schell, a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de Iluminat Public Brezoi. Prin adresa nr. 504483 din 4 mai 2017 – A.N.R.S.C. – Agenţia Teritoriala Sud-Vest Oltenia, pentru intrarea în legalitate, pune în vedere autoritatilor administraţiei publice locale din Brezoi sa procedeze la infiintarea serviciului local de iluminat public. În conformitate cu prevederile din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, serviciile de utilitati publice cum este si cazul serviciului comunitar de iluminatul public sunt in responsabilitatea autoritatilor administraţiei publice locale si se infiinteaza, se organizeaza si se gestioneaza potrivit hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, in funcţie de gradul de urbanizare, de importanta economico-sociala a localitatilor, de mărime si de gradul de dezvoltare ale acestora si in raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta. „Sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi, instalatii de legare la pamant, console, corpuri de iluminat, accesotii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comanda, automatizare si masurare utilizate pentru iluminatul public. În conformitate cu prevederile din Legea nr.230/2007 a serviciului de iluminat public, cu modificările si completările ulterioare, in situatia in care serviciul de iluminat public se realizeaza utilizând elemente ale sistemului de distributie a energiei electrice, autoritatile administraţiei publice locale au drept de folosinţa cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de distributie a energiei elecrtice, pe toata durata existentei acesteia, pe baza unui contract incheiat intre autoritatile administraţiei publice locale si proprietarul sistemului de distributie a energiei electrice. Prin acest contract se reglementează toatye aspectele cu privire la asigurarea condiţiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabila a drepturilor si obligaţiilor tuturor pârtilor implicate. Organizarea si desfasurarea serviciului de iluminat public trebuie sa asigure satisfacerea unor cerinţe si nevoi de utilitate publica ale comunităţilor locale, si anume: ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului si a calitatii vieţii; creşterea gradului de secutitate individuala si colectiva in cadrul comunităţilor locale, precum si a gradului siguranţa a circulaţiei rutiere si pietonale; punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale localitatilor, precum si marcarea evenimentelorfestive si a sărbătorilor legale sau religioase; susţinerea si stimularea dezvoltării economico-sociala a localitatilor; funcţionarea si exploatarea in condiţii de siguranţa, rentabilitate si eficienta economica a infrastructurii aferente serviciului. Autoritatile administraţiei publice locale trebuie sa asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate si eficienta economica si manageriala, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performanta ai serviciului, stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotararea de dare in administrare, in cazul gestiunii directe. Gestiunea serviciului de iluminat public se realizeaza prin urmatoarele modalitati: gestiune directa; gestiune delegata. Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hotararea consiliului local. Indiferent de forma de gestiune adoptata, in virtutea competentelor si atribuţiilor ce le revin potrivit legii, autoritatile administraţiei publice locale pastreaza dreptul de a aproba, a supraveghea si a controla, dupa caz; modul de fundamentare a tarifelor si respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau de modificare a acestora, emise de ANRSC; modul de indeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatori si activitatile desfasurate de aceştia; calitatea si eficienta serviciului prestat, corespunzător indicatorilor de performanta a serviciului, stabiliti conform legii; modul de administrare de exploatare, de conservare si de menţinere in funcţiune, dezvoltarea si/sau modernizarea sistemului de ilumiant public. Consiliul Local va aproba indicatorii de performanta, cu respectarea prevederilor stabilite in acest scop in regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public si in caietul de sarcini cadru, care au caracter minimal”, se arată în nota de fundamentare privind înfiinţarea Serviciului de Iluminat Public Brezoi.

Leave a Response